P. 1
หนังอินเดีย

หนังอินเดีย

|Views: 768|Likes:
Published by Not my documents
Not my document
Not my document

More info:

Published by: Not my documents on Jul 30, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2011

pdf

text

original

จากวิกิพีเดีย สารานุ กรมเสรี

ภาพยนตร์อินเดีย หรื อ ที่ รู้จักในชื ่ อ บอลลี วู้ด (Bollywood)
(หมายu1 uอลลีวู้ดlห1บอมเบย) ในluล.uี อุuสาหกรรมบอลลี วู้ด
nลิunาพยนuรออกส้uลาดมากที ่สุดในÏลกuร.มาu S00-l,000 เรื ่ อ1
Ïดยในluล.วัน ชาวอินเดียจ.1ื อuั วเIูาluหาuวามบันเทิ1uามÏร1
nาพยนuรทั่ วuร.เทuราว l0 ลูานuน lล.จากชาวอินเดียที ่กร.จายอย้
ทั่ วÏลกอีกuร.มาu 20 ลู านuน ทั 1นี ยั1มีชาวuา1ชาuิที ่นิ ยมชม
nาพยนuรอินเดีย 1 ่1มีใหูชมทั 1ใน
เอเชีย uร.เทulทย u.วันออกกลา1 lอ¡ริ กา Qี ่u ุน สหรั _อเมริ กา อั 1
กµL เยอรมัน สเuน ¡ิ จิ หรื อlมูlu รั สเ1ี ย
หนั1อินเดียยุuใหมชว1lรกสามารuนับlดูวาเu นในชว1uี u.u.
l990-l995 nาพยนuรบอลลี วู้ดสวนใหQ มักนาเสนอเรื ่ อ1ราวuวามรั กที ่
uูอ1nานอุuสรรulล.การเสียสล. กอนที ่จ.จบล1ดูวยuวามสมหวั1หรื อ
nิดหวั1 ในlบบที ่uูอ1เดาวาuอนจบนั นเu นอยา1lร หรื อจ.เรี ยกวา luล
lมกสIอ1หนั1บอลลี วู้ดในชว1เวลาดั1กลาวนี เu นจุดuลี ่uลายเนื อหา
ทั 1หมดIอ1เรื ่ อ1 uวามนาuื ่ นuาuื ่ นใจIอ1 หนั1บอลลีวู้ดในร.ย.นี uือ
การที ่uนเIียนบท สามารuuลี ่uลายuอนจบ lดูนับรูอยนับพันวิüี เทาที ่nู้
เIียนlดูเuยด้หนั1มา ยั 1lมพบuอนจบIอ1หนั1เรื ่ อ1ใดที ่1 ากันเลย ทั 1_
ที ่lนวเรื ่ อ1อาจจ.uลูาย_ กันบูา1ในบา1เรื ่ อ1 อาจจ.เรี ยกวา หากuอน
จบเu นจุดluลlมuสIอ1หนั1 เราด้lลูวuร.ทับใจ เรากlทบจ.lมเชื ่ อ
lลูววาจ.มีจุดจบIอ1หนั1ที ่luกuา1 หรื อ ดีluกวานี อีก luหากuุuมาด้
หนั1อินเดียจ.พบวา uอนจบเIาทาออกมาlดูหลากหลายมาก_ เสมือน
กับการ มอ1luที ่lหวนเพชรในuู้Ïชว 1 ่1อาจจ.ด้nาน_ lลูวเหมือนกัน
luพอหยิบเอามาสวมlลูวกลับมีเสนห ด1ด้ดuา1_ กันluในluล.ว1
นั่นเอ1
หนั1ในชว1uี กอน u . u . l990 นับlดูวาเu นหนั1อินเดียยุuเuลี ่ยน
nาน นั่นuือ เuลี ่ยนจากหนั1อินเดียlบบดั 1เดิม เIูาส้ยุuใหม 1่1ยากuอ
การร.บุวา เริ่ มI นเมื ่ อใด เพรา.uั 1luuี u.u. l9S5 เu นuูนมา เริ่ มมี
lนวการสรูา1หนั1 หลากหลายมากI น uุunาพการuายทาที ่หลากหลาย
lล.nู้กากับหนูาใหมกเพิ ่มมากI น ดั1นั นเพื ่ อใหู1ายuอuวามเIูาใจอาจ
จ.กาหนดใหูล.เอียดล1lulดูวา uั 1lu uี u.u. l9S5 -l990 นี ่ ล .uือยุu
ที ่เริ่ มมีการเuลี่ยนnานI นมาจริ 1_ Ïดยuือวาuี l9S5 เu นชว1เริ่ มuูน
Iอ1ดาราหนูาใหมuร.จายุuรวมสมัยกับพวกเรา เชน การlสด1หนั1
เรื ่ อ1lรกIอ1ดาราnู้มากuวามสามารuอยา1 Govinda จากหนั1เรื ่ อ1
Ilzaam ในuี l9S6 เIาเu นพร.เอกที ่lสด1lดูหลากบทบาท uวาม
สามารuส้1 Ïดยเ0พา.หนั1lนวuลก 1 ่1ในIu.นั น พร.เอกอยา1 Jackie
Shroff, Anil Kapoor กาลั1อิ ่มuัวพอดี
พอเIูาuี l9SS ดาราทอ1อีกuนIอ1ยุuรวมสมัยกกาเนิ ดI น 1ัล
มาน Iาน จากหนั1เรื ่ อ1lรกIอ1เIา Biwi Ho To Aisi จ.เรี ยกวา 1ั ล
มาน Iาน uือnลnลิuจากยุuเuลี ่ยนnานกเu นlดู เพรา.uัจจุบันยั1มี1าน
lสด1อยา1uอเนื ่ อ1
l99l หนั1เรื ่ อ1 Phool Aur Kaante เuิ ดuัวพร.เอกใหม อ.เจย
เด¡กัน uี l992 หนั1เรื ่ อ1 Bekhudi เuิ ดuัวนา1เอกที ่จ.มาเu นราชินี
บอลลีวู้ดในยุuเuลี ่ยนnาน uือ uาÏจล หนั1เรื ่ อ1 Deewana lดูสรูา1
ดาราหนูาใหม นาม Shah Rukh Khan ใหูมาเu น ราชา บอลลีวู้ด uน
uัจจุบัน หนั1เรื ่ อ1 Parampara มอบดาวทอ1ใหูกับว1การบอลลีวู้ดอีกuน
uือ Saif Ali Khan uี l993 หนั1เรื ่ อ1 Baazigar ทาใหู Shahrukh Khan
lดูรา1วัล Filmfare Best Actor
uัจจุบัน ดารา ร.ดับuุunาพ เชน uาหรุI Iาน, 1ั ลมาน
Iาน lล. อาเมียร Iาน
หนังอินเดีย
Dabangg หนังสุดดังประกาศความยิง!หq ควา 9 รางวัuสาคัq

Dabangg หนั1uลกที ่เลาเรื ่ อ1Iอ1ว1การอาชQากรรมlล. lวดว1
uารวจ กลายเu นnู้ชน.ที ่ยิ ่1ใหQใน1านlจกรา1วัลIอ1สuาบันnาพยนuร
อินเดียนานาชาuิ หรื อ IIFA uรั 1ที่ l2 รวมu1รา1วัลใหQอยา1
nาพยนuรยอดเยี ่ยม ใน1านที ่จัดกันที ่ÏทรอนÏu luนาดา เu นuรั 1lรกที่
IIFA เดินทา1กันluที ่ทวีuอเมริ กาเหนื อดูวย

nล1านกากับnาพยนuรuรั 1lรกIอ1 อภินาn กาเ1ียL กลายเu น
หนั1ทาเ1ินส้1สุดlห1uี 20ll นอกจากนั นยั1กวาดรา1ในบนเวที IIFA
uรั 1ลาสุดluอีก 9 รา1วั ล ทั 1รา1วัลในสาIาการlสด1, เทuนิ uการuาย
ทา lล.สาIาเพล1

u1uอนนี Dabangg ทารายlดูlulลูว 2,l00 ลู านร้uี (uร.มาu
l,400 ลูานบาท) จากทุนสรูา1 420 ลู านร้uี (2S9 ลูานบาท) เทานั น

Dabangg ที ่luลวา ¨ความกuาหาq¨ เu นหนั1ที ่นักวิจารu
nาพยนuรอินเดียกลาววา ¨Ìมเคยมีมากอน¨ เu น1านที ่ใหูuวามบันเทิ1
จากทั 1 สluลที ่หวือหวา, 0ากlอกชั่ น, บทเพล1ร.ดับสุดยอด lล.uวาม
uลกIบIัน จนกลายเu นnาพยนuรที ่เรี ยกวาทารายlดูส้1สุด lล.Ïด1ดั1
ที ่สุดในuี 20l0 ในอินเดียluÏดยuริ ยาย

หนั1เลาเรื ่ อ1Iอ1 ¨ชุลบุQ พั นเดช นายuารวจสุดÏหดที ่หาเ1ินทั 1
วิüีสุจริ ulล.ทุจริ u เIามีuัQหาlมกินเสูนกับพอเลี ย1lล.นูอ1ชายuา1
มารดามานาน จนกร.ทั่ 1มีสาวสวยนา1หน ่ 1เIูามาส้ชีวิu กlดูทาใหูชุ
ลบุQนั นเหนÏลกในอีกมุมที ่ดีI น lล.ทาใหูเuิ ดใจยอมรั บสิ ่1ที ่เกิดI นใน
uรอบuรั วมากI น luเรื ่ อ1ราวที ่เกือบจ.ล1เอยดูวยดีกuูอ1มาเสียหลัก
เมื ่ อทรชนวายรูายวา1lnนยุย1ใหู พี ่นูอ1u้นี luกuอกันu1Iั นจอuื นใสกัน
จนlดู¨ (เรื ่ อ1ยอจาก J Bic)

¨nมlดูuัดสินใจวานี ่ จ.เu นหนั1สาหรั บuนเอ1 ในการเริ ่ มuูน
อาชีพnู้สรูา1uรั บ¨ พร.เอกชื ่ อดั1 อรLาY ÷าน nู้อานวยการสรูา1ร วม
Iอ1 Dabangg กลาว ¨lล.uอนที ่nมบอกกับพี ่ชายIอ1nมเอ1 Yัuuมน
÷าน วาจ.สรูา1หนั1เรื ่ อ1นี เIากuอบกลับมาวา '0ันจ.เลนเอ1' 1 ่1nมก
กลาวกับเIาอีกวา 'อานบทกอน1ิ ' luเIากยั1ยืนกรานuาเดิมวา '0ันจ.
เลนเอ1'¨

My Name is Khan ÷อง ¨ศาห์รุ÷ ÷าน¨ Ìมพuาด กวาด 5 รางวัu
กuัLLาน

n าย My Name is Khan หนั1ดั1Iอ1พร.เอกอันดับหน่ 1lห1
บอลลีว้ด ศาห์รุ÷ ÷ าน สามารuuวูารา1วัลlulดู 5 สาIา ทั 1รา1วัลใน
สาIานักlสด1นาชายIอ1เIาเอ1 สวน การาน Î%uาร์ กI นรั บรา1วั ลnู้
กากับยอดเยี ่ยม ในnล1านที ่พ้ดnาLาอั1กµL lล.uินดี ที ่เลาเรื ่ อ1Iอ1
การu้กเลือกu_ิบัuิIอ1ชาวมุสลิม ที ่uกเu นเuู าสายuา lล.u้ก
หวาดร.lว1จากชาวÏลก nายหลั1เหuุการuเมื ่ อวันที ่ ll ก.ย.

I าน รั บบทเu นหนุมมุสลิม ที่ อาการ ¨lอสเพอรเกอร 1ินÏดรม¨
Ïรuเกี ่ยวกับuวามnิดuกuิทา1สมอ1 ที ่ใกลูเuีย1กับออทิ สuิก จนทาใหู
เIามีอาการluลกlยกจากสั1uม Iาน lดูเดินทา1luเมือ11าน¡ราน1ิส
Ïกเพื ่ ออาuัยอย้กับนูอ1ชายlล.นูอ1ส.ใnู uอมาlดูพบรั กกับlมมายชาว
uินด้ จนทั 1u้lดูสรูา1uรอบuรั วเลก _ I นมา lulลูวชีวิuIอ1ทุกuนก
uูอ1พบกับuวามเuลี ่ยนluล1 หลั 1เกิดเหuุการuที ่nู้กอการรูายจี เuรื ่ อ1
บินuลมuกเวิรลเทรดเ1นเuอร lล.uิดuามมาดูวยส1uรามuอสู้nู้กอการ
รูายIอ1รั _บาลสหรั _อเมริ กา

My Name is Khan lมเพีย1uร.สบuวามสาเรจที ่อินเดีย หนั1ยั1
lดูเIูา0ายอีกหลาย _ uร.เทuทั่ วÏลก Iu.นี สามารuทารายlดูluu1 42
ลูานเหรี ยQสหรั _' lลูว Ïดยเ0พา.ในอเมริ กาที ่ My Name is Khan
กลายเu นหนั1ที ่เuิ ด0ายดูวยจานวนÏร1จานวนมากที ่สุด ในหม้หนั1
อินเดียดูวยกัน กับจานวน l20 Ïร10าย lล.ทารายlดูในการเuิ ดuัว l.9
ลูานเหรี ยQ' จนทารายlดูในสหรั _' ทั 1สิ น 4 ลูานเหรี ยQ' เu นหนั1
อินเดียที ่ทารายlดูส้1สุดเu นอันดับ 2 เลยที เดียว

1วงเวuาuหงคนรุน!หม : ¨ราเวียร์ Yิ งห์ - อนุ1กา 1าร์มา¨ สุด
u อตuหงปี

นอกจากเหลา1้เuอรสuารดาวuูา1¡ู าlห1บอลลี ว้ดlลูว IIFA ก
ยั1มีชว1เวลาสาหรั บuนรุนใหมเชนเดียวกัน Ïดยเ0พา.ดาราหนุม รา
เวียร์ Yิงห์ nู้uวูารา1วัลนักlสด1ดาวรุ1ชายจาก Band Baaja Baaraat ห
นั1ที ่เลาเรื ่ อ1ชีวิuuนรุนใหมในกรุ1นิ วเดลี อยา1หQิ1สาววัย 20 เuLที ่มี
เuู าหมายlล.uวามท.เยอท.ยานในชีวิu กับหนุมนักuกLาuี สุดทูายจาก
มหาวิทยาลัยเดลี nู้ใชูชีวิuอยา1lรูจุดหมาย

นอกจาก 1ิ 1ห lลูว อนุ1กา 1าร์มา u้IวัQIอ1เIายั 1รั บรา1วัล
ดารานาหQิ1ยอดเยี ่ยมจากหนั1เรื ่ อ1นี luuรอ1ดูวย lล.ดูวยเuมีที ่เIูา
กันIอ1ทั 1สอ1 ยั 1ส1nลใหูu้IวัQu้นี uวูารา1วัลu้สุดuอu อันเu นรา1วัล
พิเuLIอ1 Star Plus สuานี ÏทรทัuนnาLาuินดี ที ่เuิ ดÏอกาสใหูnู้ชมรวม
เลือกนักlสด1หนุมสาวที ่รูอนlร1ที ่สุดlห1uี lล.เu นu้IวัQจาก Band
Baaja Baaraat ที ่uวูารา1วั ลluในที ่สุด
ยกยองสองอาวุÎส : ¨nรรมเมนnร, 1าร์มิuา ÿากร¨

สาหรั บชว1เวลาlห1การยกยอ1nู้ยิ่1ใหQในว1การ nรรมเมนnร
Yิงห์ เnÎอu นักlสด1ชื ่ อดั1Iอ1บอลลีว้ดlดูรั บรา1วัลพิเuL เu น
เกียรuิยuสาหรั บuวามสาเรจuลอดชีวิuจากการทา1านมานานu1 55 uี
lล.มีnล1านในว1การมากมายมาย Ïดยเ0พา. Î1เuย์ ที ่เIารั บบทเu น
เพื ่ อนu้ห้กับ อมิตาภ พั %%ัน

นอกจากนั น üรรมเมนทร ยั 1เu นบุuuลสาuัQIอ1uร.ก้ล เทÏอล
uรอบuรั วที่ทร1อิทüิพลอีกuรอบuรั วในบอลลี ว้ด nรรยาuนที ่สอ1Iอ1เIา
uือ เหมา มาuินี นักlสด1หQิ1ชื ่ อดั1 ส วนล้ก _ อยา1 อ1ัย Yิ งห์ เn
Îอu, วิ1ัย Yิ งห์ เnÎอulล. อีศา เnÎอu กเu นนักlสด1ในว1การบันเทิ1
ดูวยเชนเดียวกัน
n ายนักlสด1หQิ1uนดั1 1าร์มิuา ÿากร กlดูรั บรา1วัลสาหรั บuวาม
สาเรจในว1การอุuสาหกรรมหนั1อินเดีย Ïดยนักlสด1หQิ1nู้รั บหนูาที ่
มอบรา1วัลดั1กลาวอยา1 1าLานา อัสมี กลาวยกยอ1 _าก้ร วา ¨0ัน
รู้สกเu นเกียรuิอยา1ยิ ่1u. ที ่lดูมีÏอกาสมอบรา1วัลใหูกับนักlสด1หQิ1nู้
lดูรั บการยกยอ1มากที่สุด เสูนทา1Iอ1เüอ, การทาลายกาlพ1 lล.
uวามสาเรจ เu นบุuuลที ่uร.สบuวามสาเรจในทุกบทบาทที ่เüอเลือก¨

นักlสด1หQิ1ชื ่ อดั1วัย 64 uี uนนี มีnล1านมากมาย อาทิ
Mera Sapnon Ki Rani, Namkeen lล. Chingari 1 ่1เชนเดียวกับนัก
lสด1รุนใหQหลาย _ uนในว1การที ่ล้ก _ เจริ QรอยuามเIูาส้ว1การ
บันเทิ1 ล้กชายกับล้กสาวIอ1 ชารมิลา _าก้ร อยา1 Yาอิ n อuี
÷าน lล. ÎYuา อาuี ÷ าน uือสอ1นักlสด1ชื ่ อดั1uนหน่ 1Iอ1บอลลีว้ด
ยุuuัจจุบัน 1 ่1uัวIอ1nู้เu นlมกลาววาล้ก _ กอยากจ.เดินทา1มารวม
1านuรั 1นี เชนเดียวกัน lulมสามารuทาlดู เพรา.uิดuายหนั1อย้นั่นเอ1

รา1วั ล IIFA เu น1านuร.จาuี ที ่จัดI นÏดยสuาบันnาพยนuร
อินเดียนานาชาuิ ที ่มีเuู าหมายในการยกยอ1เชิดช้nล1านใน
อุuสาหกรรมหนั1nาLาuินดี หรื อ บอลลีว้ด Ïดยริ เริ ่ มI นuั 1luuี 2000
มีuวามพิเuLอย้ที ่เu น1านlจกรา1วัลที ่lมlดูจัดI นในอินเดีย lunู้จัด
เลือกที ่จ.uร.เวนจัด1านในuร.เทuuา1 _ ทั่ วÏลกในluล.uี Ïดยnู้รั บ
nิดชอบการจัด1านuือ Wizcraft International Entertainment Pvt
Ltd บริ Lัทเอเยน1ี่บันเทิ1 lล.nู้รั บจัด1านอีเวนulนวหนูาIอ1uร.เทu

สาหรั บ1านในuรั 1ที ่ l2 nู้จัดlดูเลือกเอา Ïรเจอรส เ1นเuอร ใน
ÏทรอนÏu รั _ออนlทรี Ïอ uร.เทuluนาดา เu นสuานที ่จัด1าน 1 ่1นับวา
เu นการlจกรา1วัล IIFA uรั 1lรกที่จัดI นในทวีuอเมริ กาเหนื อ Ïดยnู้
จัดlดูเลือกเอาเมือ1ที ่มีuร.ชากรชาวเอเชียอาuัยอย้เu นจานวนมากเu น
สuานที ่จัด1าน หลั1จากที ่nานมาเuยuร.เวนluยั1เมือ1uา1 _ ทั่ วÏลก
อาทิ อัมสเuอรดัม, uรี ลั 1กา, มาเกา, ลอนดอน, มาเลเ1ีย, ด้lบ,
สิ1uÏuร , กรุ1เทพ, Ïจuันเนสเบิ รก มาlลูว

รา1วั ล IIFA ยั1มีสาIาที ่u้กออกlบบใหูเหมา.สมสาหรั บหนั1จาก
บอลลีว้ดÏดยเ0พา. มีการlบ1รา1วัลออกเu น 4 สาIา lดูlก รา1วัลดูาน
เทuนิ u (uร.กอบluดูวยสาIาอยา1 การuัดuอ, 1านเสีย1, เทuนิ u
พิเuL, กากับuิลu lล.uายnาพ), รา1วั ลสาIา1านเบื อ1หลั 1 (lดูlก การ
เIียนบทพ้ด, บทnาพยนuร, lu1เรื ่ อ1, 0ากlอกชั่ น, ออกlบบเuรื ่ อ1
lu1กาย, lu1หนูา lล.ออกlบบทาเuูน), รา1วั ลในสาIาเพล1 lล.
รา1วัลในสาIานักlสด1

Ïดย1านจ.จัดI นอยา1ยิ ่1ใหQเu นเทuกาลที ่มีร.ย.เวลา 3 วัน 1 ่1
ในการมอบรา1วัลที ่เu นlulลทสาuัQที ่สุดนั น จ.มีการIายuั วใหูnู้สนใจ
lดูเIูารวมชมดูวย Ïดยuั วที ่มีราuาuร.มาu 49 l26 เหรี ยQสหรั _'
จ.มีราuาพุ1ส้1luu1 l,500 เหรี ยQ' สาหรั บการนามาIายuอทา1
อินเuอรเนuเลยทีเดียวหนังอินเดียมาuรง ต นปี 54
รั 1lมหยุด0ุดlมอย้จริ 1_ สาหรั บหนั1lดนnารu.ที ่uี นี กาหนดออก0าย
uลอดทั 1uี กวา 42 เรื ่ อ1 Ïดยหวั1การuลาดuูนuี ใหมuีรายlดูเยอ._ เลย
uลอยออกÏร1luเดือนมกราuมกuาเIูาluuั 1 l5 เรื ่ อ1lลูวuรั บ uอนนี
อาจจ.พอเหนÏuสเuอรล1uามหนั1สือพิมพบูา1lลูว อยา1 No One
Killed Jessica, Yamla Pagla Deewana, Patiala House, Tera Kya
Hoga Johny lล.ที ่สาuัQlดูจอเIูาuิว0ายทุกÏร1nาพยนuรlลูวuรั บ
uูอนรั บuี ใหมดูวยuวามบันเทิ1ในว1การบอลลีวู้ดกันหนอย uรั 1นี Iอมา
เIียนเรื ่ อ1ดูานบันเทิ1_ บูา1 หลั 1จากที่uร่าหวอดอย้ว1การการuกLา
Ïดยเ0พา. ELTIS lล. Symbiosis มานานlรมuี Iอlน.นาnาพยนuร
uินดี 6 เรื ่ อ1 6 เดือน 6 รส Iอ1uร่ 1uี นี ที ่อยากใหูทานลอ1luชมกัน
uรั บ
เuิ ดuักราชใหมดูวย No One Killed Jessica lมู¡ั1luเuิ ลlมนาอnิรมย
นัก luเรื ่ อ1ใหูl1uิดดีทีเดียว กลายเu นuมuริ uนาlล.เu นที่Ïuูเเยู1I น
เมื ่ อเจสสิกูา ลาล u้ก1าuกรรม มีหรื อที่พี่สาวอยา1 1าบรนา ลอล จ.นิ ่ 1
ด้ดายlดู uร.กบกับนักIาวสาว มีรา เกuี ชวยสืบสา1uดีอีกlร1 lu
u1จ.lม1ายนัก เมื ่ อnู้uูอ1ส1สั ยuกเu นวิuราม ใจสิ 1ห ล้กชายIอ1
นักการเมือ1ใหQ uูอ1uิดuามกันด้วา ร.หวา1uวามจริ 1ที ่อย้เบื อ1หลั1
กับเ1ินอานาจจ.ทาใหู1าuกรuัวจริ 1ลอยนวลlดูหรื อlม ? • กาหนด
0ายเมื ่ อวันที ่ 6 มกราuมที ่nานมานี ่ เอ1uรั บ
uามuิดมาดูวยเดือนlห1uวามรั กในlบบเIยาIวัQกับ 7 (Saat) Khoon
Maaf หรื อ seven murders forgiven เu นเรื ่ อ1ราวIอ1สาวล้กuร ่ 1
อินเดีย-อั 1กµL ที ่luuามuลิดชีวิuสามีทั 1 € uนIอ1เüอ สาหรั บนา1เอก
อยา1 Priyanka •hopra lลูวu1uูอ1รั บบทหนักหนอย เพรา.uูอ1lสด1
เu น1้1านนา 1 ่1ในหนั1เลาเรื ่ อ1ราวIอ1เüอกับการnานnู้ชายมาu1 €
uน เหนบอกวาเu นlนวดรามาlล.lบลuuอมเมดี 1.ดูวย อยากรู้วานัก
lสด1สาวหนูาหวานuนนี จ.uีบทluกกับ € บทบาทIอ1เüอIนาดlหน
lลูวทาlมuูอ11า?• กาหนด0าย lS กุมnาพันüนี uรั บ
มาuอดูวย Game หนั1lนวlอuชั่ นเIยาIวัQนิ ด_ เดิมทีนั นชื ่ อเดิมIอ1
เรื ่ อ1นี uือ •rooked luเพรา.กลัววาuนจ.รู้กร.มั1วาเu นหนั1lนวทรยu
หลักหลั1กัน เลยเuลี ่ยนเอาดื อ_ lล.ที ่lมüรรมดากวานั นกuือ หนั1
เรื ่ อ1นี ยกกอ1uายluuายทาทั 1ในมุมlบ กรี 1 อิสuันบ้ล ลอนดอนlล.
uร.เทulทย1.ดูวย วาดูวยuนสี ่uนที ่u้กเชิQใหูluที ่เกา.lห1หน ่ 1 เมื ่ อ
พวกเIาเIูาluเกี ่ยวพันกับการ1าuรกรรม lลูวใuรในสี ่uนนี จ.เu น
nู้รูาย•กาหนด0าย lS มีนาuม นี เชนกัน
เรี ยกlดูวาuี กร.uายเu นIาI นIอ1หนั1lนวเIยาIวัQ (Thriller) Iอ1
หนั1uินดีกวาlดู เพรา.lมูluเดือนรั บหนูารูอนอยา1เมLายน lunู้กากับ
อยา1 Rohan Sippy กยั1เuรี ยมออก0าย Dum Maaro Dum กันlบบ
lมlวูหนูาใuร เรื ่ อ1นี uายทามาเu นเวลาพอสมuวรที ่กัว เu นเรื ่ อ1ราว
uวามสัมพันüอันลก1 1Iอ1หนุมสาวu้หน ่ 1 uิดuามuวามรูอนlร1Iอ1เIา
lล.เüอlดู กาหนด0าย 22 เมLายน 2554
ย่าเIูาเดือนหูาทูาหนูาnนดูวยมิuรnาพlล.uวามสัมพันüร.หวา1เพื ่ อน
สามเกลอกับ Zindagi Na Milegi Dobara ที ่พวกเIาuูนพบuัวเอ1
ร.หวา1การเดินทา1 หนั1ออกหนักluทา1ดรามาพอสมuวร ที ่นอกจาก
จ.อิ ่มเอิบกับนักlสด1ชั นนาอยา1 Hrithik Roshan, Abhay Deol lล.
Farhan Akhtar lลูว ยั 1lดูสัมnัสบรรยากาuในสเuน อี ยิuสlล.อั1กµL
อีกดูวย Iอบอกวาnาพสวยมาก_ uรั บ กาหนด0าย 2€ พµLnาuม นี
uิ ดทูายกลา1เดือนดูวย หนั1Iอ1พร.เอกuลอดกาล Shah Rukh Khan
ในหนั1lนว Sci-fi 1ุuเuอรuีÏรอยา1 Ra one (Random Access) เuูา
เรื ่ อ1กu1หนี lมพูนuนชั่ วuนเลว lลูวกมีuนuราบ อ.lรทานอ1นั น luที ่
นาจับuามอ1uือ หนั1lนวนี มีlมuอยเยอ.เทาlหร nมยั 1u1uิดใจกับ
Robot Iอ1uี ที ่lลูวที ่หลายuนluด้มาlลูวบอกวาlดูuรบทุกรส luเรื ่ อ1นี
u1หนักluทา1l1l¡กวานั นlนนอน ยั1l1กอยาลืมuิดuามกัน อูอ หากมี
การuอบรั บดี มีเ1ินเIูากร.เu‚ าเยอ. nู้กากับ Anubhav Sinha บอกวา
version 2 กu1uลอดออกมาlดูlมยากนัก กาหนด0าย 3 มิuุนายน นี
uรั บ
nานluuร่ 1uี lลูว เดี ยวมาuิดuาม 6 เรื ่ อ1สุดทูายที่ยั1u1หาวันที่ล1uัว
0ายlมlดูlนนอน luสluลหนั1อินเดียร.ดับบอลลีว้ด มีหรื อที ่จ.ทาใหู
ทานnิดหวั1 uั 1luการuัดuัวlสด1 เพล1uร.กอบnาพยนuร ที ่บา1เรื ่ อ1
มีlมu่ากวา l0 เพล1 luกlดูอรรuรสในuวามเu นกลิ ่นอายlบบอินเดีย
อย้lมนูอย lลูวยั 1มี A Slumdog Millionaire goes dancing, Ready,
Don2, Dhoom 3, Dostana 2 lล.nาพยนuรเรื ่ อ1อื ่ น_อีกมากมายรอ
uุuอย้ รี บจับจอ1มอ1หาÏร1หนั1ใกลูบูานทานlดูlลูววันนี ƒƒƒ
บั1กาลอร”เu นlหล1nลิu1อร¡lวรร.ดับÏลกอินเดียมีรายlดูจากการใหูบริ การ
"เอูาท1อรส" n านlอทีuี ล.หลายหมื ่ นลูาน Ïดยlมuูอ1luIายlร11านuา1uร.เทu
อินเดียnลิunาพยนuรuือวามากที ่สุดในÏลก uัจจุบั นสรูา1lมมากlมนูอยluuี ล. 700
กวาเรื ่ อ1
Ïดยมีu้นยกลา1อย้ที ่บอมเบย ( หรื อ มุมlบ ) จนlดูรั บIนานนามวา บอลลีวู้ด
BOLLYWOOD lI1กับuอลลีวู้ดIอ1ม.ริ กัน
uัจจุบันการnลิuหนั1อินเดียรุดหนูา ทั 1ดูานÏuรดักชั่ น การlสด1 การuลาด
เuิ ดมานมายา Bollywood
เพรา.เหuุใดบอลลีวู้ดlห1อินเดียจ1สามารuเIยาบัลลั1กยักLใหQlห1ว1กา ร
nาพยนuรอยา1uอลลีวู้ดlดู เจา.ลกu1lร1บันดาลใจที ่ทาใหูnาพยนuร1 ่1มุ1นาเสนอ
uวามรื ่ นเริ 1บั นเทิ1 ใจมากกวาuวามlรูนluูนIอ1สั1uมอินเดีย lล.ชื ่ นชอบuวามÏร
lมนuิกมากกวาuวามสมจริ 1 n1าดI นuรอ1ใจuนด้กวา 3,600 ลูานuนทั่ วÏลก
uินดีที ่ใชูบอย ทักทายวา...สวัสดี = นมส„ เu(Namaste/น.มัสส.เu).......Hello
ใชูlดูuลอดเวลาlมวาจ.สวัสดียาม เชู าสายบายเย น
uอบวา...สวัสดี = นมส„เu(Namaste/น.มัสส.เu) เช นเดียวกัน.......Hello
!tt"#//www.$eo%&t&es.%om/'ollywood(t!a&/
อุuสาหกรรมnาพยนuรIอ1uร.เทuสหรั _อเมริ กา ที่เรี ยกกันuิดuากวา "uอลลี
วู้ด" (Hollywood) 1 ่1มีรายlดูมหาuาลจากการล1ทุนในnาพยนuรเรื ่ อ1หน ่ 1_กลาย
เu นuูนlบบใหูอุuสาหกรรมnาพยนuรในuร.เทuอินเดีย ที ่มีชื ่ อเรี ยกuลูาย_กันวา "บ
อลลีวู้ด" (Bollywood) เดินuามรอย
ในอดีuสu้ดิÏอnลิunาพยนuรในบอลลีวู้ด พ 1พอใจกับรายlดูจากการIายuั วหนั1ใหูกับ
nู้ชมชาวอินเดียในราuาใบล. (0 ร้uี ()* บาท) Ïดยอาuัยuริ มาunู้ชมจานวนมากเu น
uัวทารายlดูใหูกับบริ Lัท luเมื ่ อlมกี่uี ที่nานมาสu้ดิÏอเหลานั นพยายามเพิ ่มยอดราย
lดูในlนวทา1ที ่uอลลีวู้ด uร.สบuวามสาเรจทั 1ในlล. นอกuร.เทu นั่นuือ การสรูา1
nาพยนuรที ่เIูาu1nู้ ชมในว1กวูา1มากI นทาใหูnาพยนuรอินเดีย เu นที ่ยอมรั บทั 1จาก
nู้ชมในuร.เทulล.uา1uร.เทuมากI น
ทั 1ยั1เu นการu้ทา1luส้การทาหารายlดูจากสินuูาเมอรlชนlดส หรื อสินuูาที่เกี่ยวIูอ1
กับnาพยนuร
ในuี (+,- nาพยนuรเรื ่ อ1 "เuอรริ ช" ที ่มีเนื อหาเกี ่ยวกับ1ุuเuอรuีÏรnายใuูชุดสีดา
lล.เดินเรื ่ อ1ในlนวทา1อันเu นเอกลักLuIอ1หนั1อินเดีย นั่นuือ การlทรก0าก
เuูนรา lล.รูอ1เพล1 lทบทั 1เรื ่ อ1 lดูสรูา1uวามuือuาในหม้nู้ชมชาวอินเดียในว1
กวูา1
ดั1นั นสu้ดิÏอnู้nลิunาพยนuรเรื ่ อ1ดั1กลาวสบÏอกาส นาเอาจุดIายIอ1nาพยนuร
เรื ่ อ1ดั1กลาว นั่นuือ1ุ uเuอรuีÏรnายใuูชุดuลุมสีดาuลู ายกับ1ุuเuอรlมนจากหนั1
uอลลีวู้ด มาเu นuัวเอกในสินuูาเมอรlชนlดสuา1_ ทั 1 uุกuา หนู ากาก กร.ดาน
ล้กดอก ร้บิu (กูอนสี ่เหลี ่ยมล้กบาuกที ่luล.ดูานมีสีuา1กันเพื ่ อใชูพั…นาทักL.การlกู
uัQหา) lล. เuรื ่ อ1เIียน ทุกอยา1จ.มีร้uหรื อเอกลักLuIอ1เuอรริ ชอย้ดูวย uราก_
วาสินuูาเหลานั นlดูรั บuวามนิ ยมจากเดก_ ในuร.เทuเu นอยา1มาก
นาย เดเรu Ïบส nู้ lu1หนั1สือ "lบรนด บอลลีวู้ด # อ. นิ ว เอนเuอรเทนเมู นท ออ
เดอร" ที ่มี เนื อหาlสด1u1การที ่บอลลีวู้ดกาลั1กูาวI นเu นIั วอานาจทา1ดู าน
อุuสาหกรรมบันเทิ1รายใหมIอ1Ïลก กลาววา "nู้ nลิu lล. สu้ดิÏอชั นนาIอ1บอลลีวู้ด
เพิ ่1จ.รั บรู้หนทา1ในการหารายlดูจากnาพยนuร นอกเหนื อluจากการจาหนายuั ว
หนั11 ่1lมสามารuเu นlหล1รายlดูหลักอีกuอlu"
รายlดูIอ1อุuสาหกรรมnาพยนuรอินเดียมีlนวÏนูมเuิบÏuI นในอนาuu lพร1วอเu
อรเuูาสu้เuอร บริ Lัทที่uร กLาüุรกิจร.ดับนานาชาuิจากสหรั _อเมริ กาuาดวาบอลลีวู้ด
จ.มีรายlดูจากüุรกิจnาพยนuรu1 3,,00 ลูานดอลลารสหรั _ ()((,,00 ลูานบาท) ในuี
(++3 เพิ ่มI นจากสuิuิรายlดูในuี (+,- 1 ่1อย้ในร.ดับ ),7+0 ลูานดอลลาร (63,000
ลูานบาท) u1 ( เทา
lนวทา1การพั…นาüุรกิจเพื ่ อเพิ ่มรายlดูIอ1สu้ดิÏอในบอลลีวู้ด ส.ทูอนใหูเหน
อยา1ชัดเจนจากการnลิu lล. ทาüุรกิจที ่เกี ่ยวIูอ1กับหนั1บ้ดุเดือด " ลาเก ราÏu มั น
นับlบ" หรื อหนั1เกี ่ยวกับหัวIÏมยทาทา1สุnาพ อยา1 "ด้ม" nาuสอ1 lล. "uาuี อัลวี
ดา นา เuหนา" ที ่สu้ดิÏอlดูnลิu ดีวีดีnาพยนuร lล.สินuูาเมอรlชนlดส ออก
จาหนายuวบu้กับการทาuลาดเสีย1เพล1uร.กอบnาพยนuรในร้ulบบIอ1ริ 1Ïทน
สาหรั บÏทรuัพทมือuือ lล. nลิuเกมสnายใuูชื ่ อหนั1ออกจาหนาย
นอกจากนั นยั1มีการนาเอาร้ulบบüุรกิจบนอินเuอรเนuเIู าชวยเพิ ่มÏอกาสในการเIูา
u1ล้กuูาอีกทา1หน ่ 1 สu้ดิÏอnาพยนuรในบอลลีวู้ดอยา1 ยาช รั ช ¡ิ ลม lดูเuิ ดรูาน
จาหนายสินuูาเมอรlชนlดสออนlลน ล้กuูาสามารuสั่ 11ื อสินuูาlล.ชาร.เ1ินดูวย
เuรดิuการด lล.รอรั บสินuูาที่จ.มาส1u1ที่บูานlดูเลย
นักวิเuรา.หlล. สu้ดิÏอnาพยนuร หลายlห1uาดวาüุรกิจnาพยนuรอินเดียจ.ดาเนิ น
รอยuาม uอลลีวู้ดในสวนIอ1 "การuวบรวมกับสื ่ อ" เพื ่ อเnยlพรสินuูาIอ1uนทั 1
nาพยนuร เพล1uร.กอบ lล.เอกลักLuIอ1nาพยนuรเรื ่ อ1นั น ในÏทรทัuน วิทยุ
อินเuอรเนu วีดีÏอเกมส lล. Ïทรuัพทมือuือ
"สื ่ อuา1_เหลานี เu นlหล1รายlดูสาuัQที ่เกบเกี ่ยวlดูอยา1uอเนื ่ อ1Iอ1nู้ nลิu
nาพยนuร" นายเดเรu กลาว
ยิ ่1luกวานั นnาพยนuรอินเดียยั1รุกuืบluยั1uลาดuา1uร.เทuÏดยเ0พา.อยา1ยิ ่1ใน
uร.เทuบนทวีuเอเชีย ที ่มีuร.ชากรnู้ใชูnาLาuินด้ รวมทั 1ในuร.เทuอา¡กานิ สuาน
lล. uากีสuาน ที ่lมูรั _บาลจ.สั่ 1หูามนาเIูาnาพยนuรอินเดีย luยั1มีการลักลอบนา
เIู าดีวีดีnาพยนuรอินเดียเพื ่ อuอบสนอ1uวามuูอ1การIอ1ล้กuูา
nาพยนuรอินเดีย ยั1ทาuลาดlดูดีในuร.เทuสหรั _อเมริ กา อั1กµL lล. luนาดา ที่มี
uร.ชากรnู้อพยพชาวอินเดียเu นจานวนมาก รั _บาลอินเดียอูา1วาสuิuิจากยอด
จาหนายuั วทั่ วÏลกร.บุวาnาพยนuรจากบอลลีวู้ด มีจานวนnู้ ชมทั่ วÏลกu1 3,000 ลูาน
uน 1 ่1เu นuัวเลIที ่ส้1กวายอดnู้ชมnาพยนuรจากuอลลีวู้ด ที ่อย้ในร.ดับ (,600 ลูาน
uนเทานั น ทาใหู บอลลีวู้ด เu นอุuสาหกรรมnาพยนuรอันดับหน ่ 1Iอ1Ïลกในuัจจุบัน
อยา1lรกuามในuวามเu นจริ 1การที่ บอลลีวู้ด จ.ทารายlดูมหาuาลจากการจาหนาย
nาพยนuร ดีวีดี lล. สินuูาเมอรlชนlดส uร.เnท ริ 1Ïทน เกมสuอมพิวเuอร เช น
เดียวกับที ่ uอลลีวู้ด uูนlบบนั นด้ยั1หา1lกลจากuวามเu นจริ 1
นายราเมu 1ิ uuี อดีunู้nลิunาพยนuรอินเดียยอมรั บวา "การอูา1u1รายlดูมหาuาล
เหลานั นเu นเรื ่ อ1ที ่พ้ดกันเรวlu เพรา.uูอ1อาuัยเวลาในการสรูา1พื น_านการเรี ยนรู้
n กnนบุuลากรในหลาย_ดูาน สรูา1กลlกการจัดส1สินuูาในuร.เทuอินเดีย อีกสัก
ร.ย. luสิ ่1เหลานั นมีพรูอมอย้lลูวในสหรั _อเมริ กา"
Iu.เดียวกันuริ มาuชนชั นกลา1ในuร.เทuที่เu นเจูาIอ1Ïทรuั พทมือuือ มีเพีย1 ),7
ลูานuน lล. มีnู้ ใชูอินเuอรเนuuร.มาu 3* ลูานuน uร.ชาชาชนสวนใหQอีก หลาย
รูอยลูานuนในอินเดีย มี_าน.ยากจนlมสามารuเu นเจูาIอ1 หรื อ เIูาu1 "Iอ1เลน"
จากu.วันuกเหลานั น
"อุuสาหกรรมnาพยนuรอินเดียเuิ ดกวูา1สาหรั บการuูนหาlนวทา1ใหม_สาหรั บการ
เพิ ่มรายlดู" นายสิทüราL รอย uาu้ร หัวหนูาn ายการuลาด lล. การสื ่ อสารlห1
บริ Lัท ย้ทีวี 1อ¡ulวร uอมมิวนิ เuชั่ นส สu้ดิÏอชั นนาในบอลลีวู้ดกลาวย า
lมูuวามสาเรจIอ1บอลลีวู้ดในuัจจุบันยั1lมสามารuเทียบเทากับuวามสาเรจIอ1
uอลลีวู้ด luuัจจัยทา1ดูานเuรL_กิจIอ1อินเดียที ่เuิบÏuอยา1รวดเรว เพิ ่มจานวน
ชนชั นกลา1มากI น lล. การที ่uร.ชากร1 ่1สามารuสัมnัสกับuวามสนุ กสนาน Iอ1
nาพยนuรบอลลีวู้ดทั 1ในuร.เทulล.นอกuร.เทuมีจานวนมาก uร.กอบกับการเuิ ด
กวูา1ในวิสัยทัuนIอ1การหารายlดูnานlนวทา1uา1_ นาจ.ทาใหูuวามสาเรจIอ1 "บอ
ลลีวู้ด" ในร.ดับเดียวกันกับ "uอลลีวู้ด" lมนาจ.lกลเกินเอื อม
จากหนั1สือพิมพ _านเuรL_กิจ 0บับที ่ ()*- 0, ก.พ. 07 ก.พ. (++0
!tt"#//www.t!a..ews.t!.%om/det&al.ews."!"/&d=0(*()*-)1&ss2e=()*-
เพราะเหตุใดบอลลีวู้ดแห่งอินเดียจึงสามารถเขย่าบั ลลังกยักu ใหq่แห่งวง การDาพยนตรอย่ างuอลลีวู้ดlดู เจาะลึกถึง
แรงบันดาลใจnี nาใหูDาพยนตรTึงมุ่งนาเสนอnวามร นเริงบันเnิงใจ มากกว่ าnวามแรูนแnูนของสังnมอินเดีย และt น
tอบnวามlรแมนติกมากกว่าnวามสมจริง nงาดขึนnรองใจnนด้กว่า 3,600 ลู านnนnั วlลกlดู lดยlม่มีพรมแดนnาง
เt อtาติnาสนามาขีดnั น
ชาห์ รุข ข่ าน คือเทพบุตรเดินดิน หqิงในtุดส่าหรีสีแดงสดมั นใจว่า เขาnนนี n อเnพเจูาแnูq ดาราหน่ ุมและ
nnะnู้ติดตามเลี ยวรถเขูาlLยังลานจอดรถของlรงแรมหูาดาวแห่ง หนึ งในจัnvีnรห เมองหลวงของรัjLั qจาบ lดยมี
กลุ่มสาววัยรุ่นวิงกรีดรูองตรงมายังtาห รุ ขnี กาลังกูาวลงจากรถ tันlน สิงห nุnแม่ล้กสองวัย 30 เnuในtุดส่าหรีสี
แดงกระlดดlลดเตูนดูวยnวามดีใจสุดขีดจนน าตาLริม เ8อตะlกนเรียกt อดาราหน่ ุมจนสุดเสียง " tาห รุ ข tาห รุ ข"
tันlน สิ งห อยากสัมnัสดาราขวัqใจสักnรั ง " tาห รุ ขตูองเL นเnพอวตารแน่ qเลยn่ ะ" เ8อบอก ส่ วนเดกtายTึง
เกาะแขนแม่อย่้มีn่าnีเขินอาย tันlนตูองLะnะnารมกับสามีและกะเตงล้กtายnนนี มายังlรงแรมnี "เnพบุตร" พานัก
อย่้ เพ อหาnาตอบว่า "เขาเL นnนเดินดินจริงqเหม อนพวกเราหร อเLล่ า"
tันlน สิ งห อาจlม่มีวันlดูแตะตูองตัวtาห รุ ข ข่านเลยกเL นlดู ดังนั นเ8อจึงตูองบ้tาเขาใน "วิหาร" หรอlรงหนัง
nี มีสาวกอีกนับลู านqnนlLtุมนุมกัน เพราะtาห รุ ข ข่ าน nอดาราnู้lด่งดังnี สุดในวงการDาพยนตร TึงถอเL นnิลLะ
เพ อมหาtนnี lดูรับnวามนิ ยมมากnี สุดในอินเดีย อุตสาหกรรมDาพยนตรอิ นเดียเL นnี รู้จักในนาม "บอลลีวู้ด"
(Bollywood) เพราะหนังส่วนใหq่มีjานการnลิตอย่้nี เมองมุมlบหรอt อเก่าว่าบอมเบย และถอเL น8ุรกิจDาพยนตรnี
ใหq่nี สุดในlลกTึงnลิตหนังและดึงด้ดnู้tมlดู มากกว่าuอลลีวู้ด
มีการเLรียบเnียบตัวเลขในLี 2003 ว่า หากอเมริกาสรูางหนังlดูราว 700 เร องต่อLี อินเดียกลั บสรูางlดูถึง 877
เร อง lดยหนึ งในสามของหนังnั งหมดถ่ายnาเL นDาuาuิ นดีTึงเL นDาuาราtการของ อิ นเดีย และnั วlลกมีnู้tมหนัง
อินเดียถึง 3,600 ลู านnนต่ อLี มากกว่าnู้tมหนังuอลลีวู้ดถึง 1,000 ลูานnน
Lั จจุ บัน Dาพยนตร บอลลีวู้ดlม่เพียงเL นตราสินnู าnี nั วlลกรู้จัก เt่นเดียวกับtาดารจีลิงหร อnัtมาuาล แต่ยัง
กลายเL นสัqลักun ของอินเดียอีกดูวย lดยมีjานnู้tมอย่้nั วlลก lม่ว่าจะเL นตะวันออกกลาง เอเtียกลาง แอnริกา
ละติ นอเมริกา lม่เวูนแมูกระnั งอเมริกาและยุlรL nอหนังอินเดียส่วนใหq่ในสองD้มิDาnหลังนี เL นnู้อพยพจาก
Lระเnnnี หนังบอลลี วู้ดlดูรับnวามนิ ยมอย่้แลูว และสรูางรายlดูแก่บอลลีวู้ดnิดเL นสัดส่วนถึงรูอยละ 60 ของรายlดูnี
lดูจากต่างLระเnnnั งหมด
ถึงกระนั น tาวตะวันตกส่วนใหq่Tึงแnบlม่เnยlดูtมหนังอินเดีย หรอถูาเnยกlม่ เกินเร องสองเร อง กลับรู้สึกว่ า
หนังDารตะนั นใสT อและออกจะน าเน่ าเกิ นlL หนังเนู นnวามเลิnหร้ อลังการเหล่านี ยาวlม่ต ากว่า 3 tั วlมง และมีดารา
รู องราnาเพลงแnบตลอดnั งเร อง มิหนาT าพล อตหร อlnรงเร องกlม่น่ าเt อถอ lดยดาเนิ นเร องอิงเหตุ บังเอิqต่างq
นานาและnวามnาดหวังnี lม่สมจริง ดารานามักเLลี ยนเส อnูา หรอเLลี ยน0ากLุ บLั บหลายnรั งDายในเพลงเดียว แต่ใt่
ว่าnนด้จะใส่ใจ เพราะแnนหนังบอลลีวู้ดตูองการกระlจนเขูาส่้lลกมายาnี nุกสิงลูวนเL นlLlดู รักแnูสามารถพิtิตnุก
อย่ าง และขู อเnจจริงnางLระวัติnาสตรตู องยอมหลีกnางใหูอารมn และnวามอ่อนlหว
อ่านเรื ่องราวทั ้งหมดได้จาก นิตยสารเนชั ่นแนล จีโอกราฟฟิ ก ฉั!า"าไทย
เรื ่องโดย ส#เกต# เมห$ตา !า%&่ายโดย วิ ลเลียม อัลเิร'ต อั ลลาร'ด
ขอขอบnุn www.ngthai.com
อุ ตสาหกรรมDาพยนตร อินเดีย nี รู้จักในt อ บอลลีวู้ด ( หมายถึง uอลลีวู้ดแห่งบอมเบย) ใหูnวามบันเnิงกับtาวอินเดีย
มายาวนาน ในแต่ละLี อุ ตสาหกรรมบอลลีวู้ด nลิตDาพยนตรออกส่้ตลาดมากnี สุดในlลกLระมาn 800-1,000 เร อง
ในแต่ละวั น tาวอินเดียจะT อตั วเขู าlLหาnวามบันเnิงตามlรงDาพยนตรnั วLระเnnราว 10 ลูานnน นี ยังlม่รวม
tาวอินเดียnี กระจายอย่้nั วlลกอีกLระมาn 20 ลูานnน และtาวต่ างtาติnี นิ ยมtมDาพยนตรอินเดีย Tึงมีใหูtมnั งใน
เอเtีย ตะวันออกกลาง แอnริกา qี L่ ุน สหรัj nิ จิ หร อแมูแต่ รัสเTีย
ปั จจุบัน การส่งออกภาพนตร์อินเดี!ี!้ลค่าหลารูอลูานดอลลาร์ต่อปี
บริuั nnี Lรึกuาอาร เ8อร แอนเดอร เT่น Lระเมินว่า การส่งออกDาพยนตรอินเดียยังมีlอกาสขยายตัวอีกอย่าง
นู อยLี ละ 50% และจะมีม้ลn่าLระมาn 3,000 ลูานดอลลารในLี 2549
กระแสนิ ยมDาพยนตรอินเดียในตลาดเกิดใหม่ t่วยกระตูุ นใหูบอลลีวู้ด เติ บlตLี ละ 15% ตลอดt่วง 5 Lี nี n่านมา หรอ
ส้งเL น 3 เn่ าของตัวเลขnลิตDัnvมวลรวมDายในLระเnn (จีดีพี) nี lตเพียง 5% ขnะnี รายlดูรวมnั วlลกในLี นี มี
ม้ลn่าราว 1,300 ลู านดอลลาร แต่ ยังต ามากหากเnียบกับรายlดูรวมnั วlลกของn่ายหนังuอลลีวู้ดnี nาเงินถึง 51,000
ลูานดอลลาร
บอลลีวู้ด ยังมีแหล่งรายlดูใหม่จากการขายสิn8ิถ่ายnอดDาพยนตnางnีวีดาวเnียม รวมถึงขายดีวีดี วิดีlอในต่าง
แดน lดยLี nี แลูว nารายlดู Lระมาn 108 ลู านดอลลาร เพิมขึน 25% จากLี 2543
กว่าจ"!า#$ งจุดนี % อุตสาหกรร!บอลลีวู้ดตูอง&่ า&ั นอุปสรรค!าก!า เนื ' องจากเป( นอุตสาหกรร!ที' )!่
)ดูรับการอ!รับจากรั*บาล +ล"ขาด+หล่งเงินทุนสนับสนุน
บอลลีวู้ดตูองพึงพิงแหล่งเงินnุนนอกระบบจากกลุ่มอิn8ิพลnูองถิน มาตั งแต่nnวรรunี 80 กระnั งเม อLี nี แลูวเงิน
nุนสาหรับnลิตDาพยนตรnี lดูจากกลุ่มอิn8ิพลมี สัด ส่วนถึง 40% และนี เองเL นt่องnางใหูกลุ่มมาเnี ยเขูามามี บnบาn
ในบอลลีวู้ด ตามมาดูวยการก่ อเร องอ อ0าวและเร องnิดก_หมายมากมาย
" เL นกระบวนการล่อลวงส่้nางnี nิด มาเnี ยเสนอใหูnวามt่วยเหล อnางการเงิน nาตัวเL นเพ อนnี ดี จากนั น
อาtqากรรมnั งหลายแหล่ก เกิดขึน" tริ นnร วากั ล ตารวจn่ ายLราบLรามในนnรบอมเบยกล่าว
ในjานะnู้Lล่อยกู้ กลุ่มมาเnี ยเริมเขูาlLยุ่งวุ่นวายกองถ่ายDาพยนตร และเม อDาพยนตรขาดnุน หรอlม่nากาlร
การnวงหนี แบบนอกระบบก เกิดขึน นี ยังlม่รวมกรnีnี กลุ่มมาเnี ยอาจข่้กรรltกnรัพยกับnู้nลิตDาพยนตร ราย อ นnี
Lระสบnวามสาเรจ หรอเรียกรูองสิn8ิพิ เnuต่างqlดยlม่ตูองลงnุนลงแรง
ในt่วง 5 Lี nี n่านมา มีnู้nลิตและnู้กากั บDาพยนตรในบอลลีวู้ดถ้กสังหารlLแลูว 5 ราย อีกหลายสิบnนถ้ กข่้T่ า
หร อlดูรับบาดเจ บ หนึ งในnู้nี ตกเL นเหย อเหล่ ามิจ0าtีพlดูแก่ อาจิต เnวานี nู้nลิตDาพยนตร รายหนึ งnี ถ้กยิงเสี ยtีวิต
นอกสานักงานในเมองบอมเบย เม อเดอน ก.n. Lี 2544
นอกจากนี ยังมี รั กu lรtาน nู้nลิตDาพยนตรt อดังnี ถ้กยิงlดูรับบาดเจบ เม อL_ิเส8จะใหูสิn8ิจาหน่ ายDาพยนตร
ของเขาในต่างLระเnnกับกลุ่มมิจ0าtีพ
อย่างlรกตาม หลังจากรัjบาลอินเดียตระหนักถึงnวามสาnัqของบอลลีวู้ดnี สรู างรายlดู กูอนมหึมาเขูาLระเnn ใน
Lี 2543 บอลลีวู้ดlดูรับการยกjานะจากอุตสาหกรรมtั น 2 ขึ นเL นอุตสาหกรรมnี มีnักดิ nรีเn่าเnียมกับอุตสาหกรรม
อ นq เL นnรั งแรก นับแต่นั นกระบวนการnลักดันใหูบอลลีวู้ดnงาดขึนเL นอุตสาหกรรมtั นนาตามรอย อุตสาหกรรม
lอnี ก เริมเLิ ด0ากขึน
การยอมรั บจากDาnรัj ตามมาดูวยการLรับนlยบายเพ อเLิ ดnางใหูnู้nลิตDาพยนตรเขู าถึงแหล่งเงินnุน ถ้กตู อง
ตามก_หมายเL นnรั งแรก ในเดอนเม.ย. 2544
8นาnารเพ อการพัWนาอุตสาหกรรมแห่งอินเดียเL น8นาnารแรกnี เขูาส่้ 8ุรกิจ Lล่ อยกู้ใหูกับอุตสาหกรรม
Dาพยนตร lดยLล่อยกู้ใหูกับnู้nลิตDาพยนตร 14 เร อง รวมเL นเงินnั งสิน 13.5 ลู านดอลลาร Tึงnลnี lดูกเL นnี น่ า
พอใจและยังlม่ขาดnุน
แหล่งnุนnี ถ้กก_หมายt่วยลดLั qหาอ อ0าวในบอลลีวู้ดจากnี มอกลุ่มมาเnี ย แต่การขจัดกลุ่มมิจ0าtีพใหูพูนจาก
อุตสาหกรรมอย่างสินTากยังnงตูองใtูเวลา อีกพอสมnวร
นอกเหน อจากพึงพิงDาn8นาnาร ในLั จจุบั น บริ uั nnลิตDาพยนตรในบอลลีวู้ดหลายแห่ง ใtูวิ8ีเขูาlLจดnะเบียนใน
ตลาดหลักnรัพยเพ อระดมเงินnุน lดยlดู รับnวามสนใจดูวยดีจาก8ุรกิจยักu ใหq่ อย่ าง บริ uั nการnูา ตาตา กรุ L nี
ตูองการแตกlลน การลงnุนเขูาอุ ตสาหกรรมDาพยนตร
การมีบริuั ntั นนาร่วมลงnุนหมายถึงการมีระบบการบริหารงานแบบมออาtีพมากขึน TึงLั จจัยดังกล่าวจาเL นต่อ
การพัWนาบอลลีวู้ดส่้8ุรกิจบันเnิงระดับlลก อย่ างuอลลีวู้ด
รั jบาลอินเดียยัง มีแnนt่วย8ุ รกิจDาพยนตร ดูวยการยกเลิกการจัดเก บDาuี8ุรกิจบันเnิง 100% Tึงจะส่งnลใหูlรง
Dาพยนตรแบบมัลติ เพลกTnุดตัวขึนอีกราว 450 lรงDายใน 5 Lี ขูางหนู า
การสนับสนุนจากDาnรัjมีnลใหูเกิดการจูางงานเพิมขึน nาดว่าในอีก 5 Lี อั ตราจู างงานจะเติบlตถึง 70% ขnะ
Lั จจุ บันมีtาวอินเดียnางานในอุตสาหกรรมDาพยนตร รวมกันราว 2.3 ลู านnน
อย่างlรกตาม บอลลีวู้ด ยังตู องn่านกระบวนการเLลี ยนแLลงอีกหลายดูาน หากตู องการวัดรอยเnูาuอลลีวู้ด เริม
จากตู องLรั บการnางานแบบม ออาtีพ lม่ใt่8ุรกิจในnรอบnรัวหร อกึงnรอบnรัวเt่นnี n่านมา TึงLั qหาดังกล่าวตูอง
อาnัยระบบnางานแบบDาn8ุ รกิจมาใtู
nี n่านมา การnลิ ตDาพยนตรในอินเดียn่ อนขู างTับTูอน lม่เL นระบบแบบแnน nู้nลิตDาพยนตร อาจnาหนู าnี ตั งแต่
Lลุ กนักแสดงใหูลุกขึนมาnางาน หาของLระกอบ0าก จนถึงหาแหล่งเงินnุนนอกระบบ ส่ วนนักแสดงอาจรั บงานแสดง
nรั งละหลายเร อง nาใหูเกิดLั qหาวิงรอกlLกองถ่ายlม่nัน
บริuั nวิtเยn nิ ลม ของTันนี ดีlอล นักแสดงวัย 41 Lี nี nันตัวเองมาสรูางDาพยนตร เL นหนึ งในบริuั nnี เขูาส่้
กระบวนLรั บLรุง การดาเนิ นงานเพ อเพิมLระสิn8ิDาพ ดีlอลว่าจู างบริuั nย้นิ เวอรแTล nอนTัลติง ใหูt่วยกาหนด
แnนการถ่ายnาDาพยนตร แบบมออาtีพ
แnนnี จะใtูสมุดจดเt่นnี เnยnามา ย้นิ เวอรแTลแนะนาใหูดีlอลใtูnอมพิวเตอร ส่วนบุnnล ในการเก บขู อม้ล และ
กาหนดแnนงานต่ างq เพ อใหูการnางานเL นระบบและมีการเตรียมพรูอมมากขึน อาnิ การหาของLระกอบ0ากจะ
กาหนดlวูล่วงหนู าว่ าจะใtูอะlรบูาง หรอlLรั บของมาจากรู านlหน ขnะnี ระบบงานแบบเก่า nู้กากับอาจใtูวิ8ีสั งใหูล้ก
นู องlLหาของเม อจวนตัว
นอกเหน อจากการ Lรั บวิ8ีnางานใหูlดูมาตรjาน บอลลีวู้ดยังกาลังLรับตัวเขูากับlลกlอnี lดยlดูเLรี ยบจากการnี
อุตสาหกรรมlอnีของอินเดียขึนt อล อtาเร องการพัWนา Tอnต แวรnี มีตูนnุนต ากว่าnี อ นq nั งเตมlLดูวยบุnลากรnี
เtี ยวtาqดูานnอมพิวเตอร nี จะt่วยใหูการnาสเLเtียล เอnเnnn หร อการnาDาพแอนิ เมtั นเพ อนามาใtูในDาพยนตร
มีตูนnุนต าลง
lดยnั วlL บริ uั nดูานสเLเtียล เอnเnnn และnาDาพแอนิ เมtั นในอินเดียจะnิดn่าบริการต ากว่าบริuั nดูานเดียวกัน
ใน สหรัjถึง 75% nักยDาพของบริuั nอินเดียสามารถแข่งขั นกับตลาดlดูอย่างlม่นู อยหนู า อาnิ กรnีบริuั nเพนตา
มีเดีย กราnnิ nส ของอินเดียnาDาพแอนิ เมtั น 3 มิติใหูกับDาพยนตรเร อง "Tินแบด" ของสหรัj อีกnั งมีสัqqาnางาน
ใหูกับn่ายDาพยนตรในnรั งเnสและqี L่ ุน
บริuั nอารเ8อร แอนเดอรเT่น nาดการn ว่า 8ุ รกิจส่งออกดูานแอนิ เมtั นของอินเดียจะมีม้ลn่าถึง 2,000 ลู าน
ดอลลารในLี หนู า
อินเnอร เน ตเL นอีกt่องnางnี ถ้กมองว่าจะt่วยใหูtาวอินเดีย และnู้nนnั วlลกเขู าถึงDาพยนตรบอลลีวู้ดมากขึ น แต่
แมูการพัWนาเnnlนlลยีจะกูาวlกลเพียงใด เน อหาของDาพยนตรยังเL นหัวใจสาnัqnี ตูองnานึ ง lดยตู องมีnวามเL น
สากล และหลากหลายมากขึน
nี n่านมา Dาพยนตร บอลลีวู้ดส่วนใหq่ มักนาเสนอเร องราวnวามรักnี เตมlLดูวยอุLสรรn แต่จบลงดูวยnวาม
สมหวัง แnรกดูวย0ากเตูนราnี ขาดlม่lดูเL นอันขาด lม่ว่าตัวละnรในเน อเร องกาลังสุ ขหร อlnกเnรู า
อย่างlรกดี แมูว่าพล อตเร องnี ด้T าTาก รวมถึงองnLระกอบnี ด้เtย อาจเL น "จุดขาย" อั นหนึ ง nี nาใหูDาพยนตร
จากบอลลีวู้ด lดูรับnวามสนใจจากแnนDาพยนตรnั วlลก Tึงเริมเบ อหน่ ายกั บnวามจาเจของDาพยนตรจากuอลลีวู้ดก
เL นlดู
scoop จาก กรุ งเnพ8ุรกิจ วันnุกรnี 3 มกราnม พ.n. 2546
http://www.swsd!!"#d".co$/"#d!%.php&$o'3()t'559928
สานักIาวมุสลิมlทย อินเดีย (บอลลิวู้ด) เจ‚1 uบหนูาอเมริ กา สรู า1หนั1เชิดช้
uร.วัuิ1ัดดัม uุสเ1น
มุมlบ บริ Lัทnลิunาพยนuร Glitterati Entertainment Solutions ใน
บอลลิวู้ด uร.เทuอินเดียเuิ ดเnยเมื ่ อเรว_ นี วา จ.มีการสรูา1หนั1เกี ่ยวกับชีวิu
Iอ1 1ัดดัม uุสเ1น อดีunู้นาอิ รั กnู้ลว1ลับ Îดยดารานา!นหนังดังกuาวuสดงความ
1 น1มยกยองYัดดัมวา กuาตอกรกัLสหรัÿ!นสมัยnีเ÷ามี1ีวิ ต
nาพยนuรดั1กลาวมีชื ่ อเรื ่ อ1วา From President to Prisoner lล.จ.เริ่ มเuิ ดกลูอ1
ในเดือนกันยายนuี นี Ïดยกาหนดสuานที ่uายทาlวูหลายlห1รวมทั 1ในuร.เทuอิรั ก
อัuเบอร I าน ดาราที ่u้กกาหนดuัวใหูlสด1นากลาววา เIาuั 1uารอ lล.ยินดีที ่lดู
เลนบทนี เนื ่ อ1จากเu นบทที ่ทูาทายuวามสามารuอยา1ยิ ่1 อีกทั 1เIานิ ยมในuัวอดีu
nู้นาuนนี มานานlลูว lล.การlดูดาเนิ นuามรอยเIาlมูเพีย1ในบทnาพยนuรกเu น
เรื ่ อ1ที่ยิ่1ใหQจริ 1_
อินเดียรักLาสัมพันnภาพอันuนนun นกัLอิรัก!นสมัยสงครามเยนnีYัดดัมครอง
อานา% uuะรัÿLาuอินเดียยังÌดประuามการประหาร1ีวิตเ÷า!นปี พ.ศ. 2549 รวม
nั งมีการรuรงค์ประnวงnั วอินเดียดวย
บอลลีวู้ดlมlดูเu นอุuสาหกรรมสรูา1หนั1lห1เดียวที ่เล1นาเรื ่ อ1เกี ่ยวกับ1ัดดัม uุส
เ1นมาสรูา1เu นnาพยนuร เมื ่ อเดือนมกราuม บริ Lั ทพาราเมูาท พิuเจอร ในลอส
lอ1เจลิส luล1วา นักlสด1uลกชาวอั1กµL Sacha Baron •ohen กาลั1นาเรื ่ อ1ที่
เIียนÏดย1ัดดัมมาสรูา1เu นหนั1
อีกทั 1มีการสรูา11ีรี่ สสั น0ายทา1Ïทรทัuน ชื ่ อเรื ่ อ1 House of Saddam 1 ่1lดูรั บ
รา1วัลเอมมี ่ในuี พ.u. 255l - www.muslimthai.com
รู้จักกับชายnู้กาลั1พลิกÏ0มอุuสาหกรรมnาพยนuรอินเดียlล.อาจทาใหู
Hollywood uูอ1nวา
Jack †arner lห1 †aner Bros. สu้ดิÏอสรูา1nาพยนuรยักLใหQIอ1 Hollywood
uือnู้ที ่พลิกÏ0มอุuสาหกรรมnาพยนuรอเมริ กัน 1่ 1รู้จักกันดีในนาม Hollywood
จากอุuสาหกรรมการสรู า1หนั1ที ่มีluพลอuเรื ่ อ11 า_ 1าก_ จนกลายเu น
อุuสาหกรรม หนั1ที ่ทันสมัยlล.เu นที ่นิ ยมluทั่ วÏลกอยา1ในuัจจุบัน
lล. Ronnie Screwvala อาจจ.เu น ‡Jack †arner lห1 Bollywood‡ อันเu น
อุuสาหกรรมnาพยนuรIอ1อินเดีย
ชื ่ อIอ1 Screwvala อาจยั1lมใชชื ่ อที ่uิดuากuนอินเดีย lมูวาuนในว1การ
Hollywood จ.รู้จักเIาดี จากการที ่เIาเu น nู้อานวยการสรูา1หนั1อินเดียที ่มี
เนื อหาluลกใหมlล.uร.สบuวามสาเรจเรื ่ อ1 ‡The Namesake‡ 1 ่1มีเนื อหาเกี ่ยว
กับuนอินเดียอพยพในuา1lดน lล.จากการที ่เIา ร วมสรูา1หนั1เบาสมอ1เรื ่ อ1 ‡I
Think I Love My †ife‡ Iอ1 •hris Rock
Iu.นี Screwvala กาลั1ร วมสรูา1หนั1เรื ่ อ1 ‡The Happening‡ หนั1สยอ1IวัQ
lนว sci-fi thriller ที ่มี Mark †ahlberg นาlสด1 lล.กากับÏดย M. Night
Shyamalan nู้กากับหนั1เIยาIวัQเรื ่ อ1ดั1 ‡The Siˆth Sense‡ lล.หนั1เรื ่ อ1ลาสุด
นี อาจทาใหู ชื ่ อIอ1 Screwvala กูาวกร.ÏดดI นluuิดกลุมnู้สรูา1หนั1ชั นlนวหนูา
Iอ1 Bollywood lห1อินเดียlดู
ดูวยทุนสรู า1ที ่ส้1u1 5€ ลูานดอลลารIอ1 The Happening 1 ่1ส้1กวาทุนสรูา1หนั1
ทาเ1ินIอ1อินเดีย l0 เรื ่ อ1รวมกัน จ.ทาใหูหนั1เรื ่ อ1นี สรูา1มาuร_านใหมในการ
ล1ทุนสรู า1หนั1ทุนส้1lกว1การหนั1อินเดีย Screwvala กลาววา เIามีเuู าหมายที ่
จ.สรูา1บริ Lัทบันเทิ1Iอ1อินเดียใหูเu นที่รู้จักทั่ วÏลก ใหูเหมือนกับบริ Lั ทหนั1Iอ1
Hollywood
นวัuกรรมuา1_ ที ่ Screwvala วั ย 45 uี นามาส้ว1การหนั1 อินเดีย กาลั1nลักดัน
ใหู บริ Lัทหนั1Iอ1เIา ‰TŠ Software •ommunications 1 ่1มี_านที ่uั 1อย้ในเมือ
1มุมlบIอ1อินเดีย n1าดI นเu น บริ Lัทร.ดับÏลกอยา1รวดเรว
‰TŠ กาลั1กลายเu นกลุมบริ Lัทสื ่ อยักLใหQ ที่ รวมüุรกิจnาพยนuร ทีวี การu้น
การnลิuวิดีÏอเกม lล.การจัดจาหนายเIูาดูวยกัน lบบเดียวกับที ่ †arner Bros.
เuยนาuวามluลกใหมมาใหูlก Hollywood lล. ‰TŠ Iอ1 Screwvala ยั1เu น
บริ Lัทที่กาหนดมาuร_านใหมดูานuร.สิทüิnาพการทา1านใหูlกสu้ดิÏอnลิuหนั1
Iอ1อินเดีย เหมือนกับที ่ Jack †arner lห1 †arner Bros. เuยทาใหูlก
Hollywood
ในชว1 5 uี มานี Screwvala เu นnู้นาในการพลิกÏ0มหนูาอุuสาหกรรมหนั1อินเดีย
1 ่1lรูร.บบการnลิuหนั1ที ่ดี lล.Iาดluลน พลอuเรื ่ อ1ที ่luลกใหม
uลอดเวลาที ่nานมา อินเดียสรูา1หนั1มากu1uร.มาu l,000 เรื ่ อ1uอuี หรื อ
มากกวาหนั1ทั 1หมดที ่ Hollywood สรูา1ในluล.uี u1 l0 เท า luหนั1ทุกเรื ่ อ1
Iอ1อินเดีย nลิuÏดยnู้สรูา1อิสร.1 ่1มักพว1uาlหน1nู้กากับ lล.lมมีการทา1านที ่
เu นร.บบ มักใชูดารา1้เuอร สuาร ที ่เu นuนในuรอบuรั ว สวนการuลาดยกใหูเu น
หนู าที ่Iอ1เจูาIอ1 Ïร1หนั1 นักเIียนบทเพิ ่1เริ ่ มเIียนบทในวันที ่จ.เริ ่ มuาย สวน
พลอuเรื ่ อ1เดินuามส้uรสาเรจ กลาวuือ
พร.เอก 2 uนพี ่นูอ1พลัดพรากจาก กันuั 1luเกิด เuิบÏuI นมาดูวยการเลี ย1ด้จาก
n ายที ่อย้uร1Iูามกัน luกลับมารวมพลั1กันในที ่สุด เพื ่ อuอสู้กับเจูาIอ1ที ่ดินหนูา
เลือด หลั1จากnาน0ากรูอ1เพล1 เuูนราlล.รูอ1lหูuร่าuรวQมากมาย
หนั1อินเดียรุ1เรื อ1ที ่สุดในชว1ทuวรรL l950 u1uูนทuวรรL l9S0 1 ่1เu นชว1ที ่
uนอินเดียuลั่ 1luลูใหลหล1การด้หนั1อยา1มาก luในที ่สุดกเริ ่ มเบื ่ อหนายพลอu
เรื ่ อ1ส้uรสาเรจน าเน าIูา1uูน ในIu.ที่ยุuIอ1ทีวีเริ ่ มเIูาส้อินเดียพอดี Ïดยเจา.
เIูาluในบูานIอ1ชนชั นกลา1
รายlดูIอ1หนั1อินเดียเริ ่ ม1บเ1าร.หวา1uี l9S5-2000 Ïดยหยุดอย้ที ่ l พัน ลูาน
ดอลลารuอuี หรื อนูอยกวา l ใน 3 Iอ1รายlดูIอ1สu้ดิÏอหนั1เพีย1 l lห1ใน
Hollywood หนั1อินเดียจ1เริ ่ มออกนอกuร.เทu luกlมเuยมีเรื ่ อ1ใดที่สามารu
uร.สบuวามสาเรจในร.ดับÏลกlดู
อยา1lรกuาม สnาพ1บเ1าIอ1หนั1 อินเดียกาลั1จ.เuลี ่ยนlu เมื ่ อuนอินเดียใน
Iu.นี ร ่ารวยI น uนรุนใหมใชูจ ายเ1ิน1ื อuวามบันเทิ1มากI น lล.üุรกิจหนั1
อินเดียในuร.เทu เริ่ มกลับมารุ1เรื อ1อีกuรั 1
ในuี 2006 อุuสาหกรรม หนั1อินเดียมีรายlดูรวม 2 พัน ลู านดอลลาร หรื อเพิ่ม
I นจาก l.5 พันลูานดอลลาร ในuี 2004 Pricewaterhouse•oopers uาดการuวา
รายlดูIอ1หนั1อินเดีย จ.พุ1I นluu1ร.ดับกวา 4 พันลูานดอลลารในชว1 5 uี Iูา1
หนู า
ราuาuั วหนั1ในอินเดีย1 ่1เuยมีราuาเ0ลี ่ยu ่ากวา l ดอลลาร กาลั1lพ1I นอยา1
รวดเร ว lI1กับเuรL_กิจอินเดียที ่กาลั1เuิบÏuอยา1รวดเรวเชนกัน ทาใหูนักล1ทุน
ทั 1ในlล.นอกอินเดีย uา1พาเหรดเIูามาล1ทุนในอุuสาหกรรมหนั1อินเดีย ทั 1
Disney lล. Šiacom 1 ่1จ.ยิ ่1ชวยใหู หนั1อินเดียมีuุunาพมากI น lล.มีการ
สรูา1หนั1ใหม_ เพิ ่มมากI น
luสิ ่1ที ่ทาใหูว1การหนั1 Bollywood Iอ1อินเดียสั่ นส.เทือนมากที ่สุด อาจเu นการ
ที ่มีนักนวัuกรรมอยา1 Screwvala เกิดI นในอุuสาหกรรมหนั1อินเดีย
Screwvala เu นnู้ริ เริ ่ มทาใหูüุรกิจสรู า1หนั1ในอินเดีย มีuวาม เu นมืออาชีพมาก
I น เIานานักล1ทุนlล.มาuร_านบัQชีจากnายนอก เIู ามาใชู lล.ทาการuลาด
อยา1หนักหน ว1ดูวยการใชูพลอuเรื ่ อ1ที ่luลกใหม รวมทั 1หั่ นหนั1อินเดียที ่เuยยาว
มาราüอน 3 ชั่ วÏม1uร่ 1 ใหูเหลือเพีย1 90-l20 นาที อีกทั 1ยั1จูา1นักเIียนบทจาก
Hollywood ใหูเIียนบทหนั1ที ่สนุ กนาuิดuาม
Screwvala ยั1สนับสนุ นทา1การเ1ินlกnู้สรูา1ใน Hollywood อยา1การสนับสนุ น
หนั1เรื ่ อ1 ‡The Namesake‡ 1 ่1มีเนื อหาเกี ่ยวกับuนอินเดียอพยพIอ1 Mira Nair
หนั1เรื ่ อ1นี ทาเ1ินu1 l4 ลูานดอลลาร Ïดยเกือบ 95‹ Iอ1ยอดIายuั วมาจากใน
สหรั _' กลายเu น หนั1อินเดียที ่ทาเ1ินในuา1uร.เทuส้1กวาหนั1อินเดียเรื ่ อ1ใด_
lล. ยั1lมมีหนั1จากชาuิเดียวกันเรื ่ อ1ใด ลบสuิuิlดูจนu1uัจจุบัน
lulหนlulรมา อุuสาหกรรมหนั1อินเดียอย้ในมือnู้อานวยการ สรูา1ที ่มักuวบ
หนู าที ่nู้กากับที ่ทร1อิทüิพลในอินเดียเพีย1lมกี ่uน อยา1เชน Yash •hopra nู้มี
Qาuิหรื อlมกมีสายสัมพันüที่lI1lกร1กับดารา1้เuอรสuารที่lสนเอาluใจIอ1
อินเดีย ‡uร.ก้ลหนั1‡ เหล านี lมเuยวา1lnน1บuร.มาuลว1หนูา lล.เริ ่ มuายทา
เมื ่ อมีเ1ินเพีย1เลกนูอย
Iั นเuรี ยม1านกอนการuายทาใชูเวลาเพีย1 20 นาที นักเIียน บทเIียนบทพ้ดIu.
เดินทา1มากอ1uาย lมมีuารา1การuายทาหรื อการทาสัQQากับนักlสด1 นักlสด1
จ.lสด1หรื อจ.หยุดlสด1เมื ่ อใดกlดูuามอาเnอใจ สวนnู้จัดจาหนายหนั1 1 ่1มี
หลายรูอยราย lล. เจูาIอ1Ïร1หนั1อีกนับพันlห1 มักราย1านรายlดูจากการIาย
uั วu่ากวาจริ 1 จ1ยากที่จ.ร.บุlดูวา รายlดูที่lทูจริ 1uกอย้ที ่ใuร
Screwvala ชี ว า lมมีใuรในอุuสาหกรรมหนั1อินเดียที ่uิดวา การทาหนั1เu นเรื ่ อ1
Iอ1กาlรIาดทุน luมอ1การทาหนั1เu นสิ ่1ที ่สามารuทาเ1ินใหูlกพวกเIา ดั1นั น
หากใuรสรูา1หนั1Iาดทุน 5 ลูาน luเนื ่ อ1 จากlดูรั บเ1ินลว1หนูาสาหรั บทาหนั1
เรื ่ อ1uอluมาlลูว 5 ลูาน พวกเIากจ.uิดวาlมIาดทุน
lu ‰TŠ Iอ1 Screwvala ทาในสิ ่1 ที ่uร1Iูามกับnู้สรูา1หนั1ทั 1หมดใน
Bollywood Ïดย ‰TŠ จดท.เบียนในuลาดหูุ นมุมlบในuี 2005 lล.เu นบริ Lัท
หนั1อินเดีย รายlรก_ ที ่เIูาuลาดหูุน รวมทั 1ริ เริ่ มนาวิüีการทันสมัยมาใชูในüุ รกิจ
สu้ดิÏอnลิuหนั1Iอ1 ‰TŠ ใชูเวลานาน 2 uี สาหรั บIั นเuรี ยมการuายทา uัดสรร
บทlล.uัดเลือกนักlสด1อยา1พิuีพิuัน รวมluu1วา1lnน1บuร.มาulล.การจัด
จาหน ายอยา1เu นร.บบ ‰TŠ ยั1เIูาuวบuุม การuลาด lล.เพิ ่ม1บuร.มาuใน
การสรู า1 หนั1luล.เรื ่ อ1อีก 25‹ จากเดิมที ่หนั1อินเดียจ.ใชู1บuร.มาuสรูา1
เ0ลี ่ยอย้ที ่เพีย1 l50,000 ดอลลารเทานั น
หนั1Iอ1 ‰TŠ ใชูเวลาuายทา 3 เดือน lล.บริ หาร1บuร.มาulดูuามที่กาหนด
‰TŠ uรั บuรุ1การจัดเกบรายlดูจาก uลาดuา1uร.เทu ดูวยการเลี่ย1Iายสิทüิ
Œ
การ
จัดจาหนายหนั1Iอ1uนในuา1uร.เทu lล.สรูา1เuรื อIายจัดจาหนายหนั1Iอ1uน
I น Ïดยuั 1สานัก1านในสหรั _' luนาดา อั1กµL lล.สหรั _อาหรั บเอมิเรuส Iu.
นี ‰TŠ กาลั1เล1uลาดในอีกกวา 20 uร.เทu 1 ่1หนั1อินเดียสามารuเจา.เIูาlu
จับuลาดเ0พา.กลุมlดู เพื ่ อใหูuลาดเหลานั นมีสวนในการสรู า1nลกาlรใหูบริ Lัท
มากI น
Screwvala กลาวว า เIาเIยาว1การ หนั1อินเดียเพรา.uวามจาเu น เนื ่ อ1จากเIา
lมlดูเกิดใน ‡uร.ก้ลหนั1‡ lล.เu นuนนอก lมเuยเu นQาuิกับนักสรูา1lล.nู้
กากับหนั1ที ่ทร1อิทüิพลIอ1อินเดีย หรื อดารา1้เuอรสuาร
Screwvala เu นบุuรชายIอ1นักüุรกิจ เIาจบuริ QQาuรี ดูานüุ รกิจจากมหาวิทยาลัย
มุมlบ lล.lมเuยสนใจüุรกิจหนั1มากอน luหลั1จากเรี ยนจบเIาlดูเIูาส้ว1การ
Ïทรทัuน lล.กลายเu นuนlรกที ่ริ เริ ่ มสuานี Ïทรทัuนที่มีหลายชอ1ในอินเดีย ในยุu
ที ่อินเดียมีสuานี Ïทรทัuนเพีย1ชอ1เดียวlล.เu นIอ1รั _บาล
uอมาบริ LัทIอ1เIาเu นบริ Lั ทlรกที ่nลิuล.uร soap opera 0ายuร.จาทุกวันเรื ่ อ1
‡Shanti‡ การจับมือกับ Disney ในuี l996 เพื ่ อนาหนั1ในหูอ1สมุดIอ1 Disney
มาพากยเu นnาLาอินเดียในuี l996 ทาใหู Screwvala เกิดuวามuิดอยากลอ1uั 1
บริ Lัทสรูา1หนั1 อินเดียในสluลu.วันuกด้บูา1 (สวน Disney lดูล1ทุน1ื อหูุน
l5‹ ใน ‰TŠ ดูวยเ1ิน l4 ลูานดอลลาร ในuี 2006)
ดูวยเ1ินทุนที ่นูอยlล.lมมีสายสัมพันüกับดารา1้เuอรสuาร Iอ1อินเดีย
Screwvala จ1เริ่ มเIูาส้อุuสาหกรรมหนั1อินเดีย Ïดยเริ่ มจากIอบนอกสุด uือการ
เu นnู้จัดจาหนายในuี l996 เพีย1uี เดียว uัดจากนั น Screwvala สรูา1หนั1
Ïรมาน1ทุนu่าชื ่ อ ‡Dil Ke Jharoke Main‡ (‡In the †indows of the Heart‡) 1 ่1
กลายเu นหนั1uิuอยา1lมuาดnัน สรูา1uวามเชื ่ อมั่ นใหูlกเIาเu นอยา1มาก ในการ
รวม1านกับดารารุนใหม nู้กากับlล.นักเIียนรุนใหม ที ่พรูอมจ.ทดลอ1สิ ่1ใหม_
luกับเIา
uอมา ‰TŠ เ1นสัQQารวมสรูา1หนั1 3 เรื ่ อ1 ดูวย1บuร.มาu สรูา1ที่ส้1lล.ใชู
ดาราเกรดเอ หนั1ทั 1 3 เรื ่ อ1เลิกใชูพลอuน าเนาIอ1 Bollywood lล.กลายเu น
ราก_านใหูlกหนั1ที ่uร.สบuวามสาเรจอีกหลายเรื ่ อ1ในเวลาuอมาIอ1 ‰TŠ 1 ่1
รวมu1หนั1ดั1อยา1 ‡Rang de Basanti‡ อันเu นเรื ่ อ1ราวชีวิuวัยรุ นในกรุ1นิ วเดลีที ่
สมจริ 1 uวาม สาเรจIอ1 Screwvala เIูาuา Hollywood lล.ทาใหู ‰TŠ lดูรวม
สรูา1หนั1กับ Overbrook Entertainment Iอ1 †ill Smith ดาราnิวหมกชื ่ อดั1Iอ1
Hollywood
ในที ่สุด Screwvala กสามารuluเuูาI นเu นนักสรูา1หนั1ที ่uร.สบuวามสาเรจใน
ดูานรายlดูมากที ่สุดเu นอันดับสอ1 รอ1จาก บริ Lัทราชาหนั1อยา1 Yash Raj 1 ่1
ยั1u1สรูา1หนั1Ïรมาน1ทุนส้1ที ่เuมluดูวย0ากรูอ1เพล1lล.เuูนราอลั1การ
Iu.นี Screwvala มีรายlดูส้1กวานักสรูา1หนั1รุนเกาnู้ทร1อิทüิพลทั 1หลายที ่มา
จาก ‡uร.ก้ลหนั1‡ ในอินเดีย 1 ่1มาu1uอนนี uา1พยายามเลียนlบบÏมเดลüุรกิจที ่
uร.สบuวามสาเรจIอ1 Screwvals กันอยา1จูาล.หวั่ น
Screwvals พลิกÏ0มว1การหนั1อินเดีย Bollywood จากว1การที ่เuมluดูวย nู้
สรูา1หนั1อิสร.ที ่uวบuาlหน1nู้กากับ 1 ่1 สรูา1หนั1เพีย1 l-2 เรื ่ อ1uอuี ใหู กลาย
เu น สu้ดิÏอที ่มีการnลิuหนั1อยา1เu นร.บบ Iu.นี nู้กากับหนั1อินเดียnี มือดี
จานวนมากuา1u้กด1ด้ดเIูาสั1กัดIอ1สu้ดิÏอสรูา1หนั1ยักL ใหQ 3 ราย 1 ่1สรูา1
หนั1 S-l0 เรื ่ อ1uอuี นอกจากนี Bollywood กาลั1จ.มีสu้ดิÏอสรูา1หนั1รายใหQ
อีก 3 lห1 1 ่1uา1มีสายu านยาว lล.มีlnนจ.เริ่ มสรูา1หนั1ในuี หนูา
หลั1จากที ่เริ่ มเIูาส้uวามเu นร.บบมากI นlลูว uวามทูาทายIั นuอluIอ1
Bollywood uือ การIยายเIูาส้üุรกิจสื ่ อlล.บันเทิ1ที ่uรอบuลุมมากกวาหนั1 uาด
กันวาüุรกิจสื ่ อlล.บันเทิ1ในอินเดียจ.เuิบÏu uร.มาu ll,000-25,000 ลูาน
ดอลลารuอuี
Screwvala เอ1กกาลั1สรูา1 ‰TŠ Iอ1เIาใหูกลายเu นสิ ่1ที ่เIาเรี ยกวา อาuา จักร
สื ่ อlล.บันเทิ1 360 อ1uา Iu.นี เIามีüุรกิจที ่uรอบuลุมทั 1การu้น เกมlล.การ
nลิuรายการทีวี lล.เu นเจูาIอ1ชอ1Ïทรทัuน S-l0 ชอ1 lnนกการu้นIอ1 ‰TŠ
สรูา1หนั1 การu้น 4 เรื ่ อ1 สาหรั บuลาดÏลกในuี นี lล.ในuี นี ‰TŠ ยั11ื อบริ Lัท
วิดีÏอเกมIอ1อั1กµLชื ่ อ Ignition Entertainment Ltd. 1 ่1กาลั1จ.ออกเกมใหม
†ardevil ใหูlกเuรื ่ อ1เกม PS3 Iอ1Ï1นี ่ ในuี หนูา ‰TŠ ยั1 จับมือกับ Širgin
•omics Iอ1 Richard Branson สรู า1การu้น1้เuอรuีÏรจากuัวล.uรในuานานพื น
บูานIอ1อินเดีย
‰TŠ มีหวั1uูอ1เnชิQกับu้lI1มากมาย Ïดยบริ Lัทสื ่ อยักLใหQIอ1อินเดียIu.นี
uา1lI1กันlสว1หานักล1ทุนจากuา1uร.เทulล.uลาดใหม_ ในuา1uร.เทu
Network
lS กลุมบริ Lัทบันเทิ1ยักLใหQIอ1อินเดีย 1่1มีการuลาดที่lI1lกร1lล.lดูรั บการ
หนุ นหลั1จาก Šiacom สื ่ อยักLใหQ ร.ดับÏลก กาลั1สรูา1อาuาจักรสื ่ อlล.บันเทิ1
lI1กับ ‰TŠ นอกจากจ.มีบริ Lัทสรูา1หนั1ที ่กาลั1เuิบÏuอยา1รวดเรว lลูว
Network lS ยั1เu นnู้สรูา1เนื อหาบน Internet lล.รายการทีวี รายใหQที ่สุดราย
หน ่ 1Iอ1อินเดีย ดูวยการจับมือกับ NB• ‰niversal lล. Time †arner นอก
เหนื อจาก Šiacom ทั 1ยั1uรอ1uวามเu นเจูาทา1ดูานIาวทีวีlล.อีกlมนาน
Network lS u1จ.เuิบÏuจนเuรี ยบ lดูกับ News •orp สื ่ อยักLใหQ ร.ดับÏลก ใน
Iu.ที ่ ‰TŠ เuรี ยบเหมือนกับ †arner Bros. lห1 Hollywood
สวน Reliance ADAG หน ่ 1ในกลุมบริ LัทรายใหQสุดIอ1อินเดีย กาลั1เIูาส้üุรกิจ
การออกอากาunานดาวเทียม lล.เพิ ่1เuิ ดuัวสuานี วิทยุ 45 lห1 รวมทั 1เuิ ด
บริ Lัทสรูา1หนั1lห1ที ่สอ1ที ่มีชื ่ อวา Big Motion Pictures
lมวา Bollywood จ.uกuักสักuานใดในยามนี luu1ยากที ่เราจ.lดูเหนบริ Lัท
nาพยนuรIอ1อินเดียสามารun1าดI นuรอ1uลาด Ïลกlดูอยา1กวูา1Iวา1 เหมือน
ที ่ Hollywood ทาlดู Hollywood นั น ใหู uวามสาuัQกับuลาดÏลกมายาวนานหลาย
ทuวรรLlลูว lล.Iu.นี รายlดูกวา 60‹ Iอ1 Hollywood มาจากuลาดนอก
สหรั _'
อยา1lรกuาม Pricewaterhouse •oopers ชี วา ยอดIายuั ว Iอ1หนั1อินเดียเuิบÏu
เรวที ่สุดในuลาดนอกอินเดียเชนเดียวกับ Hollywood Iu.เดียวกัน Bollywood ด้
เหมือนจ.เuรี ยมพั…นาuัวเอ1เu น นักการเ1ินหรื อนักการuลาดร.ดับÏลก Ïดยเu น
nู้จัดจาหน ายหนั1ที ่lมเลือกวาจ.nลิuจากในหรื อนอกอินเดีย Iu.ที ่บริ Lัทหนั1Iอ1
อินเดีย 1 ่1รวมu1 ‰TŠ Iอ1 Screwvala กกาลั1Iยายuัวเu นบริ Lัทสื ่ อlล.บันเทิ1
uรบว1จรอยา1รวดเรว lล.ยั1มีบริ Lัทรายใหม_ ที่กาลั1จ.เกิด I นuามมา อาจจ.
เu นเวลาอีกlมนานนัก ที ่เราอาจจ.lดูเหนชื ่ อIอ1บริ Lัทสื ่ อยักLใหQIอ1อินเดีย
กลายเu นชื ่ อที ่uิดuากuนทั่ วlu lมวาจ.ในหรื อนอกอินเดีย
เสาวนี ย พิสิ_านุ สรu luลlล.เรี ยบเรี ย1
นิ วสวีu l0 กันยายน 2550

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->