จากวิกิพีเดีย สารานุ กรมเสรี

ภาพยนตร์อินเดีย หรือ ทีร่ ู้จักในชื่อ บอลลีวู้ด (Bollywood)

(หมายถึง ฮอลลีวู้ดแห่งบอมเบย์) ในแต่ละปี อุตสาหกรรมบอลลีวู้ด

ผลิตภาพยนตร์ออกส่้ตลาดมากที่สุดในโลกประมาณ 800-1,000 เรื่อง
โดยในแต่ละวัน ชาวอินเดียจะซื้ อตัว๋ เขูาไปหาความบันเทิงตามโรง

ภาพยนตร์ทวั ่ ประเทศราว 10 ลูานคน และจากชาวอินเดียที่กระจายอย่้
ทัว่ โลกอีกประมาณ 20 ลูานคน ทั้งนี้ ยังมีชาวต่างชาติท่ีนิยมชม
ภาพยนตร์อินเดีย ซึ่งมีใหูชมทั้งใน

เอเชีย ประเทศไทย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อัง
กฤษ เยอรมัน สเปน ฟิ จิ หรือแมูแต่ รส
ั เซีย

หนั งอินเดียยุคใหม่ช่วงแรกสามารถนั บไดูว่าเป็ นในช่วงปี ค.ศ.

1990-1995 ภาพยนตร์บอลลีวู้ดส่วนใหญ่ มักนำาเสนอเรื่องราวความรักที่
ตูองผ่านอุปสรรคและการเสียสละ ก่อนที่จะจบลงดูวยความสมหวังหรือ

ผิดหวัง ในแบบที่ตูองเดาว่าตอนจบนั้ นเป็ นอย่างไร หรือจะเรียกว่า ไคล
แม็กส์ของหนั งบอลลีวู้ดในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ เป็ นจุดคลี่คลายเนื้ อหา

ทั้งหมดของเรื่อง ความน่าตื่นตาตื่นใจของ หนั งบอลลีวู้ดในระยะนี้ คือ

การที่คนเขียนบท สามารถคลี่คลายตอนจบ ไดูนับรูอยนั บพันวิธี เท่าที่ผู้

เขียนไดูเคยด้หนั งมา ยังไม่พบตอนจบของหนั งเรื่องใดที่ซ้ ำากันเลย ทั้งๆ
ที่แนวเรื่องอาจจะคลูายๆ กันบูางในบางเรื่อง อาจจะเรียกว่า หากตอน
จบเป็ นจุดไคลแม็คส์ของหนั ง เราด้แลูวประทับใจ เราก็แทบจะไม่เชื่อ

แลูวว่าจะมีจุดจบของหนั งที่แตกต่าง หรือ ดีไปกว่านี้ อีก แต่หากคุณมาด้
หนั งอินเดียจะพบว่า ตอนจบเขาทำาออกมาไดูหลากหลายมากๆ เสมือน
กับการ มองไปที่แหวนเพชรในตู้โชว์ ซึ่งอาจจะด้ผ่านๆ แลูวเหมือนกัน

แต่พอหยิบเอามาสวมแลูวกลับมีเสน่ห์ ดึงด้ดต่างๆ กันไปในแต่ละวง
นั ่นเอง

หนั งในช่วงปี ก่อน ค.ศ. 1990 นั บไดูว่าเป็ นหนั งอินเดียยุคเปลี่ยน

ผ่าน นั ่นคือ เปลี่ยนจากหนั งอินเดียแบบดั้งเดิม เขูาส่้ยุคใหม่ ซึ่งยากต่อ
การระบุว่า เริม
่ ขึ้นเมื่อใด เพราะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 เป็ นตูนมา เริม
่ มี

แนวการสรูางหนั ง หลากหลายมากขึ้น คุณภาพการถ่ายทำาที่หลากหลาย
และผู้กำากับหนูาใหม่ก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้ นเพื่อใหูง่ายต่อความเขูาใจอาจ

จะกำาหนดใหูละเอียดลงไปไดูว่า ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1985 -1990 นี่ ละ่ คือยุค
ที่เริม
่ มีการเปลี่ยนผ่านขึ้นมาจริงๆ โดยถือว่าปี 1985 เป็ นช่วงเริม
่ ตูน
ของดาราหนูาใหม่ประจำายุคร่วมสมัยกับพวกเรา เช่น การแสดงหนั ง
เรื่องแรกของดาราผู้มากความสามารถอย่าง Govinda จากหนั งเรื่อง
Ilzaam ในปี 1986 เขาเป็ นพระเอกที่แสดงไดูหลากบทบาท ความ

สามารถส้ง โดยเฉพาะหนั งแนวตลก ซึ่งในขณะนั้ น พระเอกอย่าง Jackie
Shroff, Anil Kapoor กำาลังอิ่มตัวพอดี

พอเขูาปี 1988 ดาราทองอีกคนของยุคร่วมสมัยก็กำาเนิ ดขึ้น ซัล

มาน ข่าน จากหนั งเรื่องแรกของเขา Biwi Ho To Aisi จะเรียกว่า ซัล

มาน ข่าน คือผลผลิตจากยุคเปลี่ยนผ่านก็เป็ นไดู เพราะปั จจุบันยังมีงาน
แสดงอย่างต่อเนื่ อง

1991 หนั งเรื่อง Phool Aur Kaante เปิ ดตัวพระเอกใหม่ อะเจย์

เดฟกัน ปี 1992 หนั งเรื่อง Bekhudi เปิ ดตัวนางเอกที่จะมาเป็ นราชินี
บอลลีวู้ดในยุคเปลี่ยนผ่าน คือ คาโจล หนั งเรื่อง Deewana ไดูสรูาง

ดาราหนูาใหม่ นาม Shah Rukh Khan ใหูมาเป็ น ราชา บอลลีวู้ด คน

ปั จจุบัน หนั งเรื่อง Parampara มอบดาวทองใหูกับวงการบอลลีวู้ดอีกคน

คือ Saif Ali Khan ปี 1993 หนั งเรื่อง Baazigar ทำาใหู Shahrukh Khan
ไดูรางวัล Filmfare Best Actor

ปั จจุบัน ดารา ระดับคุณภาพ เช่น ศาห์รุข ข่าน, ซัลมาน

ข่าน และ อาเมียร์ ข่าน
หนังอินเดีย

Dabangg หนังสุดดังประกาศความยิ่งใหญ่ คว้า 9 รางวัลสำาคัญ
Dabangg หนั งตลกที่เล่าเรื่องของวงการอาชญากรรมและ แวดวง
ตำารวจ กลายเป็ นผู้ชนะที่ย่งิ ใหญ่ในงานแจกรางวัลของสถาบันภาพยนตร์
อินเดียนานาชาติ หรือ IIFA ครั้งที่ 12 รวมถึงรางวัลใหญ่อย่าง
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในงานที่จัดกันที่โทรอนโต แคนาดา เป็ นครั้งแรกที่
IIFA เดินทางกันไปที่ทวีปอเมริกาเหนื อดูวย
ผลงานกำากับภาพยนตร์ครั้งแรกของ อภินาฟ กาเชียบ กลายเป็ น
หนั งทำาเงินส้งสุดแห่งปี 2011 นอกจากนั้ นยังกวาดรางในบนเวที IIFA
ครั้งล่าสุดไปอีก 9 รางวัล ทั้งรางวัลในสาขาการแสดง, เทคนิ คการถ่าย
ทำา และสาขาเพลง
ถึงตอนนี้ Dabangg ทำารายไดูไปแลูว 2,100 ลูานร้ปี (ประมาณ
1,400 ลูานบาท) จากทุนสรูาง 420 ลูานร้ปี (289 ลูานบาท) เท่านั้ น

Dabangg ที่แปลว่า “ความกล้าหาญ” เป็ นหนั งที่นักวิจารณ์
ภาพยนตร์อินเดียกล่าวว่า “ไม่เคยมีมาก่อน” เป็ นงานที่ใหูความบันเทิง
จากทั้ง สไตล์ท่ีหวือหวา, ฉากแอ็กชัน
่ , บทเพลงระดับสุดยอด และความ
ตลกขบขัน จนกลายเป็ นภาพยนตร์ท่ีเรียกว่าทำารายไดูส้งสุด และโด่งดัง
ที่สุดในปี 2010 ในอินเดียไปโดยปริยาย
หนั งเล่าเรื่องของ “ชุลบุญ พันเดช นายตำารวจสุดโหดที่หาเงินทั้ง
วิธีสุจริตและทุจริต เขามีปัญหาไม่กินเสูนกับพ่อเลี้ยงและนูองชายต่าง
มารดามานาน จนกระทัง่ มีสาวสวยนางหนึ่ งเขูามาส่้ชีวิต ก็ไดูทำาใหูชุ
ลบุญนั้ นเห็นโลกในอีกมุมที่ดีข้ ึน และทำาใหูเปิ ดใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวมากขึ้น แต่เรื่องราวที่เกือบจะลงเอยดูวยดีก็ตูองมาเสียหลัก
เมื่อทรชนวายรูายวางแผนยุยงใหูพ่ีนูองค่้น้ ี แตกคอกันถึงขั้นจ่อปื นใส่กัน
จนไดู” (เรื่องย่อจาก J Bic)
“ผมไดูตัดสินใจว่านี่ จะเป็ นหนั งสำาหรับตนเอง ในการเริม
่ ตูน
อาชีพผู้สรูางครับ” พระเอกชื่อดัง อรบาซ ข่าน ผู้อำานวยการสรูางร่วม
ของ Dabangg กล่าว “และตอนที่ผมบอกกับพี่ชายของผมเอง ซัลแมน
ข่าน ว่าจะสรูางหนั งเรื่องนี้ เขาก็ตอบกลับมาว่า 'ฉันจะเล่นเอง' ซึ่งผมก็
กล่าวกับเขาอีกว่า 'อ่านบทก่อนซิ' แต่เขาก็ยังยืนกรานคำาเดิมว่า 'ฉันจะ
เล่นเอง'”

My Name is Khan ของ “ศาห์รุข ข่าน” ไม่พลาด กวาด 5 รางวัล
กลับบ้าน
ฝ่ าย My Name is Khan หนั งดังของพระเอกอันดับหนึ่ งแห่ง
บอลลีว้ด ศาห์รุข ข่าน สามารถควูารางวัลไปไดู 5 สาขา ทั้งรางวัลใน
สาขานั กแสดงนำาชายของเขาเอง ส่วน การาน โจฮาร์ ก็ข้ ึนรับรางวัลผู้
กำากับยอดเยี่ยม ในผลงานที่พ้ดภาษาอังกฤษ และฮินดี ที่เล่าเรื่องของ
การถ้กเลือกปฏิบัติของชาวมุสลิม ที่ตกเป็ นเปู าสายตา และถ้ก
หวาดระแวงจากชาวโลก ภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 ก.ย.
ข่าน รับบทเป็ นหนุ่มมุสลิม ทีอ
่ าการ “แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม”
โรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง ที่ใกลูเคียงกับออทิสติก จนทำาใหู
เขามีอาการแปลกแยกจากสังคม ข่าน ไดูเดินทางไปเมืองซานฟรานซิส
โกเพื่ออาศัยอย่้กับนูองชายและนูองสะใภู ต่อมาไดูพบรักกับแม่ม่ายชาว
ฮินด้ จนทั้งค่้ไดูสรูางครอบครัวเล็ก ๆ ขึ้นมา แต่แลูวชีวิตของทุกคนก็
ตูองพบกับความเปลี่ยนแปลง หลังเกิดเหตุการณ์ท่ีผู้ก่อการรูายจี้เครื่อง
บินถล่มตึกเวิร์ลเทรดเซนเตอร์ และติดตามมาดูวยสงครามต่อสู้ผู้ก่อการ
รูายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
My Name is Khan ไม่เพียงประสบความสำาเร็จที่อินเดีย หนั งยัง
ไดูเขูาฉายอีกหลาย ๆ ประเทศทัว่ โลก ขณะนี้ สามารถทำารายไดูไปถึง 42

ลูานเหรียญสหรัฐฯ แลูว โดยเฉพาะในอเมริกาที่ My Name is Khan
กลายเป็ นหนั งที่เปิ ดฉายดูวยจำานวนโรงจำานวนมากที่สุด ในหม่้หนั ง
อินเดียดูวยกัน กับจำานวน 120 โรงฉาย และทำารายไดูในการเปิ ดตัว 1.9
ลูานเหรียญฯ จนทำารายไดูในสหรัฐฯ ทั้งสิ้น 4 ลูานเหรียญฯ เป็ นหนั ง
อินเดียที่ทำารายไดูส้งสุดเป็ นอันดับ 2 เลยทีเดียว

ช่วงเวลาแห่งคนรุ่นใหม่ : “ราเวียร์ ซิงห์ - อนุชกา ชาร์มา” สุด
ฮ็อตแห่งปี
นอกจากเหล่าซ้เปอร์สตาร์ดาวคูางฟู าแห่งบอลลีว้ดแลูว IIFA ก็
ยังมีช่วงเวลาสำาหรับคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะดาราหนุ่ม รา
เวียร์ ซิงห์ ผู้ควูารางวัลนั กแสดงดาวรุ่งชายจาก Band Baaja Baaraat ห
นั งที่เล่าเรื่องชีวิตคนรุ่นใหม่ในกรุงนิ วเดลี อย่างหญิงสาววัย 20 เศษที่มี
เปู าหมายและความทะเยอทะยานในชีวิต กับหนุ่มนั กศึกษาปี สุดทูายจาก
มหาวิทยาลัยเดลี ผู้ใชูชีวิตอย่างไรูจุดหมาย
นอกจาก ซิงห์ แลูว อนุชกา ชาร์มา ค่้ขวัญของเขายังรับรางวัล
ดารานำาหญิงยอดเยี่ยมจากหนั งเรื่องนี้ ไปครองดูวย และดูวยเคมีท่ีเขูา
กันของทั้งสอง ยังส่งผลใหูค่้ขวัญค่้น้ ี ควูารางวัลค่้สุดฮ็อต อันเป็ นรางวัล
พิเศษของ Star Plus สถานี โทรทัศน์ภาษาฮินดี ที่เปิ ดโอกาสใหูผู้ชมร่วม

เลือกนั กแสดงหนุ่มสาวที่รูอนแรงที่สุดแห่งปี และเป็ นค่้ขวัญจาก Band
Baaja Baaraat ที่ควูารางวัลไปในที่สุด
ยกย่องสองอาวุโส : “ธรรมเมนทร, ชาร์มิลา ฐากูร”
สำาหรับช่วงเวลาแห่งการยกย่องผู้ยิ่งใหญ่ในวงการ ธรรมเมนทร
ซิงห์ เทโอล นั กแสดงชื่อดังของบอลลีว้ดไดูรบ
ั รางวัลพิเศษ เป็ น
เกียรติยศสำาหรับความสำาเร็จตลอดชีวิตจากการทำางานมานานถึง 55 ปี
และมีผลงานในวงการมากมายมาย โดยเฉพาะ โชเล่ย์ ที่เขารับบทเป็ น
เพื่อนค่้ห้กับ อมิตาภ พัจจัน
นอกจากนั้ น ธรรมเมนทร ยังเป็ นบุคคลสำาคัญของตระก้ล เทโอล
ครอบครัวที่ทรงอิทธิพลอีกครอบครัวในบอลลีว้ด ภรรยาคนที่สองของเขา
คือ เหมา มาลินี นั กแสดงหญิงชื่อดัง ส่วนล้ก ๆ อย่าง อชัย ซิงห์ เท
โอล, วิชัย ซิงห์ เทโอลและ อีศา เทโอล ก็เป็ นนั กแสดงในวงการบันเทิง
ดูวยเช่นเดียวกัน
ฝ่ ายนั กแสดงหญิงคนดัง ชาร์มิลา ฐากูร ก็ไดูรบ
ั รางวัลสำาหรับความ
สำาเร็จในวงการอุตสาหกรรมหนั งอินเดีย โดยนั กแสดงหญิงผู้รบ
ั หนูาที่
มอบรางวัลดังกล่าวอย่าง ชาบานา อัสมี กล่าวยกย่อง ฐาก้ร ว่า “ฉัน
รู้สึกเป็ นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ ที่ไดูมีโอกาสมอบรางวัลใหูกับนั กแสดงหญิงผู้
ไดูรบ
ั การยกย่องมากที่สุด เสูนทางของเธอ, การทำาลายกำาแพง และ

ความสำาเร็จ เป็ นบุคคลที่ประสบความสำาเร็จในทุกบทบาทที่เธอเลือก”
นั กแสดงหญิงชื่อดังวัย 64 ปี คนนี้ มีผลงานมากมาย อาทิ
Mera Sapnon Ki Rani, Namkeen และ Chingari ซึ่งเช่นเดียวกับนั ก
แสดงรุ่นใหญ่หลาย ๆ คนในวงการที่ล้ก ๆ เจริญรอยตามเขูาส่้วงการ
บันเทิง ล้กชายกับล้กสาวของ ชาร์มิลา ฐาก้ร อย่าง ซาอิฟ อลี
ข่าน และ โซฮา อาลี ข่าน คือสองนั กแสดงชื่อดังคนหนึ่ งของบอลลีว้ด
ยุคปั จจุบัน ซึ่งตัวของผู้เป็ นแม่กล่าวว่าล้ก ๆ ก็อยากจะเดินทางมาร่วม
งานครั้งนี้ เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถทำาไดู เพราะติดถ่ายหนั งอย่้นั่นเอง

รางวัล IIFA เป็ นงานประจำาปี ที่จัดขึ้นโดยสถาบันภาพยนตร์
อินเดียนานาชาติ ที่มีเปู าหมายในการยกย่องเชิดช้ผลงานใน
อุตสาหกรรมหนั งภาษาฮินดี หรือ บอลลีว้ด โดยริเริม
่ ขึ้นตั้งแต่ปี 2000
มีความพิเศษอย่้ท่ีเป็ นงานแจกรางวัลที่ไม่ไดูจัดขึ้นในอินเดีย แต่ผู้จัด
เลือกที่จะตระเวนจัดงานในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกในแต่ละปี โดยผู้รบ

ผิดชอบการจัดงานคือ Wizcraft International Entertainment Pvt
Ltd บริษัทเอเยนซี่บันเทิง และผู้รบ
ั จัดงานอีเวนต์แนวหนูาของประเทศ
สำาหรับงานในครั้งที่ 12 ผู้จัดไดูเลือกเอา โรเจอร์ส เซนเตอร์ ใน
โทรอนโต รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา เป็ นสถานที่จัดงาน ซึ่งนั บว่า
เป็ นการแจกรางวัล IIFA ครั้งแรกที่จัดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนื อ โดยผู้

จัดไดูเลือกเอาเมืองที่มีประชากรชาวเอเชียอาศัยอย่้เป็ นจำานวนมากเป็ น
สถานที่จัดงาน หลังจากที่ผ่านมาเคยตระเวนไปยังเมืองต่าง ๆ ทัว่ โลก
อาทิ อัมสเตอร์ดัม, ศรีลงั กา, มาเก๊า, ลอนดอน, มาเลเซีย, ด้ไบ,
สิงคโปร์, กรุงเทพ, โจฮันเนสเบิร์ก มาแลูว
รางวัล IIFA ยังมีสาขาที่ถ้กออกแบบใหูเหมาะสมสำาหรับหนั งจาก
บอลลีว้ดโดยเฉพาะ มีการแบ่งรางวัลออกเป็ น 4 สาขา ไดูแก่ รางวัลดูาน
เทคนิ ค (ประกอบไปดูวยสาขาอย่าง การตัดต่อ, งานเสียง, เทคนิ ค
พิเศษ, กำากับศิลป์ และถ่ายภาพ), รางวัลสาขางานเบื้ องหลัง (ไดูแก่ การ
เขียนบทพ้ด, บทภาพยนตร์, แต่งเรื่อง, ฉากแอ็กชัน
่ , ออกแบบเครื่อง
แต่งกาย, แต่งหนูา และออกแบบท่าเตูน), รางวัลในสาขาเพลง และ
รางวัลในสาขานั กแสดง
โดยงานจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็ นเทศกาลที่มีระยะเวลา 3 วัน ซึ่ง
ในการมอบรางวัลที่เป็ นไฮไลท์สำาคัญที่สุดนั้ น จะมีการขายตัว๋ ใหูผู้สนใจ
ไดูเขูาร่วมชมดูวย โดยตัว๋ ที่มีราคาประมาณ 49 – 126 เหรียญสหรัฐฯ
จะมีราคาพุ่งส้งไปถึง 1,500 เหรียญฯ สำาหรับการนำามาขายต่อทาง
อินเตอร์เน็ตเลยทีเดียว

หนังอินเดียมาแรง ต้นปี 54
รั้งไม่หยุดฉุดไม่อย่้จริงๆ สำาหรับหนั งแดนภารตะที่ปีนี้ กำาหนดออกฉาย

ตลอดทั้งปี กว่า 42 เรื่อง โดยหวังการตลาดตูนปี ใหม่ตีรายไดูเยอะๆ เลย
ปล่อยออกโรงแค่เดือนมกราคมก็ปาเขูาไปตั้ง 15 เรื่องแลูวครับ ตอนนี้

อาจจะพอเห็นโปสเตอร์ลงตามหนั งสือพิมพ์บูางแลูว อย่าง No One

Killed Jessica, Yamla Pagla Deewana, Patiala House, Tera Kya
Hoga Johny และที่สำาคัญไดูจ่อเขูาคิวฉายทุกโรงภาพยนตร์แลูวครับ

ตูอนรับปี ใหม่ดูวยความบันเทิงในวงการบอลลีวู้ดกันหน่อย ครั้งนี้ ขอมา
เขียนเรื่องดูานบันเทิงๆ บูาง หลังจากที่ครำ่าหวอดอย่้วงการการศึกษา

โดยเฉพาะ ELTIS และ Symbiosis มานานแรมปี ขอแนะนำาภาพยนตร์
ฮินดี 6 เรื่อง 6 เดือน 6 รส ของครึง่ ปี นี้ ที่อยากใหูท่านลองไปชมกัน
ครับ

เปิ ดศักราชใหม่ดูวย No One Killed Jessica แมูฟังไตเติ้ลไม่น่าอภิรมย์
นั ก แต่เรื่องใหูแง่คิดดีทีเดียว กลายเป็ นปมปริศนาและเป็ นที่โตูเเยูงขึ้น
เมื่อเจสสิกูา ลาล ถ้กฆาตกรรม มีหรือที่พี่สาวอย่าง ซาบรน่า ลอล จะนิ่ ง
ด้ดายไดู ประกบกับนั กข่าวสาว มีร่า เกตี้ ช่วยสืบสางคดีอีกแรง แต่
คงจะไม่ง่ายนั ก เมื่อผู้ตูองสงสัยตกเป็ นวิคราม ใจสิงห์ ล้กชายของ
นั กการเมืองใหญ่ ตูองติดตามกันด้ว่า ระหว่างความจริงที่อย่้เบื้ องหลัง
กับเงินอำานาจจะทำาใหูฆาตกรตัวจริงลอยนวลไดูหรือไม่ ? … กำาหนด
ฉายเมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมานี่ เองครับ
ตามติดมาดูวยเดือนแห่งความรักในแบบเขย่าขวัญกับ 7 (Saat) Khoon
Maaf หรือ seven murders forgiven เป็ นเรื่องราวของสาวล้กครึง่
อินเดีย-อังกฤษ ที่ไปตามปลิดชีวิตสามีท้ ัง 7 คนของเธอ สำาหรับนางเอก
อย่าง Priyanka Chopra แลูวคงตูองรับบทหนั กหน่อย เพราะตูองแสดง
เป็ นซ้ซานน่า ซึ่งในหนั งเล่าเรื่องราวของเธอกับการผ่านผู้ชายมาถึง 7

คน เห็นบอกว่าเป็ นแนวดราม่าและแบล็คคอมเมดี้ซะดูวย อยากรู้ว่านั ก
แสดงสาวหนูาหวานคนนี้ จะตีบทแตกกับ 7 บทบาทของเธอขนาดไหน
แลูวทำาไมตูองฆ่า?… กำาหนดฉาย 18 กุมภาพันธ์น้ ี ครับ
มาต่อดูวย Game หนั งแนวแอคชัน
่ เขย่าขวัญนิ ดๆ เดิมทีน้ ั นชื่อเดิมของ
เรื่องนี้ คือ Crooked แต่เพราะกลัวว่าคนจะรู้กระมังว่าเป็ นหนั งแนวทรยศ
หลักหลังกัน เลยเปลี่ยนเอาดื้ อๆ และที่ไม่ธรรมดากว่านั้ นก็คือ หนั ง
เรื่องนี้ ยกกองถ่ายไปถ่ายทำาทั้งในมุมไบ กรีซ อิสตันบ้ล ลอนดอนและ
ประเทศไทยซะดูวย ว่าดูวยคนสี่คนที่ถ้กเชิญใหูไปที่เกาะแห่งหนึ่ ง เมื่อ
พวกเขาเขูาไปเกี่ยวพันกับการฆาตรกรรม แลูวใครในสี่คนนี้ จะเป็ น
ผู้รูาย…กำาหนดฉาย 18 มีนาคม นี้ เช่นกัน
เรียกไดูว่าปี กระต่ายเป็ นขาขึ้นของหนั งแนวเขย่าขวัญ (Thriller) ของ
หนั งฮินดีก็ว่าไดู เพราะแมูแต่เดือนรับหนูารูอนอย่างเมษายน แต่ผู้กำากับ
อย่าง Rohan Sippy ก็ยังเตรียมออกฉาย Dum Maaro Dum กันแบบ
ไม่ไวูหนูาใคร เรื่องนี้ ถ่ายทำามาเป็ นเวลาพอสมควรที่กัว เป็ นเรื่องราว
ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของหนุ่มสาวค่้หนึ่ ง ติดตามความรูอนแรงของเขา
และเธอไดู กำาหนดฉาย 22 เมษายน 2554
ยำ่าเขูาเดือนหูาทูาหนูาฝนดูวยมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
สามเกลอกับ Zindagi Na Milegi Dobara ที่พวกเขาคูนพบตัวเอง
ระหว่างการเดินทาง หนั งออกหนั กไปทางดราม่าพอสมควร ที่นอกจาก
จะอิ่มเอิบกับนั กแสดงชั้นนำาอย่าง Hrithik Roshan, Abhay Deol และ

Farhan Akhtar แลูว ยังไดูสัมผัสบรรยากาศในสเปน อียิปส์และอังกฤษ
อีกดูวย ขอบอกว่าภาพสวยมากๆ ครับ กำาหนดฉาย 27 พฤษภาคม นี้
ปิ ดทูายกลางเดือนดูวย หนั งของพระเอกตลอดกาล Shah Rukh Khan
ในหนั งแนว Sci-fi ซุปเปอร์ฮีโร่อย่าง Ra one (Random Access) เคูา

เรื่องก็คงหนี ไม่พูนคนชัว่ คนเลว แลูวก็มีคนปราบ อะไรทำานองนั้ น แต่ท่ี
น่าจับตามองคือ หนั งแนวนี้ มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ผมยังคงติดใจกับ

Robot ของปี ที่แลูวที่หลายคนไปด้มาแลูวบอกว่าไดูครบทุกรส แต่เรื่องนี้

คงหนั กไปทางไซไฟกว่านั้ นแน่นอน ยังไงก็อย่าลืมติดตามกัน อูอ หากมี
การตอบรับดี มีเงินเขูากระเป๋ าเยอะ ผู้กำากับ Anubhav Sinha บอกว่า
version 2 ก็คงคลอดออกมาไดูไม่ยากนั ก กำาหนดฉาย 3 มิถุนายน นี้
ครับ

ผ่านไปครึง่ ปี แลูว เดีย
๋ วมาติดตาม 6 เรื่องสุดทูายที่ยังคงหาวันที่ลงตัว

ฉายไม่ไดูแน่นอน แต่สไตล์หนั งอินเดียระดับบอลลีว้ด มีหรือที่จะทำาใหู

ท่านผิดหวัง ตั้งแต่การคัดตัวแสดง เพลงประกอบภาพยนตร์ ที่บางเรื่อง
มีไม่ตำ่ากว่า 10 เพลง แต่ก็ไดูอรรถรสในความเป็ นกลิ่นอายแบบอินเดีย
อย่้ไม่นูอย แลูวยังมี A Slumdog Millionaire goes dancing, Ready,

Don2, Dhoom 3, Dostana 2 และภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอีกมากมายรอ
คุณอย่้ รีบจับจองมองหาโรงหนั งใกลูบูานท่านไดูแลูววันนี้ !!!

บังกาลอร์”เป็ นแหล่งผลิตซอร์ฟแวร์ระดับโลกอินเดียมีรายไดูจากการใหูบริการ
"เอูาท์ซอร์ส" ผ่านไอทีปีละหลายหมื่นลูาน โดยไม่ตูองไปขายแรงงานต่างประเทศ
อินเดียผลิตภาพยนตร์ถือว่ามากที่สุดในโลก ปั จจุบน
ั สรูางไม่มากไม่นูอยแค่ปีละ 700
กว่าเรื่อง

โดยมีศ้นย์กลางอย่้ท่ีบอมเบย์ ( หรือ มุมไบ ) จนไดูรบ
ั ขนานนามว่า บอลลีวู้ด
BOLLYWOOD แข่งกับฮอลลีวู้ดของมะริกัน
ปั จจุบันการผลิตหนั งอินเดียรุดหนูา ทั้งดูานโปรดักชัน
่ การแสดง การตลาด
เปิ ดม่านมายา Bollywood
เพราะเหตุใดบอลลีวู้ดแห่งอินเดียจึงสามารถเขย่าบัลลังก์ยักษ์ใหญ่แห่งวงกา ร
ภาพยนตร์อย่างฮอลลีวู้ดไดู เจาะลึกถึงแรงบันดาลใจที่ทำาใหูภาพยนตร์ซ่ึงมุ่งนำาเสนอ
ความรื่นเริงบันเทิง ใจมากกว่าความแรูนแคูนของสังคมอินเดีย และชื่นชอบความโร
แมนติกมากกว่าความสมจริง ผงาดขึ้นครองใจคนด้กว่า 3,600 ลูานคนทัว่ โลก
ฮินดีท่ีใชูบ่อย ทักทายว่า...สวัสดี = นมสฺเต(Namaste/นะมัสสะเต).......Hello
ใชูไดูตลอดเวลาไม่ว่าจะสวัสดียาม เชูา-สาย-บ่าย-เย็น
ตอบว่า...สวัสดี = นมสฺเต(Namaste/นะมัสสะเต) เช่นเดียวกัน.......Hello
http://www.geocities.com/bollywood2thai/
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เรียกกันติดปากว่า "ฮอลลี
วู้ด" (Hollywood) ซึ่งมีรายไดูมหาศาลจากการลงทุนในภาพยนตร์เรื่องหนึ่ งๆกลาย
เป็ นตูนแบบใหูอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศอินเดีย ที่มีช่ ือเรียกคลูายๆกันว่า "บ
อลลีวู้ด" (Bollywood) เดินตามรอย
ในอดีตสต้ดิโอผลิตภาพยนตร์ในบอลลีวู้ด พึงพอใจกับรายไดูจากการขายตัว๋ หนั งใหูกับ
ผู้ชมชาวอินเดียในราคาใบละ 20 ร้ปี (18 บาท) โดยอาศัยปริมาณผู้ชมจำานวนมากเป็ น
ตัวทำารายไดูใหูกับบริษัท แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาสต้ดิโอเหล่านั้ นพยายามเพิ่มยอดราย
ไดูในแนวทางที่ฮอลลีวู้ด ประสบความสำาเร็จทั้งในและ นอกประเทศ นั่นคือ การสรูาง
ภาพยนตร์ท่ีเขูาถึงผูช
้ มในวงกวูางมากขึ้นทำาใหูภาพยนตร์อินเดีย เป็ นที่ยอมรับทั้งจาก
ผู้ชมในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
ทั้งยังเป็ นการป้ทางไปส่้การทำาหารายไดูจากสินคูาเมอร์แชนไดส์ หรือสินคูาที่เกี่ยวขูอง
กับภาพยนตร์
ในปี 2549 ภาพยนตร์เรื่อง "เคอร์รช
ิ " ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโรภายใตูชุดสีดำา

และเดินเรื่องในแนวทางอันเป็ นเอกลักษณ์ของหนั งอินเดีย นั่นคือ การแทรกฉาก
เตูนรำา และรูองเพลง แทบทั้งเรื่อง ไดูสรูางความฮือฮาในหม่้ผู้ชมชาวอินเดียในวง
กวูาง
ดังนั้ นสต้ดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวสบโอกาส นำาเอาจุดขายของภาพยนตร์
เรื่องดังกล่าว นั ่นคือซุปเปอร์ฮีโรภายใตูชุดคลุมสีดำาคลูายกับซุปเปอร์แมนจากหนั ง
ฮอลลีวู้ด มาเป็ นตัวเอกในสินคูาเมอร์แชนไดส์ต่างๆ ทั้ง ตุ๊กตา หนูากาก กระดาน
ล้กดอก ร้บิค (กูอนสี่เหลี่ยมล้กบาศก์ท่ีแต่ละดูานมีสีต่างกันเพื่อใชูพัฒนาทักษะการแกู
ปั ญหา) และ เครื่องเขียน ทุกอย่างจะมีร้ปหรือเอกลักษณ์ของเคอร์รช
ิ อย่้ดูวย ปรากฏ
ว่าสินคูาเหล่านั้ นไดูรบ
ั ความนิ ยมจากเด็กๆ ในประเทศเป็ นอย่างมาก
นาย เดเรค โบส ผูแ
้ ต่งหนั งสือ "แบรนด์ บอลลีวู้ด : อะ นิ ว เอนเตอร์เทนเมูนท์ ออ
เดอร์" ที่มเี นื้ อหาแสดงถึงการที่บอลลีวู้ดกำาลังกูาวขึ้นเป็ นขั้วอำานาจทางดูาน
อุตสาหกรรมบันเทิงรายใหม่ของโลก กล่าวว่า "ผูผ
้ ลิต และ สต้ดิโอชั้นนำาของบอลลีวู้ด
เพิ่งจะรับรู้หนทางในการหารายไดูจากภาพยนตร์ นอกเหนื อไปจากการจำาหน่ายตัว๋
หนั งซึ่งไม่สามารถเป็ นแหล่งรายไดูหลักอีกต่อไป"
รายไดูของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียมีแนวโนูมเติบโตขึ้นในอนาคต ไพรซ์วอเต
อร์เฮูาส์ค้เปอร์ บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระดับนานาชาติจากสหรัฐอเมริกาคาดว่าบอลลีวู้ด
จะมีรายไดูจากธุรกิจภาพยนตร์ถึง 3,400 ลูานดอลลาร์สหรัฐ (122,400 ลูานบาท) ในปี
2553 เพิ่มขึ้นจากสถิติรายไดูในปี 2549 ซึ่งอย่้ในระดับ 1,750 ลูานดอลลาร์ (63,000
ลูานบาท) ถึง 2 เท่า
แนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มรายไดูของสต้ดิโอในบอลลีวู้ด สะทูอนใหูเห็น
อย่างชัดเจนจากการผลิต และ ทำาธุรกิจที่เกี่ยวขูองกับหนั งบ๊้ดุเดือด " ลาเก ราโฮ มัน
นั บไบ" หรือหนั งเกี่ยวกับหัวขโมยท่าทางสุภาพ อย่าง "ด้ม" ภาคสอง และ "คาปี อัลวี
ดา นา เคหนา" ที่สต้ดิโอไดูผลิต ดีวีดีภาพยนตร์ และสินคูาเมอร์แชนไดส์ ออก
จำาหน่ายควบค่้กับการทำาตลาดเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์ในร้ปแบบของริงโทน
สำาหรับโทรศัพท์มือถือ และ ผลิตเกมส์ภายใตูช่ ือหนั งออกจำาหน่าย

นอกจากนั้ นยังมีการนำาเอาร้ปแบบธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตเขูาช่วยเพิ่มโอกาสในการเขูา
ถึงล้กคูาอีกทางหนึ่ ง สต้ดิโอภาพยนตร์ในบอลลีวู้ดอย่าง ยาช รัช ฟิ ล์ม ไดูเปิ ดรูาน
จำาหน่ายสินคูาเมอร์แชนไดส์ออนไลน์ ล้กคูาสามารถสัง่ ซื้ อสินคูาและชำาระเงินดูวย
เครดิตการ์ด และรอรับสินคูาที่จะมาส่งถึงที่บูานไดูเลย
นั กวิเคราะห์และ สต้ดิโอภาพยนตร์ หลายแห่งคาดว่าธุรกิจภาพยนตร์อินเดียจะดำาเนิ น
รอยตาม ฮอลลีวู้ดในส่วนของ "การควบรวมกับสื่อ" เพื่อเผยแพร่สินคูาของตนทั้ง
ภาพยนตร์ เพลงประกอบ และเอกลักษณ์ของภาพยนตร์เรื่องนั้ น ในโทรทัศน์ วิทยุ
อินเตอร์เน็ต วีดีโอเกมส์ และ โทรศัพท์มือถือ
"สื่อต่างๆเหล่านี้ เป็ นแหล่งรายไดูสำาคัญที่เก็บเกี่ยวไดูอย่างต่อเนื่ องของผูผ
้ ลิต
ภาพยนตร์" นายเดเรค กล่าว
ยิ่งไปกว่านั้ นภาพยนตร์อินเดียยังรุกคืบไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศบนทวีปเอเชีย ที่มีประชากรผู้ใชูภาษาฮินด้ รวมทั้งในประเทศอาฟกานิ สถาน
และ ปากีสถาน ที่แมูรฐั บาลจะสัง่ หูามนำาเขูาภาพยนตร์อินเดีย แต่ยังมีการลักลอบนำา
เขูาดีวีดีภาพยนตร์อินเดียเพื่อตอบสนองความตูองการของล้กคูา
ภาพยนตร์อินเดีย ยังทำาตลาดไดูดีในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ แคนาดา ที่มี
ประชากรผู้อพยพชาวอินเดียเป็ นจำานวนมาก รัฐบาลอินเดียอูางว่าสถิติจากยอด
จำาหน่ายตัว๋ ทัว่ โลกระบุว่าภาพยนตร์จากบอลลีวู้ด มีจำานวนผูช
้ มทัว่ โลกถึง 3,000 ลูาน
คน ซึ่งเป็ นตัวเลขที่ส้งกว่ายอดผู้ชมภาพยนตร์จากฮอลลีวู้ด ที่อย่้ในระดับ 2,600 ลูาน
คนเท่านั้ น ทำาใหูบอลลีวู้ด เป็ นอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันดับหนึ่ งของโลกในปั จจุบัน
อย่างไรก็ตามในความเป็ นจริงการที่ บอลลีวู้ด จะทำารายไดูมหาศาลจากการจำาหน่าย
ภาพยนตร์ ดีวีดี และ สินคูาเมอร์แชนไดส์ ประเภท ริงโทน เกมส์คอมพิวเตอร์ เช่น
เดียวกับที่ ฮอลลีวู้ด ตูนแบบนั้ นด้ยังห่างไกลจากความเป็ นจริง
นายราเมศ ซิปปี้ อดีตผู้ผลิตภาพยนตร์อินเดียยอมรับว่า "การอูางถึงรายไดูมหาศาล
เหล่านั้ นเป็ นเรื่องที่พ้ดกันเร็วไป เพราะตูองอาศัยเวลาในการสรูางพื้ นฐานการเรียนรู้
ฝึ กฝนบุคลากรในหลายๆดูาน สรูางกลไกการจัดส่งสินคูาในประเทศอินเดีย อีกสัก

ระยะ แต่ส่ิงเหล่านั้ นมีพรูอมอย่้แลูวในสหรัฐอเมริกา"
ขณะเดียวกันปริมาณชนชั้นกลางในประเทศที่เป็ นเจูาของโทรศัพท์มือถือ มีเพียง 147
ลูานคน และ มีผใู้ ชูอินเตอร์เน็ตประมาณ 38 ลูานคน ประชาชาชนส่วนใหญ่อีก หลาย
รูอยลูานคนในอินเดีย มีฐานะยากจนไม่สามารถเป็ นเจูาของ หรือ เขูาถึง "ของเล่น"
จากตะวันตกเหล่านั้ น
"อุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียเปิ ดกวูางสำาหรับการคูนหาแนวทางใหม่ๆสำาหรับการ
เพิ่มรายไดู" นายสิทธ์ราษ รอย คาป้ร์ หัวหนูาฝ่ ายการตลาด และ การสื่อสารแห่ง
บริษัท ย้ทีวี ซอฟต์แวร์ คอมมิวนิ เคชัน
่ ส์ สต้ดิโอชั้นนำาในบอลลีวู้ดกล่าวยำ้า
แมูความสำาเร็จของบอลลีวู้ดในปั จจุบันยังไม่สามารถเทียบเท่ากับความสำาเร็จของ
ฮอลลีวู้ด แต่ปัจจัยทางดูานเศรษฐกิจของอินเดียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มจำานวน
ชนชั้นกลางมากขึ้น และ การที่ประชากรซึ่งสามารถสัมผัสกับความสนุ กสนาน ของ
ภาพยนตร์บอลลีวู้ดทั้งในประเทศและนอกประเทศมีจำานวนมาก ประกอบกับการเปิ ด
กวูางในวิสัยทัศน์ของการหารายไดูผ่านแนวทางต่างๆ น่าจะทำาใหูความสำาเร็จของ "บอ
ลลีวู้ด" ในระดับเดียวกันกับ "ฮอลลีวู้ด" ไม่น่าจะไกลเกินเอื้ อม
จากหนั งสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2189 04 ก.พ. - 07 ก.พ. 2550
http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=M2821891&issue=2189
เพราะเหตุใดบอลลีวู้ดแห่งอินเดียจึงสามารถเขย่าบัลลังก์ยักษ์ใหญ่แห่งวง การภาพยนตร์อย่างฮอลลีวู้ดไดู เจาะลึกถึง
แรงบันดาลใจที่ทำาใหูภาพยนตร์ซึ่งมุ่งนำาเสนอความรื่นเริงบันเทิงใจ มากกว่าความแรูนแคูนของสังคมอินเดีย และชื่น
ชอบความโรแมนติกมากกว่าความสมจริง ผงาดขึ้นครองใจคนด้กว่า 3,600 ลูานคนทั่วโลกไดู โดยไม่มีพรมแดนทาง
เชื้อชาติศาสนามาขีดคั่น
ชาห์ รุข ข่าน คือเทพบุตรเดินดิน หญิงในชุดส่าหรีสีแดงสดมั่นใจว่า เขาคนนี้ คอ
ื เทพเจูาแทูๆ ดาราหน่ ุมและ
คณะผู้ติดตามเลี้ยวรถเขูาไปยังลานจอดรถของโรงแรมหูาดาวแห่ง หนึ่ งในจัณฑีครห์ เมืองหลวงของรัฐปั ญจาบ โดยมี
กลุ่มสาววัยรุ่นวิ่งกรีดรูองตรงมายังชาห์ รุขที่กำาลังกูาวลงจากรถ ชันโน สิงห์ คุณแม่ล้กสองวัย 30 เศษในชุดส่าหรีสี
แดงกระโดดโลดเตูนดูวยความดีใจสุดขีดจนนำ้าตาปริ่ม เธอตะโกนเรียกชื่อดาราหน่ ุมจนสุดเสียง "ชาห์ รุข ชาห์ รุข"
ชันโน สิงห์ อยากสัมผัสดาราขวัญใจสักครั้ง "ชาห์ รุขตูองเป็ นเทพอวตารแน่ ๆเลยค่ะ" เธอบอก ส่วนเด็กชายซึ่ง
เกาะแขนแม่อย่้มีท่าทีเขินอาย ชันโนตูองปะทะคารมกับสามีและกะเตงล้กชายคนนี้ มายังโรงแรมที่ "เทพบุตร" พำานัก
อย่้ เพื่อหาคำาตอบว่า "เขาเป็ นคนเดินดินจริงๆเหมือนพวกเราหรือเปล่า"
ชันโน สิงห์ อาจไม่มีวันไดูแตะตูองตัวชาห์ รุข ข่านเลยก็เป็ นไดู ดังนั้นเธอจึงตูองบ้ชาเขาใน "วิหาร" หรือโรงหนัง
ที่มีสาวกอีกนับลูานๆคนไปชุมนุมกัน เพราะชาห์ รุข ข่าน คือดาราผู้โด่งดังที่สุดในวงการภาพยนตร์ ซึ่งถือเป็ นศิลปะ
เพื่อมหาชนที่ไดูรับความนิ ยมมากที่สุดในอินเดีย อุตสาหกรรมภาพยนตร์อน
ิ เดียเป็ นที่รู้จักในนาม "บอลลีวู้ด"
(Bollywood) เพราะหนังส่วนใหญ่มีฐานการผลิตอย่้ท่ีเมืองมุมไบหรือชื่อเก่าว่าบอมเบย์ และถือเป็ นธุรกิจภาพยนตร์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลกซึ่งผลิตหนังและดึงด้ดผู้ชมไดู มากกว่าฮอลลีวู้ด
มีการเปรียบเทียบตัวเลขในปี 2003 ว่า หากอเมริกาสรูางหนังไดูราว 700 เรื่องต่อปี อินเดียกลับสรูางไดูถึง 877
เรื่อง โดยหนึ่ งในสามของหนังทั้งหมดถ่ายทำาเป็ นภาษาฮินดีซึ่งเป็ นภาษาราชการของ อินเดีย และทั่วโลกมีผู้ชมหนัง
อินเดียถึง 3,600 ลูานคนต่อปี มากกว่าผู้ชมหนังฮอลลีวู้ดถึง 1,000 ลูานคน
ปั จจุบัน ภาพยนตร์บอลลีวู้ดไม่เพียงเป็ นตราสินคูาที่ท่ัวโลกรู้จัก เช่นเดียวกับชาดาร์จีลิงหรือทัชมาฮาล แต่ยัง
กลายเป็ นสัญลักษณ์ของอินเดียอีกดูวย โดยมีฐานผู้ชมอย่้ท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็ นตะวันออกกลาง เอเชียกลาง แอฟริกา
ละตินอเมริกา ไม่เวูนแมูกระทั่งอเมริกาและยุโรป คอหนังอินเดียส่วนใหญ่ในสองภ้มิภาคหลังนี้ เป็ นผู้อพยพจาก

ประเทศที่หนังบอลลี วู้ดไดูรับความนิ ยมอย่้แลูว และสรูางรายไดูแก่บอลลีวู้ดคิดเป็ นสัดส่วนถึงรูอยละ 60 ของรายไดูท่ี
ไดูจากต่างประเทศทั้งหมด
ถึงกระนั้น ชาวตะวันตกส่วนใหญ่ซึ่งแทบไม่เคยไดูชมหนังอินเดีย หรือถูาเคยก็ไม่เกินเรื่องสองเรื่อง กลับรู้สึกว่า
หนังภารตะนั้นใสซื่อและออกจะนำ้าเน่าเกินไป หนังเนูนความเลิศหร้อลังการเหล่านี้ยาวไม่ต่ ำากว่า 3 ชั่วโมง และมีดารา
รูองรำาทำาเพลงแทบตลอดทั้งเรื่อง มิหนำาซำ้าพล็อตหรือโครงเรื่องก็ไม่น่าเชื่อถือ โดยดำาเนิ นเรื่องอิงเหตุบังเอิญต่างๆ
นานาและความคาดหวังที่ไม่สมจริง ดารานำามักเปลี่ยนเสื้อผูา หรือเปลี่ยนฉากปุบปั บหลายครั้งภายในเพลงเดียว แต่ใช่
ว่าคนด้จะใส่ใจ เพราะแฟนหนังบอลลีวู้ดตูองการกระโจนเขูาส่้โลกมายาที่ทุกสิ่งลูวนเป็ นไปไดู รักแทูสามารถพิชิตทุก
อย่าง และขูอเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ตอ
ู งยอมหลีกทางใหูอารมณ์และความอ่อนไหว

อ่านเรื่องราวทั้งหมดได้จาก นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิ ก ฉบับภาษาไทย
เรื่องโดย สุเกตุ เมหะตา ภาพถ่ายโดย วิลเลียม อัลเบิร์ต อัลลาร์ด
ขอขอบคุณ www.ngthai.com
อุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย ที่รู้จักในชื่อ บอลลีวู้ด (หมายถึง ฮอลลีวู้ดแห่งบอมเบย์) ใหูความบันเทิงกับชาวอินเดีย
มายาวนาน ในแต่ละปี อุตสาหกรรมบอลลีวู้ด ผลิตภาพยนตร์ออกส่้ตลาดมากที่สุดในโลกประมาณ 800-1,000 เรื่อง
ในแต่ละวัน ชาวอินเดียจะซื้อตัว
๋ เขูาไปหาความบันเทิงตามโรงภาพยนตร์ท่ัวประเทศราว 10 ลูานคน นี่ยังไม่รวม
ชาวอินเดียที่กระจายอย่้ท่ัวโลกอีกประมาณ 20 ลูานคน และชาวต่างชาติท่ีนิยมชมภาพยนตร์อินเดีย ซึ่งมีใหูชมทั้งใน
เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ญี่ปุ่น สหรัฐ ฟิ จิ หรือแมูแต่รัสเซีย
ปั จจุบัน การส่งออกภาพยนตร์อินเดียมีม้ลค่าหลายรูอยลูานดอลลาร์ต่อปี
บริษท
ั ที่ปรึกษาอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น ประเมินว่า การส่งออกภาพยนตร์อินเดียยังมีโอกาสขยายตัวอีกอย่าง
นูอยปี ละ 50% และจะมีม้ลค่าประมาณ 3,000 ลูานดอลลาร์ในปี 2549
กระแสนิ ยมภาพยนตร์อินเดียในตลาดเกิดใหม่ ช่วยกระตูน
ุ ใหูบอลลีวู้ด เติบโตปี ละ 15% ตลอดช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา หรือ
ส้งเป็ น 3 เท่าของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่โตเพียง 5% ขณะที่รายไดูรวมทั่วโลกในปี นี้ มี
ม้ลค่าราว 1,300 ลูานดอลลาร์ แต่ยังตำ่ามากหากเทียบกับรายไดูรวมทั่วโลกของค่ายหนังฮอลลีวู้ดที่ทำาเงินถึง 51,000
ลูานดอลลาร์
บอลลีวู้ด ยังมีแหล่งรายไดูใหม่จากการขายสิทธิถ่ายทอดภาพยนต์ทางทีวีดาวเทียม รวมถึงขายดีวีดี วิดีโอในต่าง
แดน โดยปี ที่แลูว ทำารายไดูประมาณ 108 ลูานดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% จากปี 2543
กว่าจะมาถึงจุดนี้ อุตสาหกรรมบอลลีวู้ดตูองฝ่าฝั นอุปสรรคมากมาย เนื่ องจากเป็นอุตสาหกรรมทีไ
่ ม่
ไดูรับการยอมรับจากรัฐบาล และขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน
บอลลีวู้ดตูองพึ่งพิงแหล่งเงินทุนนอกระบบจากกลุ่มอิทธิพลทูองถิ่น มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 กระทั่งเมื่อปี ที่แลูวเงิน
ทุนสำาหรับผลิตภาพยนตร์ท่ีไดูจากกลุ่มอิทธิพลมีสัด ส่วนถึง 40% และนี่ เองเป็ นช่องทางใหูกลุ่มมาเฟี ยเขูามามีบทบาท
ในบอลลีวู้ด ตามมาดูวยการก่อเรื่องอื้อฉาวและเรื่องผิดกฎหมายมากมาย
"เป็ นกระบวนการล่อลวงส่้ทางที่ผิด มาเฟี ยเสนอใหูความช่วยเหลือทางการเงิน ทำาตัวเป็ นเพื่อนที่ดี จากนั้น
อาชญากรรมทั้งหลายแหล่กเ็ กิดขึ้น" ชรินทร์ วากัล ตำารวจฝ่ ายปราบปรามในนครบอมเบย์กล่าว
ในฐานะผู้ปล่อยกู้ กลุ่มมาเฟี ยเริ่มเขูาไปยุ่งวุ่นวายกองถ่ายภาพยนตร์ และเมื่อภาพยนตร์ขาดทุน หรือไม่ทำากำาไร
การทวงหนี้ แบบนอกระบบก็เกิดขึ้น นี่ยังไม่รวมกรณีท่ีกลุ่มมาเฟี ยอาจข่้กรรโชกทรัพย์กับผู้ผลิตภาพยนตร์ราย อื่นที่
ประสบความสำาเร็จ หรือเรียกรูองสิทธิพเิ ศษต่างๆโดยไม่ตูองลงทุนลงแรง
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา มีผู้ผลิตและผู้กำากับภาพยนตร์ในบอลลีวู้ดถ้กสังหารไปแลูว 5 ราย อีกหลายสิบคนถ้กข่้ฆา

หรือไดูรับบาดเจ็บ หนึ่ งในผู้ท่ีตกเป็ นเหยื่อเหล่ามิจฉาชีพไดูแก่ อาจิต เทวานี ผู้ผลิตภาพยนตร์รายหนึ่ งที่ถ้กยิงเสียชีวิต
นอกสำานักงานในเมืองบอมเบย์ เมื่อเดือน ก.ค. ปี 2544
นอกจากนี้ ยังมี รักษ์ โรชาน ผู้ผลิตภาพยนตร์ช่ ือดังที่ถ้กยิงไดูรับบาดเจ็บ เมื่อปฏิเสธจะใหูสิทธิจำาหน่ ายภาพยนตร์
ของเขาในต่างประเทศกับกลุ่มมิจฉาชีพ
อย่างไรก็ตาม หลังจากรัฐบาลอินเดียตระหนักถึงความสำาคัญของบอลลีวู้ดที่สรูางรายไดู กูอนมหึมาเขูาประเทศ ใน
ปี 2543 บอลลีวู้ดไดูรับการยกฐานะจากอุตสาหกรรมชั้น 2 ขึน
้ เป็ นอุตสาหกรรมที่มีศักดิศ
์ รีเท่าเทียมกับอุตสาหกรรม
อื่นๆ เป็ นครั้งแรก นับแต่น้ันกระบวนการผลักดันใหูบอลลีวู้ดผงาดขึ้นเป็ นอุตสาหกรรมชั้นนำาตามรอย อุตสาหกรรม
ไอที ก็เริ่มเปิ ดฉากขึ้น
การยอมรับจากภาครัฐ ตามมาดูวยการปรับนโยบายเพื่อเปิ ดทางใหูผู้ผลิตภาพยนตร์เขูาถึงแหล่งเงินทุน ถ้กตูอง
ตามกฎหมายเป็ นครั้งแรก ในเดือนเม.ย. 2544

ธนาคารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอินเดียเป็ นธนาคารแรกที่เขูาส่ธ
้ ุรกิจ ปล่อยกู้ใหูกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ โดยปล่อยกู้ใหูกับผู้ผลิตภาพยนตร์ 14 เรื่อง รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 13.5 ลูานดอลลาร์ ซึ่งผลที่ไดูก็เป็ นที่น่า
พอใจและยังไม่ขาดทุน
แหล่งทุนที่ถ้กกฎหมายช่วยลดปั ญหาอื้อฉาวในบอลลีวู้ดจากฝี มือกลุ่มมาเฟี ย แต่การขจัดกลุ่มมิจฉาชีพใหูพูนจาก
อุตสาหกรรมอย่างสิ้นซากยังคงตูองใชูเวลา อีกพอสมควร
นอกเหนื อจากพึ่งพิงภาคธนาคาร ในปั จจุบน
ั บริษท
ั ผลิตภาพยนตร์ในบอลลีวู้ดหลายแห่ง ใชูวิธีเขูาไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมเงินทุน โดยไดูรับความสนใจดูวยดีจากธุรกิจยักษ์ใหญ่ อย่าง บริษท
ั การคูา ตาตา กรุป
ุ ที่
ตูองการแตกไลน์การลงทุนเขูาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
การมีบริษท
ั ชั้นนำาร่วมลงทุนหมายถึงการมีระบบการบริหารงานแบบมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งปั จจัยดังกล่าวจำาเป็ นต่อ
การพัฒนาบอลลีวู้ดส่้ธุรกิจบันเทิงระดับโลก อย่างฮอลลีวู้ด
รัฐบาลอินเดียยัง มีแผนช่วยธุรกิจภาพยนตร์ ดูวยการยกเลิกการจัดเก็บภาษีธุรกิจบันเทิง 100% ซึ่งจะส่งผลใหูโรง
ภาพยนตร์แบบมัลติเพล็กซ์ผุดตัวขึ้นอีกราว 450 โรงภายใน 5 ปี ขูางหนูา
การสนับสนุนจากภาครัฐมีผลใหูเกิดการจูางงานเพิ่มขึ้น คาดว่าในอีก 5 ปี อัตราจูางงานจะเติบโตถึง 70% ขณะ
ปั จจุบันมีชาวอินเดียทำางานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมกันราว 2.3 ลูานคน
อย่างไรก็ตาม บอลลีวู้ด ยังตูองผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงอีกหลายดูาน หากตูองการวัดรอยเทูาฮอลลีวู้ด เริ่ม
จากตูองปรับการทำางานแบบมืออาชีพ ไม่ใช่ธุรกิจในครอบครัวหรือกึ่งครอบครัวเช่นที่ผ่านมา ซึ่งปั ญหาดังกล่าวตูอง
อาศัยระบบทำางานแบบภาคธุรกิจมาใชู
ที่ผ่านมา การผลิตภาพยนตร์ในอินเดียค่อนขูางซับซูอน ไม่เป็ นระบบแบบแผน ผู้ผลิตภาพยนตร์อาจทำาหนูาที่ต้ังแต่
ปลุกนักแสดงใหูลุกขึ้นมาทำางาน หาของประกอบฉาก จนถึงหาแหล่งเงินทุนนอกระบบ ส่วนนักแสดงอาจรับงานแสดง
ครั้งละหลายเรื่อง ทำาใหูเกิดปั ญหาวิ่งรอกไปกองถ่ายไม่ทัน
บริษท
ั วิชเยท ฟิ ล์ม ของซันนี ดีโอล นักแสดงวัย 41 ปี ที่ผันตัวเองมาสรูางภาพยนตร์เป็ นหนึ่ งในบริษท
ั ที่เขูาส่้
กระบวนปรับปรุง การดำาเนิ นงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดีโอลว่าจูางบริษท
ั ย้นิเวอร์แซล คอนซัลติง ใหูช่วยกำาหนด
แผนการถ่ายทำาภาพยนตร์แบบมืออาชีพ
แทนที่จะใชูสมุดจดเช่นที่เคยทำามา ย้นิเวอร์แซลแนะนำาใหูดีโอลใชูคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในการเก็บขูอม้ล และ
กำาหนดแผนงานต่างๆ เพื่อใหูการทำางานเป็ นระบบและมีการเตรียมพรูอมมากขึ้น อาทิ การหาของประกอบฉากจะ
กำาหนดไวูล่วงหนูาว่าจะใชูอะไรบูาง หรือไปรับของมาจากรูานไหน ขณะที่ระบบงานแบบเก่า ผู้กำากับอาจใชูวิธีส่ังใหูล้ก
นูองไปหาของเมื่อจวนตัว
นอกเหนื อจากการ ปรับวิธีทำางานใหูไดูมาตรฐาน บอลลีวู้ดยังกำาลังปรับตัวเขูากับโลกไอที โดยไดูเปรียบจากการที่
อุตสาหกรรมไอทีของอินเดียขึ้นชื่อลือชาเรื่องการพัฒนา ซอฟต์แวร์ท่ีมีตูนทุนตำ่ากว่าที่อ่ ืนๆ ทั้งเต็มไปดูวยบุคลากรที่
เชี่ยวชาญดูานคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยใหูการทำาสเปเชียล เอฟเฟคท์ หรือการทำาภาพแอนิ เมชั่นเพื่อนำามาใชูในภาพยนตร์
มีตูนทุนตำ่าลง
โดยทั่วไป บริษท
ั ดูานสเปเชียล เอฟเฟคท์ และทำาภาพแอนิ เมชั่นในอินเดียจะคิดค่าบริการตำ่ากว่าบริษท
ั ดูานเดียวกัน
ใน สหรัฐถึง 75% ศักยภาพของบริษท
ั อินเดียสามารถแข่งขันกับตลาดไดูอย่างไม่นอ
ู ยหนูา อาทิ กรณีบริษท
ั เพนตา
มีเดีย กราฟฟิ คส์ ของอินเดียทำาภาพแอนิ เมชั่น 3 มิติใหูกับภาพยนตร์เรื่อง "ซินแบด" ของสหรัฐ อีกทั้งมีสัญญาทำางาน
ใหูกับค่ายภาพยนตร์ในฝรั่งเศสและญี่ปุ่น
บริษท
ั อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น คาดการณ์ว่า ธุรกิจส่งออกดูานแอนิ เมชั่นของอินเดียจะมีม้ลค่าถึง 2,000 ลูาน
ดอลลาร์ในปี หนูา
อินเทอร์เน็ตเป็ นอีกช่องทางที่ถ้กมองว่าจะช่วยใหูชาวอินเดีย และผู้คนทั่วโลกเขูาถึงภาพยนตร์บอลลีวู้ดมากขึน
้ แต่
แมูการพัฒนาเทคโนโลยีจะกูาวไกลเพียงใด เนื้อหาของภาพยนตร์ยังเป็ นหัวใจสำาคัญที่ตูองคำานึ ง โดยตูองมีความเป็ น
สากล และหลากหลายมากขึ้น
ที่ผ่านมา ภาพยนตร์บอลลีวู้ดส่วนใหญ่ มักนำาเสนอเรื่องราวความรักที่เต็มไปดูวยอุปสรรค แต่จบลงดูวยความ
สมหวัง แทรกดูวยฉากเตูนรำาที่ขาดไม่ไดูเป็ นอันขาด ไม่ว่าตัวละครในเนื้ อเรื่องกำาลังสุขหรือโศกเศรูา
อย่างไรก็ดี แมูว่าพล็อตเรื่องที่ด้ซ้ ำาซาก รวมถึงองค์ประกอบที่ด้เชย อาจเป็ น "จุดขาย" อันหนึ่ ง ที่ทำาใหูภาพยนตร์
จากบอลลีวู้ด ไดูรับความสนใจจากแฟนภาพยนตร์ท่ัวโลก ซึ่งเริ่มเบื่อหน่ายกับความจำาเจของภาพยนตร์จากฮอลลีวู้ดก็
เป็ นไดู

scoop จาก กรุงเทพธุรกิจ

วันศุกร์ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2546

http://www.sawasdeeindia.com/index.php?mo=3&art=559928

สำานั กข่าวมุสลิมไทย อินเดีย (บอลลิวู้ด) เจ๋ง ตบหนูาอเมริกา สรูางหนั งเชิดช้
ประวัติซัดดัม ฮุสเซน

มุมไบ – บริษัทผลิตภาพยนตร์ Glitterati Entertainment Solutions ใน

บอลลิวู้ด ประเทศอินเดียเปิ ดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า จะมีการสรูางหนั งเกี่ยวกับชีวิต

ของ ซัดดัม ฮุสเซน อดีตผู้นำาอิรก
ั ผู้ล่วงลับ โดยดารานำาในหนังดังกล่าวแสดงความ
ชื่นชมยกย่องซัดดัมว่า กล้าต่อกรกับสหรัฐในสมัยที่เขามีชีวต

ภาพยนตร์ดังกล่าวมีช่ ือเรื่องว่า From President to Prisoner และจะเริม
่ เปิ ดกลูอง
ในเดือนกันยายนปี นี้ โดยกำาหนดสถานที่ถ่ายทำาไวูหลายแห่งรวมทั้งในประเทศอิรก

อัคเบอร์ ข่าน ดาราที่ถ้กกำาหนดตัวใหูแสดงนำากล่าวว่า เขาตั้งตารอ และยินดีท่ีไดู

เล่นบทนี้ เนื่ องจากเป็ นบทที่ทูาทายความสามารถอย่างยิ่ง อีกทั้งเขานิ ยมในตัวอดีต

ผู้นำาคนนี้ มานานแลูว และการไดูดำาเนิ นตามรอยเขาแมูเพียงในบทภาพยนตร์ก็เป็ น
เรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆ

อินเดียรักษาสัมพันธภาพอันแน่นแฟ้ นกับอิรักในสมัยสงครามเย็นที่ซัดดัมครอง
อำานาจ และรัฐบาลอินเดียยังได้ประณามการประหารชีวิตเขาในปี พ.ศ. 2549 รวม
ทั้งมีการรณรงค์ประท้วงทัว่ อินเดียด้วย

บอลลีวู้ดไม่ไดูเป็ นอุตสาหกรรมสรูางหนั งแห่งเดียวที่เล็งนำาเรื่องเกี่ยวกับซัดดัม ฮุส
เซนมาสรูางเป็ นภาพยนตร์ เมื่อเดือนมกราคม บริษท
ั พาราเมูาท์ พิคเจอร์ ในลอส

แองเจลิส แถลงว่า นั กแสดงตลกชาวอังกฤษ Sacha Baron Cohen กำาลังนำาเรื่องที่
เขียนโดยซัดดัมมาสรูางเป็ นหนั ง

อีกทั้งมีการสรูางซีรส
ี่ ์ส้ ันฉายทางโทรทัศน์ ชื่อเรื่อง House of Saddam ซึ่งไดูรบ

รางวัลเอมมี่ในปี พ.ศ. 2551 - www.muslimthai.com

รู้จักกับชายผู้กำาลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียและอาจทำาใหู
Hollywood ตูองผวา

Jack Warner แห่ง Waner Bros. สต้ดิโอสรูางภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของ Hollywood
คือผู้ท่ีพลิกโฉมอุตสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกัน ซึง่ รู้จักกันดีในนาม Hollywood
จากอุตสาหกรรมการสรูางหนั งที่มีแต่พล็อตเรื่องซำ้าๆ ซากๆ จนกลายเป็ น
อุตสาหกรรม หนั งที่ทันสมัยและเป็ นที่นิยมไปทัว่ โลกอย่างในปั จจุบัน

และ Ronnie Screwvala อาจจะเป็ น "Jack Warner แห่ง Bollywood" อันเป็ น
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย
ชื่อของ Screwvala อาจยังไม่ใช่ช่ ือที่ติดปากคนอินเดีย แมูว่าคนในวงการ

Hollywood จะรู้จักเขาดี จากการที่เขาเป็ น ผู้อำานวยการสรูางหนั งอินเดียที่มี
เนื้ อหาแปลกใหม่และประสบความสำาเร็จเรื่อง "The Namesake" ซึ่งมีเนื้ อหาเกี่ยว

กับคนอินเดียอพยพในต่างแดน และจากการที่เขา ร่วมสรูางหนั งเบาสมองเรื่อง "I
Think I Love My Wife" ของ Chris Rock
ขณะนี้ Screwvala กำาลังร่วมสรูางหนั งเรื่อง "The Happening" หนั งสยองขวัญ
แนว sci-fi thriller ที่มี Mark Wahlberg นำาแสดง และกำากับโดย M. Night

Shyamalan ผู้กำากับหนั งเขย่าขวัญเรื่องดัง "The Sixth Sense" และหนั งเรื่องล่าสุด
นี้ อาจทำาใหูช่ ือของ Screwvala กูาวกระโดดขึ้นไปติดกลุ่มผู้สรูางหนั งชั้นแนวหนูา
ของ Bollywood แห่งอินเดียไดู
ดูวยทุนสรูางที่ส้งถึง 57 ลูานดอลลาร์ของ The Happening ซึ่งส้งกว่าทุนสรูางหนั ง
ทำาเงินของอินเดีย 10 เรื่องรวมกัน จะทำาใหูหนั งเรื่องนี้ สรูางมาตรฐานใหม่ในการ

ลงทุนสรูางหนั งทุนส้งแก่วงการหนั งอินเดีย Screwvala กล่าวว่า เขามีเปู าหมายที่

จะสรูางบริษัทบันเทิงของอินเดียใหูเป็ นที่รู้จักทัว่ โลก ใหูเหมือนกับบริษท
ั หนั งของ
Hollywood

นวัตกรรมต่างๆ ที่ Screwvala วัย 45 ปี นำามาส่้วงการหนั ง อินเดีย กำาลังผลักดัน
ใหูบริษัทหนั งของเขา UTV Software Communications ซึ่งมีฐานที่ต้ ังอย่้ในเมือ
งมุมไบของอินเดีย ผงาดขึ้นเป็ น บริษัทระดับโลกอย่างรวดเร็ว

UTV กำาลังกลายเป็ นกลุ่มบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ ทีร่ วมธุรกิจภาพยนตร์ ทีวี การ์ต้น
การผลิตวิดีโอเกม และการจัดจำาหน่ายเขูาดูวยกัน แบบเดียวกับที่ Warner Bros.
เคยนำาความแปลกใหม่มาใหูแก่ Hollywood และ UTV ของ Screwvala ยังเป็ น
บริษัทที่กำาหนดมาตรฐานใหม่ดูานประสิทธิภาพการทำางานใหูแก่สต้ดิโอผลิตหนั ง
ของอินเดีย เหมือนกับที่ Jack Warner แห่ง Warner Bros. เคยทำาใหูแก่
Hollywood
ในช่วง 5 ปี มานี้ Screwvala เป็ นผู้นำาในการพลิกโฉมหนูาอุตสาหกรรมหนั งอินเดีย
ซึ่งไรูระบบการผลิตหนั งที่ดี และขาดแคลน พล็อตเรื่องที่แปลกใหม่

ตลอดเวลาที่ผ่านมา อินเดียสรูางหนั งมากถึงประมาณ 1,000 เรื่องต่อปี หรือ
มากกว่าหนั งทั้งหมดที่ Hollywood สรูางในแต่ละปี ถึง 10 เท่า แต่หนั งทุกเรื่อง

ของอินเดีย ผลิตโดยผู้สรูางอิสระซึ่งมักพ่วงตำาแหน่งผู้กำากับ และไม่มีการทำางานที่
เป็ นระบบ มักใชูดาราซ้เปอร์ สตาร์ท่ีเป็ นคนในครอบครัว ส่วนการตลาดยกใหูเป็ น
หนูาที่ของเจูาของ โรงหนั ง นั กเขียนบทเพิ่งเริม
่ เขียนบทในวันที่จะเริม
่ ถ่าย ส่วน
พล็อตเรื่องเดินตามส้ตรสำาเร็จ กล่าวคือ
พระเอก 2 คนพี่นูองพลัดพรากจาก กันตั้งแต่เกิด เติบโตขึ้นมาดูวยการเลี้ยงด้จาก
ฝ่ ายที่อย่้ตรงขูามกัน แต่กลับมารวมพลังกันในที่สุด เพื่อต่อสู้กับเจูาของที่ดินหนูา
เลือด หลังจากผ่านฉากรูองเพลง เตูนรำาและรูองไหูครำ่าครวญมากมาย
หนั งอินเดียรุ่งเรืองที่สุดในช่วงทศวรรษ 1950 ถึงตูนทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็ นช่วงที่
คนอินเดียคลัง่ ไคลูใหลหลงการด้หนั งอย่างมาก แต่ในที่สุดก็เริม
่ เบื่อหน่ายพล็อต

เรื่องส้ตรสำาเร็จนำ้าเน่าขูางตูน ในขณะที่ยุคของทีวีเริม
่ เขูาส่้อินเดียพอดี โดยเจาะ
เขูาไปในบูานของชนชั้นกลาง
รายไดูของหนั งอินเดียเริม
่ ซบเซาระหว่างปี 1985-2000 โดยหยุดอย่้ท่ี 1 พัน ลูาน
ดอลลาร์ต่อปี หรือนูอยกว่า 1 ใน 3 ของรายไดูของสต้ดิโอหนั งเพียง 1 แห่งใน

Hollywood หนั งอินเดียจึงเริม
่ ออกนอกประเทศ แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องใดที่สามารถ
ประสบความสำาเร็จในระดับโลกไดู

อย่างไรก็ตาม สภาพซบเซาของหนั ง อินเดียกำาลังจะเปลี่ยนไป เมื่อคนอินเดียใน
ขณะนี้ รำ่ารวยขึ้น คนรุ่นใหม่ใชูจา่ ยเงินซื้ อความบันเทิงมากขึ้น และธุรกิจหนั ง
อินเดียในประเทศ เริม
่ กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง

ในปี 2006 อุตสาหกรรม หนั งอินเดียมีรายไดูรวม 2 พัน ลูานดอลลาร์ หรือเพิ่ม
ขึ้นจาก 1.5 พันลูานดอลลาร์ในปี 2004 PricewaterhouseCoopers คาดการณ์ว่า

รายไดูของหนั งอินเดีย จะพุ่งขึ้นไปถึงระดับกว่า 4 พันลูานดอลลาร์ในช่วง 5 ปี ขูาง
หนูา
ราคาตัว๋ หนั งในอินเดียซึ่งเคยมีราคาเฉลี่ยตำ่ากว่า 1 ดอลลาร์ กำาลังแพงขึ้นอย่าง

รวดเร็ว แข่งกับเศรษฐกิจอินเดียที่กำาลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำาใหูนักลงทุน
ทั้งในและนอกอินเดีย ต่างพาเหรดเขูามาลงทุนในอุตสาหกรรมหนั งอินเดีย ทั้ง

Disney และ Viacom ซึ่งจะยิ่งช่วยใหู หนั งอินเดียมีคุณภาพมากขึ้น และมีการ
สรูางหนั งใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
แต่ส่ิงที่ทำาใหูวงการหนั ง Bollywood ของอินเดียสัน
่ สะเทือนมากที่สุด อาจเป็ นการ
ที่มีนักนวัตกรรมอย่าง Screwvala เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหนั งอินเดีย

Screwvala เป็ นผู้รเิ ริม
่ ทำาใหูธุรกิจสรูางหนั งในอินเดีย มีความ เป็ นมืออาชีพมาก

ขึ้น เขานำานั กลงทุนและมาตรฐานบัญชีจากภายนอก เขูามาใชู และทำาการตลาด
อย่างหนั กหน่วงดูวยการใชูพล็อตเรื่องที่แปลกใหม่ รวมทั้งหัน
่ หนั งอินเดียที่เคยยาว
มาราธอน 3 ชัว่ โมงครึง่ ใหูเหลือเพียง 90-120 นาที อีกทั้งยังจูางนั กเขียนบทจาก
Hollywood ใหูเขียนบทหนั งที่สนุ กน่าติดตาม
Screwvala ยังสนั บสนุ นทางการเงินแก่ผู้สรูางใน Hollywood อย่างการสนั บสนุ น

หนั งเรื่อง "The Namesake" ซึ่งมีเนื้ อหาเกี่ยวกับคนอินเดียอพยพของ Mira Nair
หนั งเรื่องนี้ ทำาเงินถึง 14 ลูานดอลลาร์ โดยเกือบ 95% ของยอดขายตัว๋ มาจากใน

สหรัฐฯ กลายเป็ น หนั งอินเดียที่ทำาเงินในต่างประเทศส้งกว่าหนั งอินเดียเรื่องใดๆ
และ ยังไม่มีหนั งจากชาติเดียวกันเรื่องใด ลบสถิติไดูจนถึงปั จจุบัน

แต่ไหนแต่ไรมา อุตสาหกรรมหนั งอินเดียอย่้ในมือผู้อำานวยการ สรูางที่มักควบ
หนูาที่ผู้กำากับที่ทรงอิทธิพลในอินเดียเพียงไม่ก่ีคน อย่างเช่น Yash Chopra ผู้มี
ญาติหรือไม่ก็มีสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับดาราซ้เปอร์สตาร์ที่แสนเอาแต่ใจของ

อินเดีย "ตระก้ลหนั ง" เหล่านี้ ไม่เคยวางแผนงบประมาณล่วงหนูา และเริม
่ ถ่ายทำา
เมื่อมีเงินเพียงเล็กนูอย

ขั้นเตรียมงานก่อนการถ่ายทำาใชูเวลาเพียง 20 นาที นั กเขียน บทเขียนบทพ้ดขณะ
เดินทางมากองถ่าย ไม่มีตารางการถ่ายทำาหรือการทำาสัญญากับนั กแสดง นั กแสดง
จะแสดงหรือจะหยุดแสดงเมื่อใดก็ไดูตามอำาเภอใจ ส่วนผู้จัดจำาหน่ายหนั ง ซึ่งมี

หลายรูอยราย และ เจูาของโรงหนั งอีกนั บพันแห่ง มักรายงานรายไดูจากการขาย
ตัว๋ ตำ่ากว่าจริง จึงยากที่จะระบุไดูว่า รายไดูที่แทูจริงตกอย่้ท่ีใคร

Screwvala ชี้วา่ ไม่มีใครในอุตสาหกรรมหนั งอินเดียที่คิดว่า การทำาหนั งเป็ นเรื่อง
ของกำาไรขาดทุน แต่มองการทำาหนั งเป็ นสิ่งที่สามารถทำาเงินใหูแก่พวกเขา ดังนั้ น
หากใครสรูางหนั งขาดทุน 5 ลูาน แต่เนื่ อง จากไดูรบ
ั เงินล่วงหนูาสำาหรับทำาหนั ง
เรื่องต่อไปมาแลูว 5 ลูาน พวกเขาก็จะคิดว่าไม่ขาดทุน

แต่ UTV ของ Screwvala ทำาในสิ่ง ที่ตรงขูามกับผู้สรูางหนั งทั้งหมดใน
Bollywood โดย UTV จดทะเบียนในตลาดหูน
ุ มุมไบในปี 2005 และเป็ นบริษัท

หนั งอินเดีย รายแรกๆ ที่เขูาตลาดหูุน รวมทั้งริเริม
่ นำาวิธีการทันสมัยมาใชูในธุรกิจ

สต้ดิโอผลิตหนั งของ UTV ใชูเวลานาน 2 ปี สำาหรับขั้นเตรียมการถ่ายทำา คัดสรร
บทและคัดเลือกนั กแสดงอย่างพิถีพิถัน รวมไปถึงวางแผนงบประมาณและการจัด
จำาหน่ายอย่างเป็ นระบบ UTV ยังเขูาควบคุม การตลาด และเพิ่มงบประมาณใน
การสรูาง หนั งแต่ละเรื่องอีก 25% จากเดิมที่หนั งอินเดียจะใชูงบประมาณสรูาง
เฉลี่ยอย่้ท่ีเพียง 150,000 ดอลลาร์เท่านั้ น

หนั งของ UTV ใชูเวลาถ่ายทำา 3 เดือน และบริหารงบประมาณไดูตามที่กำาหนด

UTV ปรับปรุงการจัดเก็บรายไดูจาก ตลาดต่างประเทศ ดูวยการเลี่ยงขายสิทธิ์ การ
จัดจำาหน่ายหนั งของตนในต่างประเทศ และสรูางเครือข่ายจัดจำาหน่ายหนั งของตน

ขึ้น โดยตั้งสำานั กงานในสหรัฐฯ แคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะ
นี้ UTV กำาลังเล็งตลาดในอีกกว่า 20 ประเทศ ซึ่งหนั งอินเดียสามารถเจาะเขูาไป
จับตลาดเฉพาะกลุ่มไดู เพื่อใหูตลาดเหล่านั้ นมีส่วนในการสรูางผลกำาไรใหูบริษัท
มากขึ้น

Screwvala กล่าวว่า เขาเขย่าวงการ หนั งอินเดียเพราะความจำาเป็ น เนื่ องจากเขา
ไม่ไดูเกิดใน "ตระก้ลหนั ง" และเป็ นคนนอก ไม่เคยเป็ นญาติกับนั กสรูางและผู้
กำากับหนั งที่ทรงอิทธิพลของอินเดีย หรือดาราซ้เปอร์สตาร์

Screwvala เป็ นบุตรชายของนั กธุรกิจ เขาจบปริญญาตรีดูานธุรกิจจากมหาวิทยาลัย
มุมไบ และไม่เคยสนใจธุรกิจหนั งมาก่อน แต่หลังจากเรียนจบเขาไดูเขูาส่้วงการ

โทรทัศน์ และกลายเป็ นคนแรกที่รเิ ริม
่ สถานี โทรทัศน์ที่มีหลายช่องในอินเดีย ในยุค
ที่อินเดียมีสถานี โทรทัศน์เพียงช่องเดียวและเป็ นของรัฐบาล

ต่อมาบริษัทของเขาเป็ นบริษท
ั แรกที่ผลิตละคร soap opera ฉายประจำาทุกวันเรื่อง
"Shanti" การจับมือกับ Disney ในปี 1996 เพื่อนำาหนั งในหูองสมุดของ Disney

มาพากย์เป็ นภาษาอินเดียในปี 1996 ทำาใหู Screwvala เกิดความคิดอยากลองตั้ง
บริษัทสรูางหนั ง อินเดียในสไตล์ตะวันตกด้บูาง (ส่วน Disney ไดูลงทุนซื้ อหูุน
15% ใน UTV ดูวยเงิน 14 ลูานดอลลาร์ ในปี 2006)

ดูวยเงินทุนที่นูอยและไม่มีสายสัมพันธ์กับดาราซ้เปอร์สตาร์ ของอินเดีย
Screwvala จึงเริม
่ เขูาส่้อุตสาหกรรมหนั งอินเดีย โดยเริม
่ จากขอบนอกสุด คือการ
เป็ นผู้จัดจำาหน่ายในปี 1996 เพียงปี เดียว ถัดจากนั้ น Screwvala สรูางหนั ง

โรมานซ์ทุนตำ่าชื่อ "Dil Ke Jharoke Main" ("In the Windows of the Heart") ซึ่ง
กลายเป็ นหนั งฮิตอย่างไม่คาดฝั น สรูางความเชื่อมัน
่ ใหูแก่เขาเป็ นอย่างมาก ในการ
ร่วมงานกับดารารุ่นใหม่ ผู้กำากับและนั กเขียนรุ่นใหม่ ที่พรูอมจะทดลองสิ่งใหม่ๆ
ไปกับเขา

ต่อมา UTV เซ็นสัญญาร่วมสรูางหนั ง 3 เรื่อง ดูวยงบประมาณ สรูางที่ส้งและใชู
ดาราเกรดเอ หนั งทั้ง 3 เรื่องเลิกใชูพล็อตนำ้าเน่าของ Bollywood และกลายเป็ น
รากฐานใหูแก่หนั งที่ประสบความสำาเร็จอีกหลายเรื่องในเวลาต่อมาของ UTV ซึ่ง

รวมถึงหนั งดังอย่าง "Rang de Basanti" อันเป็ นเรื่องราวชีวิตวัยร่น
ุ ในกรุงนิ วเดลีท่ี
สมจริง ความ สำาเร็จของ Screwvala เขูาตา Hollywood และทำาใหู UTV ไดูร่วม

สรูางหนั งกับ Overbrook Entertainment ของ Will Smith ดาราผิวหมึกชื่อดังของ
Hollywood

ในที่สุด Screwvala ก็สามารถไต่เตูาขึ้นเป็ นนั กสรูางหนั งที่ประสบความสำาเร็จใน

ดูานรายไดูมากที่สุดเป็ นอันดับสอง รองจาก บริษัทราชาหนั งอย่าง Yash Raj ซึ่ง
ยังคงสรูางหนั งโรมานซ์ทุนส้งที่เต็มไปดูวยฉากรูองเพลงและเตูนรำาอลังการ

ขณะนี้ Screwvala มีรายไดูส้งกว่านั กสรูางหนั งรุ่นเก่าผู้ทรงอิทธิพลทั้งหลายที่มา
จาก "ตระก้ลหนั ง" ในอินเดีย ซึ่งมาถึงตอนนี้ ต่างพยายามเลียนแบบโมเดลธุรกิจที่
ประสบความสำาเร็จของ Screwvals กันอย่างจูาละหวัน

Screwvals พลิกโฉมวงการหนั งอินเดีย Bollywood จากวงการที่เต็มไปดูวย ผู้

สรูางหนั งอิสระที่ควบตำาแหน่งผู้กำากับ ซึ่ง สรูางหนั งเพียง 1-2 เรื่องต่อปี ใหูกลาย
เป็ น สต้ดิโอที่มีการผลิตหนั งอย่างเป็ นระบบ ขณะนี้ ผู้กำากับหนั งอินเดียฝี มือดี

จำานวนมากต่างถ้กดึงด้ดเขูาสังกัดของสต้ดิโอสรูางหนั งยักษ์ ใหญ่ 3 ราย ซึ่งสรูาง
หนั ง 8-10 เรื่องต่อปี นอกจากนี้ Bollywood กำาลังจะมีสต้ดิโอสรูางหนั งรายใหญ่
อีก 3 แห่ง ซึ่งต่างมีสายป่ านยาว และมีแผนจะเริม
่ สรูางหนั งในปี หนูา

หลังจากที่เริม
่ เขูาส่้ความเป็ นระบบมากขึ้นแลูว ความทูาทายขั้นต่อไปของ

Bollywood คือ การขยายเขูาส่้ธุรกิจสื่อและบันเทิงที่ครอบคลุมมากกว่าหนั ง คาด
กันว่าธุรกิจสื่อและบันเทิงในอินเดียจะเติบโต ประมาณ 11,000-25,000 ลูาน
ดอลลาร์ต่อปี

Screwvala เองก็กำาลังสรูาง UTV ของเขาใหูกลายเป็ นสิ่งที่เขาเรียกว่า อาณา จักร
สื่อและบันเทิง 360 องศา ขณะนี้ เขามีธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งการ์ต้น เกมและการ

ผลิตรายการทีวี และเป็ นเจูาของช่องโทรทัศน์ 8-10 ช่อง แผนกการ์ต้นของ UTV
สรูางหนั ง การ์ต้น 4 เรื่อง สำาหรับตลาดโลกในปี นี้ และในปี นี้ UTV ยังซื้ อบริษัท
วิดีโอเกมของอังกฤษชื่อ Ignition Entertainment Ltd. ซึ่งกำาลังจะออกเกมใหม่
Wardevil ใหูแก่เครื่องเกม PS3 ของโซนี่ ในปี หนูา UTV ยัง จับมือกับ Virgin

Comics ของ Richard Branson สรูางการ์ต้นซ้เปอร์ฮีโร่จากตัวละครในตำานานพื้ น
บูานของอินเดีย

UTV มีหวังตูองเผชิญกับค่้แข่งมากมาย โดยบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ของอินเดียขณะนี้
ต่างแข่งกันแสวงหานั กลงทุนจากต่างประเทศและตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ
Network

18 กลุ่มบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของอินเดีย ซึ่งมีการตลาดที่แข็งแกร่งและไดูรบ
ั การ
หนุ นหลังจาก Viacom สื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลก กำาลังสรูางอาณาจักรสื่อและบันเทิง
แข่งกับ UTV นอกจากจะมีบริษัทสรูางหนั งที่กำาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แลูว

Network 18 ยังเป็ นผู้สรูางเนื้ อหาบน Internet และรายการทีวรี ายใหญ่ท่ีสุดราย
หนึ่ งของอินเดีย ดูวยการจับมือกับ NBC Universal และ Time Warner นอก
เหนื อจาก Viacom ทั้งยังครองความเป็ นเจูาทางดูานข่าวทีวีและอีกไม่นาน

Network 18 คงจะเติบโตจนเปรียบ ไดูกับ News Corp สื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลก ใน
ขณะที่ UTV เปรียบเหมือนกับ Warner Bros. แห่ง Hollywood

ส่วน Reliance ADAG หนึ่ งในกลุ่มบริษัทรายใหญ่สุดของอินเดีย กำาลังเขูาส่้ธุรกิจ
การออกอากาศผ่านดาวเทียม และเพิ่งเปิ ดตัวสถานี วิทยุ 45 แห่ง รวมทั้งเปิ ด
บริษัทสรูางหนั งแห่งที่สองที่มีช่ ือว่า Big Motion Pictures

ไม่ว่า Bollywood จะคึกคักสักปานใดในยามนี้ แต่คงยากที่เราจะไดูเห็นบริษัท
ภาพยนตร์ของอินเดียสามารถผงาดขึ้นครองตลาด โลกไดูอย่างกวูางขวาง เหมือน

ที่ Hollywood ทำาไดู Hollywood นั้ น ใหูความสำาคัญกับตลาดโลกมายาวนานหลาย
ทศวรรษแลูว และขณะนี้ รายไดูกว่า 60% ของ Hollywood มาจากตลาดนอก
สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม Pricewaterhouse Coopers ชี้ว่า ยอดขายตัว๋ ของหนั งอินเดียเติบโต
เร็วที่สุดในตลาดนอกอินเดียเช่นเดียวกับ Hollywood ขณะเดียวกัน Bollywood ด้
เหมือนจะเตรียมพัฒนาตัวเองเป็ น นั กการเงินหรือนั กการตลาดระดับโลก โดยเป็ น

ผู้จัดจำาหน่ายหนั งที่ไม่เลือกว่าจะผลิตจากในหรือนอกอินเดีย ขณะที่บริษัทหนั งของ
อินเดีย ซึ่งรวมถึง UTV ของ Screwvala ก็กำาลังขยายตัวเป็ นบริษัทสื่อและบันเทิง
ครบวงจรอย่างรวดเร็ว และยังมีบริษัทรายใหม่ๆ ที่กำาลังจะเกิด ขึ้นตามมา อาจจะ
เป็ นเวลาอีกไม่นานนั ก ที่เราอาจจะไดูเห็นชื่อของบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ของอินเดีย
กลายเป็ นชื่อที่ติดปากคนทัว่ ไป ไม่ว่าจะในหรือนอกอินเดีย

เสาวนี ย์ พิสิฐานุ สรณ์ แปลและเรียบเรียง
นิ วสวีค 10 กันยายน 2550

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.