แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศึกษาปี ท่ี 4

หนุ วยการเรียนรู้ท่ี 4
เรื่อง งานธุรกิจ
ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8
เรื่อง อาชีพที่สุจริต
ชั่วโมง
สอนวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย

ชัน
้ ประถม
เวลา 15
เวลา 2
ชื่อผู้สอน

1. สาระสำาคัญ
การประกอบอาชีพ เป็ นสิ่งจำาเป็ นสำาหรับทุกคน เพราะอาชีพทำาให้เกิด
รายได้มาเลีย
้ งตนเองครอบครัว และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
2. มาตรฐานการเรียนรู้

ง 4.1 เข้าใจ มีทก
ั ษะที่จำาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงาน
อาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
3. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
อธิบายความหมายและความสำาคัญของอาชีพ
4. จ่ดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่สุจริตในชุมชนของ
ตนเองได้
2. จำาแนกประเภทของอาชีพต่าง ๆ ได้
3.

บอกลักษณะที่ดีของผ้้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้

4.

บอกอาชีพต่าง ๆ ที่อย่้ในชุมชนของตนเองได้

5. สาระการเรียนรู้

1. ประเภทและลักษณะอาชีพ

2. คุณลักษณะที่ดีของผ้้ประกอบอาชีพ

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้

6.1 ขัน
้ นำ าเขูาสุ้บทเรียน

6.1.1 ให้นักเรียนเล่นบทบาทสมมุติเลียนแบบอาชีพที่
นั กเรียนอยากเป็ นเมื่อโตขึ้นโดยขอ
อาสาสมัครออกมาแสดง
6.1.2 คร้ซก
ั ถามนั กเรียนว่า เมื่อโตขึ้นนั กเรียนอยากเป็ น
อะไรพร้อมกับบอกเหตุผล
ประกอบ
6.1.3 ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบก่อนเรียน จำานวน 10
ข้อ
6.2 ขัน
้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้

6.2.1 คร้และนั กเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสำาคัญ
ของการประกอบอาชีพว่าเป็ น
สิ่งจำาเป็ นสำาหรับทุกคน เพราะอาชีพทำาให้เกิดรายได้มาเลีย
้ งตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งคนเราอาจจะประกอบอาชีพที่แตกต่างกันขึ้นอย่้กับความ
สามารถ และความถนั ดของแต่ละคน
6.2.2 ให้นักเรียนสำารวจการประกอบอาชีพของสมาชิกภายในบ้าน
และเพื่อนบ้านของ

นั กเรียนบันทึกลงในตาราง ใบงานที่ 1 อาชีพของสมาชิกภายในบ้าน นำ า
เสนอผลงานหน้ าชัน

6.2.3 คร้สุ่มนั กเรียนให้บอกชื่ออาชีพที่พบในชุมชน

คนละ 1 อาชีพ คร้เขียนชื่ออาชีพที่
นั กเรียนบอกบนกระดาน
6.2.4 คร้และนั กเรียนร่วมสนทนาถึงประเภทและลักษณะ
อาชีพที่พบในชีวิตประจำาวัน
- งานบ้าน เป็ นอาชีพที่เกี่ยวกับการทำางานในบ้าน เช่น ขายอาหาร
รับจ้างตัดเสื้อ รับจ้าง
ซักเสื้อผ้า เป็ นต้น
- งานเกษตร เป็ นอาชีพที่เกี่ยวกบการเพาะปล้กและเลีย
้ งสัตว์ เช่น
เลีย
้ งสัตว์ ประมง ทำานา
เป็ นต้น
- งานประดิษฐ์ เป็ นอาชีพที่เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้
เช่น การทำาร่ม การทอผ้า
การปั ้ น เป็ นต้น
- งานช่าง เป็ นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความชำานาญเฉพาะทาง
เช่น ช่างไฟฟ้ า ช่าง
ซ่อมรถ ช่างตัดผม เป็ นต้น
- งานธุรกิจ เป็ นอาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขายและการบริการ
6.2.5 ให้นักเรียนเติมพยัญชนะ ก- ง ลงในช่องว่าง เพื่อบอก
ประเภทของอาชีพที่
กำาหนดให้ ลงในใบงานที่ 2
ประเภทของอาชีพ แล้วนำ าเสนอผลงานที่
หน้ าชัน

6.3 ขัน
้ สร่ป
6.3.1 คร้และนั กเรียนช่วยกันสรุปถึง ลักษณะที่ดีของผ้้
ปกครองอาชีพ ซึ่งควรมีลก
ั ษณะที่ดี
เช่น มีความซื่อสัตว์สุจริต ต่ออาชีพของตน มีความขยันหมัน
่ เพียร ตัดสินใจ
อย่างฉลาด หมัน
่ ศึกษา ค้นคว้าหาความร้้เพิ่มเติมอย่้เสมอ
6.3.2 ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน จำานวน 10 ข้อ

7. สื่อการเรียนรู้ / แหลุงเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้

7.1.1 ใบงานที่ 1
7.1.2 ใบงานที่ 2
7.1.3 ใบความร้้

7.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน
7.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน
7.2 แหลุงเรียนรู้

7.2.1 ห้องสมุดหลวงพ่อนวล โรงเรียนบ้านหน้ าเขา
7.2.2

สถานี อนามัย , ป้ อมตำารวจ , ตลาดนั ด , อบต.บ้านเสด็จ

8. การวัดผลและประเมินผล
8.1 สิ่งที่จะวัด

8.1.1 ความร้้ความเข้าใจตามจุดประสงค์การเรียนร้้
8.1.2 ทักษะการเรียนร้้ของนั กเรียน

8.1.3 คุณธรรม จริยธรรมและค่านิ ยมของนั กเรียน
8.2 วิธีการวัด

8.2.1 ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบ

จำานวน 10 ข้อ

เรียนร้้หน้ าชัน
้ เรียน

8.2.2 ประเมินการทำากิจกรรมการเรียนร้้ ได้แก่

1) การนำ าเสนอรายงานและกิจกรรมการ

2) ตรวจใบงานของนั กเรียน

3) แบบสำารวจพฤติกรรมของนั กเรียน
4) ตรวจสมุดจดบันทึก

8.2.3 สังเกตพฤติกรรมการทำางาน โดยสังเกต
พฤติกรรมการทำางานดังนี้
1) พฤติกรรมรายบุคคล
- ความสนใจ

- การช่วยเหลือ
- การร่วมมือ

- ความสามัคคี

2) พฤติกรรมรายกลุ่ม

- วางแผนในการทำางาน

- การแบ่งงานกันรับผิดชอบ

- การรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิก
- การนำ าเสนอผลงาน

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
8.3 เครื่องมือวัด

8.3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จำานวน 10 ข้อ
8.3.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม

2
3

8.3.3 แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8.3.4 แบบประเมินการนำ าเสนอผลงาน

8.3.5 แบบประเมินการตรวจผลงาน

4

8.4 เกณฑ์การวัด ใช้เกณฑ์ 3 ระดับ คือ 3 , 2 , 1 และมีการแปล
ความดังนี้
3
หมายถึง มีการปฏิบัติงานอย่้ในระดับ “ ดีมาก ”
2

หมายถึง
1

มีการปฏิบัติงานอย่้ในระดับ “ ปานกลาง ”

หมายถึง

มีการปฏิบัติงานอย่้ในระดับ “ ปรับปรุง


8.5 การผุานเกณฑ์ประเมิน

8.5.1 นั กเรียนมีผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน โดยมีคะแนนหลังเรียน
มากกว่าก่อนเรียนและมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป
8.5.2 นั กเรียนมีผลการปฏิบัติงานตัง้ แต่ระดับปานกลาง (2)

ถึงดีมาก

(3) หรือ มีคะแนน

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

8.5.3 นั กเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตัง้ แต่ระดับปาน

กลาง (2) ถึงดีมาก (3) หรือ มี

คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
9. กิจกรรมเสนอแนะ

9.1 ให้นักเรียนไปสำารวจอาชีพในชุมชนที่ตนเองอาศัยอย่้ แล้วนำ ามา
รายงานหน้ าชัน
้ ในชัว่ โมงต่อไป

10. ความเห็น ขูอเสนอแนะของผู้อำานวยการโรงเรียนหรือผู้ท่ีไดูรับมอบ
หมาย
แผนการจัดการเรียนร้้ มีเนื้ อหา สาระ สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนร้้ และสอดคล้อง
กับศักยภาพของผ้้เรียน มีการบ้รณาการเนื้ อหาสาระเข้ากับสภาพจริงของ
นั กเรียนเป็ นอย่างดี
การจัดกิจกรรมการเรียนร้้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนร้้ท่ีเน้ นผ้้เรียนเป็ นสำาคัญ มีส่ ือการเรียนร้้และแหล่งเรียนร้้ท่ีหลาก
หลายและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนร้้
การวัดและประเมินผล ผ้้สอนได้เน้ นให้ผ้เรียนมีส่วนร่วม มีการกำาหนด
แนวทาง วิธีการและเกณฑ์การวัดผลไว้อย่างชัดเจน ทัง้ ด้านความร้้ ทักษะ
และเจตคติ
เห็นควรนำ าแผนการจัดการเรียนร้้นี้ ไปจัดกิจกรรมการเรียนร้้ท่ีเน้ นผ้้
เรียนเป็ นสำาคัญได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส้งสุดต่อผ้้เรียน
(ลงชื่อ)...............................

..............

นายมงคล นาคน้ อย
ผ้้อำานวยการ
โรงเรียนบ้านหน้ าเขา
วันที่ 5 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2553
11. บันทึกผลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้

11.1.1 ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นั กเรียน

ทัง้ หมด 24 คน มีดังนี้

1) คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนเต็ม 10 คะแนน มี

คะแนนเฉลี่ย 2.79

2) คะแนนทดสอบหลังเรียน คะแนนเต็ม 10 คะแนน มี

คะแนนเฉลี่ย 8.91

3) นั กเรียนทัง้ หมดมีผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน เฉลี่ยร้อยละ

89.16

11.1.2 การสังเกตผลการปฏิบัติงาน นั กเรียนทัง้ หมด 24 คน จัด

เป็ น 4 กลุ่ม

1) การนำ าเสนอรายงานหน้ าชัน
้ เรียน อย่้ในระดับ 3 (ดี)

ทุกกลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 100

2) การตรวจใบกิจกรรมการเรียนร้้อย่้ในระดับ 3 (ดี) ทุก

กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 100

3) การตรวจนำ าเสนอผลงาน อย่้ในระดับ 2 (พอใช้) 9 คน

คิดเป็ นร้อยละ 37.50

อย่้

ในระดับ 3 (ดีมาก) 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50

4) การตรวจสมุดจดบันทึกอย่้ในระดับ 2 (พอใช้) 7 คน

คิดเป็ นร้อยละ 29.16 และอย่้

ในระดับ 3 (ดีมาก) 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.83

11.1.3 การสังเกตพฤติกรรมการทำางานของนั กเรียน นั กเรียน

ทัง้ หมด 24 คน

1) ความสนใจ อย่้ในระดับ 2 (พอใช้) 6 คน คิดเป็ น

ร้อยละ 25.00 และอย่้ใน

ระดับ 3 (ดีมาก) 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00

2) การช่วยเหลือ อย่้ในระดับ 2 (พอใช้) 2 คน คิด

เป็ นร้อยละ 8.33 และอย่้ใน

ระดับ 3 (ดีมาก) 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.66

3) ความร่วมมือ อย่้ในระดับ 2 (พอใช้) 6 คน คิดเป็ น

ร้อยละ 25.00 และอย่้ใน

ระดับ 3 (ดีมาก) 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00

4) ความสามัคคี อย่้ในระดับ 2 (พอใช้) 3 คน คิดเป็ น

ร้อยละ 12.50 และอย่้ใน

ระดับ 3 (ดีมาก) 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.50
11.2 ปั ญหาและอ่ปสรรค
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัว่ โมงนี้ ยังไม่พบปั ญหาและ
อุปสรรคใด
11.3 ขูอเสนอแนะและแนวทางแกูไข
ไม่มี
สร่ป สรุปภาพรวมในชัว่ โมงนี้ การประเมินด้านความร้้ความจำา (พุทธิ

พิสัย) ด้านทักษะกระบวนการ (ทักษะพิสัย) และด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (จิตพิสัย) นั กเรียน ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 80 ทุกคน

ลงชื่อ…………………………ผ้้บันทึก
(นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย)
ตำาแหน่ ง คร้/ชำานาญการ

วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553

ภาคผนวก

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง อาชีพของสมาชิกภายในบ้าน
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ประเภทของอาชีพ
3. ใบความร้้ท่ี 1 เรื่อง อาชีพ
4.
5.

แนวทางเฉลยใบกิจกรรมการเรียนร้้ เรื่อง อาชีพ
แบบสำารวจพฤติกรรมของนั กเรียน

6. แบบประเมินพฤติกรรมนั กเรียนรายบุคคล
7. แบบประเมินพฤติกรรมนั กเรียนรายกลุ่ม
8. แบบประเมินการตรวจผลงานนั กเรียน
9. แบบประเมินการนำ าเสนอผลงาน

10. เกณฑ์คะแนนการประเมินแบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร้้

11. เกณฑ์คะแนนการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมนั กเรียน
12. แบบทดสอบก่อนเรียน

13. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
14. แบบทดสอบหลังเรียน

15. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

16. แบบบันทึกคะแนนการทดสอบก่อน-หลังเรียน
17. ผลงานนั กเรียนทำากิจกรรมการเรียนร้้
18. ภาพนั กเรียนทำากิจกรรมการเรียนร้้

ใบงานที่ 1
เรื่อง อาชีพของสมาชิกภายในบูาน
ชื่อ…………………………………………………….……….เลข
ที่………………………………………….

ชัน
้ ……………………………………………………………วัน
ที่……………………………………………
คำาชีแ
้ จง 1. ให้นักเรียนสำารวจการประกอบอาชีพของสมาชิกภายในบ้าน
และเพื่อน
บ้านของนั กเรียนบันทึกลงในตารางแล้วออกมารายงาน
หน้ าชัน

แบบบันทึกผลการสำารวจ
1.ชื่อ……………………………

2.ชื่อ………………………………

………………….

…………………

อายุ………..ปี เพศ  ชาย
หญิง
อาชีพ……………………………
………………...
มีหลักเกณฑ์ในการประกอบอาชีพ
คือ…………….

อายุ………..ปี เพศ  ชาย
หญิง
อาชีพ……………………………
…………………..
มีหลักเกณฑ์ในการประกอบอาชีพ
คือ………………
……………………………………

…………………………………
………………….

…………………………………
………………….

…………………………………
………………….

…………………………………
………………….

…………………

……………………………………
…………………

……………………………………
…………………

……………………………………
…………………

3.ชื่อ……………………………

4.ชื่อ………………………………

………………….

…………………

อายุ………..ปี เพศ  ชาย
หญิง
อาชีพ……………………………
………………...
มีหลักเกณฑ์ในการประกอบอาชีพ
คือ…………….

อายุ………..ปี เพศ  ชาย
หญิง
อาชีพ……………………………
…………………..
มีหลักเกณฑ์ในการประกอบอาชีพ
คือ………………
……………………………………

…………………………………
………………….

…………………………………
………………….

…………………………………
………………….

…………………………………
………………….

2. ใหูนักเรียนตอบคำาถามตุอไปนี้
1. บอกอาชีพที่สุจริต มา 3 อาชีพ

…………………

……………………………………
…………………

……………………………………
…………………

……………………………………
…………………

……………………………………………………………………

……………………………………….
2.. บอกอาชีพที่ไม่สุจริต มา 3 อาชีพ

……………………………………………………………………

……………………………………….

3. การประกอบอาชีพที่สุจริต ส่งผลต่อตัวผ้้ประกอบอาชีพนั ้นอย่างไร

……………………………………………………………………

………………………………………..

4. การกระกอบอาชีพที่ไม่สุจริต ส่งผลต่อตัวผ้้ประกอบอาชีพนั ้นอย่างไร

……………………………………………………………………

………………………………………..

5. ถ้าให้นักเรียนเลือกระหว่าง อาชีพที่สุจริต แต่ได้เงินน้ อย กับอาชีพที่ไม่
สุจริต แต่ได้เงินมากนั กเรียนจะเลือกประกอบอาชีพแบบใด เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………
………………………………………..

……………………………………………………………………

………………………………………..

……………………………………………………………………

………………………………………..

……………………………………………………………………

………………………………………..

ใบงานที่ 2
เรื่อง ประเภทของอาชีพ
ชื่อ…………………………………………………………….เลข
ที่………………………………………….

ชัน
้ ………………………………………….……………วันที่………..
………………………………………

คำาชีแ
้ จง 1. ให้นักเรียนเขียนชื่องานลงในกรอบแล้ววาดร้ป เพื่อบอก
ประเภทของอาชีพที่กำาหนดให้
ประเภทของอาชีพ
ก. งานบ้าน

ข. งานเกษตร

ค. งานประดิษฐ์

ง. งานธุรกิจ

2. ให้นักเรียนวาดภาพอาชีพสุจริตที่นักเรียนชอบ แล้วบันทึกข้อม้ล

อาชีพที่ฉันชอบ
คือ………………………………………………………………………
……………
เหตุผลที่ฉันชอบอาชีพนี้
เพราะ……………………………………………………………………
…………...
…………………………………………………………………………
……………………………………….

…………………………………………………………………………
……………………………………….

…………………………………………………………………………
……………………………………….

…………………………………………………………………………
……………………………………….

ถ้าฉั นประกอบอาชีพนี้ ฉั นจะยึดหลักในการประกอบอาชีพนี้
คือ……………………………………………..

…………………………………………………………………………
………………………………………

…………………………………………………………………………
………………………………………

…………………………………………………………………………
………………………………………

ใบความรู้
เรื่อง อาชีพ

การประกอบอาชีพ เป็ นสิ่งจำาเป็ นสำาหรับทุกคน เพราะอาชีพทำาให้เกิด
รายได้มาเลีย
้ งตนเองและครอบครัว คนเราอาจประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน
ขึ้นอย่้กับความสามารถ และความถนั ดของแต่ละคน
ผ้้ประกอบอาชีพจะต้องมีความร้้ ความเข้าใจในอาชีพของตน มีความ
ขยันและอดทน เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ประสบความสำาเร็จในอาชีพที่กำาลัง
ทำาอย่้

อาชีพเกี่ยวกับการประดิษฐ์

อาชีพทางด้านงานประดิษฐ์ เป็ นอาชีพที่เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ส่ิงของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอย่้ในท้องถิ่นของ
ตนเองมาแปรร้ปเพื่อใช้สอยโดยการใช้มือทำา

อาชีพเกี่ยวกับช่าง

อาชีพทางด้านงานช่าง เป็ นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความชำานาญ
เฉพาะทางโดยอาศัยเทคโนโลยีในการทำางาน

อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจ

อาชีพทางด้านงานธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็ นอาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขายและ
การบริการซึ่งเป็ นอาชีพที่ช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่ผ้อ่ ืน

คุณลักษณะที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ

บุคคลผ้ป
้ ระกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ ย่อมีคุณลักษณะแตกต่างกันไป
แต่ทุกอาชีพควรมีลักษณะที่ดี ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพของตน เช่น ผ้้ประกอบอาชีพค้าขาย
ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อล้กค้า และผ้้ท่ีตนติดต่อด้วย
2. มีความรัก และความตัง้ ใจในการประกอบอาชีพ ถ้าคนเรารักใน
อาชีพของตนแล้วก็ตัง้ ใจทำางานนั ้นด้วยความเต็มใจ
3. หมัน
่ ศึกษา ค้นคว้า หาความร้้เพิ่มเติมอย่้เสมอ เพื่อปรับปรุง
อาชีพของตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น
4. มีความขยันหมัน
่ เพียร อดทนต่อความยากลำาบากในการประกอบ
อาชีพ

5. ตัดสินใจอย่างฉลาด การประกอบอาชีพจำาเป็ นจะต้องใช้การตัดสิน
ใจอย่้ตลอดเวลาถ้าผ้้ประกอบอาชีพไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ก็ย่อม
จะทำาให้เกิดปั ญหาต่ออาชีพของตน
6. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็ นคุณธรรมของผ้้ท่ีประกอบอาชีพทุก
คน จะต้องยึดถือ ถ้าทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมแล้ว
ย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายในอาชีพนั ้น ๆ ได้

แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง อาชีพที่ส่จริต ชัน
้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
เล

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ความ
สนใจ

ชื่อ-สกุล
เด็กชายอภิสิทธิ ์

จิตถาวร

เด็กหญิงสุดารัตน์

จงจิตร

เด็กหญิงศิริลักษณ์

สุวรรณ์

เด็กหญิงสุนิสา

ช้พักตร์

เด็กชายอภิสิทธิ ์
หอม
เด็กชายอภิเดช
ชิตร
เด็กหญิงดาราวดี

กฐิน

เด็กหญิงเสาวรส
ดำารงค์

เกตุวิ
บำาเพ็ญ
สิทธิ

ระดับคุณภาพ
การช่วย การร่วม
เหลือ
มือ

ความ
สามัคคี

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

รวม สรุป
(12)

เด็กชายภานุกร

จันทวงศ์

เด็กหญิงณั ฐการณ์

รัตน์แก้ว

เด็กชายพัลลภ
ไกล
เด็กชายศุภฤกษ์

อ่อนจง

เด็กชายเกรียงไกร

ธรฤทธิ ์

เด็กชายณรงค์ชัย

เกิดขาว

15

เด็กชายปรัชญา

จำาศิลป์

16

เด็กหญิงสุพรรษา

สินธ้

17

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์

พุทธกาล

9
10
11
12
13
14

18
19
20
21
22
23
24

เด็กหญิงสุดารัตน์
ละเอียด

ไพฑ้รย์

ขุน

เด็กหญิงอนุสรา

เลาลาศ

เด็กหญิงกนกวรรณ

รักวงษ์

เด็กหญิงวนิ ดา
พรม

เด็กหญิงปวีณา
เขต
เด็กชายศุภชัย
วัฒน์
เด็กชายวิทยา

ก๋า

ขำาคม
นิ ล

อ่น
ุ แก้ว

มี

การปฏิบัติดีมาก

เกณฑ์การใหู
คะแนน
เกณฑ์การ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง

ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีการ
ปฏิบัติปานกลาง
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ควร
ได้
ปรัคบะแนน
ปรุง
10 คะแนนขึ้นไป

ลงชื่อ……………………ถื.ผ้
อว่้ าผ่านเกณฑ์
ประเมิน

(นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย)

แบบประเมินการตรวจผลงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง อาชีพที่ส่จริต ชัน
้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
ระดับคุณภาพ

รวม สรุป

เล

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ความ
สมบ้รณ์
ของผล
งาน

ชื่อ-สกุล
เด็กชายอภิสิทธิ ์

จิตถาวร

เด็กหญิงสุดารัตน์

จงจิตร

เด็กหญิงศิริลักษณ์

สุวรรณ์

เด็กหญิงสุนิสา

ช้พักตร์

เด็กชายอภิสิทธิ ์
หอม
เด็กชายอภิเดช
ชิตร
เด็กหญิงดาราวดี

กฐิน

เด็กหญิงณั ฐการณ์

รัตน์แก้ว

เด็กชายพัลลภ
ไกล
เด็กชายศุภฤกษ์

อ่อนจง

เด็กชายเกรียงไกร

ธรฤทธิ ์

เด็กชายณรงค์ชัย

เกิดขาว

15

เด็กชายปรัชญา

จำาศิลป์

16

เด็กหญิงสุพรรษา

สินธ้

17

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์

พุทธกาล

10
11
12
13
14

18
19
20
21
22
23
24

เด็กหญิงสุดารัตน์
ละเอียด

ขุน

เด็กหญิงกนกวรรณ

รักวงษ์

เด็กชายวิทยา

เกณฑ์การ
ประเมิน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ไพฑ้รย์

เลาลาศ

เด็กหญิงปวีณา
เขต
เกณฑ์
เด็กชายศุก
ภารใหู
ชัย
วัฒน์
คะแนน

(12)

จันทวงศ์

เด็กหญิงอนุสรา
เด็กหญิงวนิ ดา
พรม

ความ
ประณี ต
สวยงาม

บำาเพ็ญ
สิทธิ

9

ความ
เหมาะ
สมการใช้
ภาษา

เกตุวิ

เด็กหญิงเสาวรส
ดำารงค์
เด็กชายภานุกร

8

ความถ้ก
ต้อง
ของเนื้ อหา

ก๋า

ขำาคม
นิ ล

อ่น
ุ แก้ว

ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง
การปฏิบัติดีมาก

ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีการ
ปฏิบต
ั ิปานกลาง
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ควร
ได้
ปรัค
บะแนน
ปรุง
10 คะแนนขึน
้ ไป

ลงชื่อ……………………ถื.ผ้
อว่้ าผ่านเกณฑ์
ประเมิน

มี

(นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย)

แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียนรายกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง อาชีพที่ส่จริต

ชัน
้ ประถมศึกษาปี ที่ 3

กลุ่มที่..................

ชื่อกลุ่ม.................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
1. ............................................................................
2. ........................................................................

3. ............................................................................

4. .........................................................................

5. ............................................................................

6. .........................................................................

พฤติกรรมกลุ่ม

วางแผน การแบ่ง การรับ การนำ า ความคิด
ในการ งานกัน ฟั งความ เสนอผล ริเริ่ม
ทำางาน
รับผิด
คิดเห็น
งาน
สร้างสร
ชอบ
ของ
รค์
สมาชิก

รวม
คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

สร่ป

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประเมิน

ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง

มี

การปฏิบัติดีมาก

เกณฑ์การใหู
คะแนน
เกณฑ์การ
ประเมิน

15

ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีการ
ปฏิบต
ั ิปานกลาง
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ควร
ได้
ปรัค
บะแนน
ปรุง
10 คะแนนขึน
้ ไป

ลงชื่อ……………………ถื.ผ้
อว่้ าผ่านเกณฑ์
ประเมิน

(นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย)

แบบประเมินการนำ าเสนอผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง อาชีพที่ส่จริต

กลุ่มที่..................

ชัน
้ ประถมศึกษาปี ที่ 3

ชื่อกลุ่ม.................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม

1. ............................................................................

2. ........................................................................

3. ............................................................................

4. .........................................................................

5. ............................................................................

6. .........................................................................

พฤติกรรมกลุ่ม

สร่ป

วิธี
การนำ า
เสนอ

การใช้
ภาษา

กระบวน
การคิด

รวม
คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประเมิน

15

ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง

มี

การปฏิบัติดีมาก

เกณฑ์การใหู
คะแนน
เกณฑ์การ
ประเมิน

เนื้ อหา

ความ
ร่วมมือ
ในการ
ทำางาน

ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีการ
ปฏิบต
ั ิปานกลาง
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ควร
ได้
ปรัค
บะแนน
ปรุง
10 คะแนนขึน
้ ไป

ลงชื่อ……………………ถื.ผ้
อว่้ าผ่านเกณฑ์
ประเมิน

(นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย)

แบบทดสอบกุอนเรียน
คำาชีแ
้ จง ให้นักเรียน X คำาตอบที่ถ้กที่สุด
1. คุณสมบัติข้อใด สำาคัญที่สุดสำาหรับทุกอาชีพ
ก.

ขยัน

1. อดทน

2. ซื่อสัตย์
2.

3. เมตตา

อาชีพใด ที่จะต้องค้นคว้าหาความร้้อย่้เสมอ
ก. คร้
ข. ชาวนา
ค. ทหาร
ง. คนขับรถประจำาทาง

3. อาชีพบริการมีส่วนในการพัฒนาประเทศด้านใดมากที่สด

ก. เศรษฐกิจ
ข. การศึกษา
ค. การเมือง
ง. การต่างประเทศ
4. ทหาร จัดเป็ นอาชีพประเภทใด
ก. หัตถกรรม
ข. ค้าขาย

ค. บริการ
ง. อุตสาหกรรม
5. ข้อใด เป็ นอาชีพกสิกรรม
ก. ทำาอาหารกระป๋ อง
ข. เลีย
้ งปลา
ค. ขายอาหาร
ง.

ปล้กลำาไย

6. ผ้้ประกอบอาชีพบริการจะทำางานในลักษณะใด
ก. สร้างความรักให้กับคนในประเทศ
ข. แก้ปัญหาให้กับสังคม
ค. อำานวยความสะดวกให้กับทุกคน
ง. สร้างความมัน
่ คงให้กับชุมชน
7.

ข้อใด เป็ นอาชีพที่ผิดกฎหมาย
ก. ช่างเสริมสวย
ข. นั กล้วงกระเป๋ า
ค. นั กบิน
ง. ไกด์นำาเที่ยว

8. สิ่งใดในการทำาอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมมากที่สุด
ก. วัตถุดิบที่ใช้
ข. ผ้้รบ
ั ซื้อผลผลิต
ค. วิธีกำาจัดของเสีย
ง. อัตราค่าแรงงาน

9. คำาว่า อาชีพสุจริต หมายถึงอาชีพใด
ก. ได้เงินมาโดยไม่ผด
ิ กฎหมาย
ข. ได้เงินมาจากการหารายได้พิเศษ
ค. เป็ นอาชีพที่ทำารายได้สมำ่าเสมอ
ง. ต้องใช้ความร้้ความชำานาญช่วย
10. ถ้าประชาชนในประเทศประกอบอาชีพสุจริต ประเทศชาติจะเป็ นอย่างไร
ก. มีสภาพเศรษฐกิจดี
ข. ไม่มีโจรผ้้ร้ายรบกวน
ค. พลเมืองมีคุณภาพ
ง. ติดต่อกับต่างประเทศได้ดี

1.

3.

เฉลยแบบทดสอบก่
อนเรียน
2. ก
4.

5.

6.

7.

8.

แบบทดสอบหลังเรียน
คำาชีแ
้ จง ให้นักเรียน X คำาตอบที่ถ้กที่สุด
1. อาชีพบริการมีส่วนในการพัฒนาประเทศด้านใดมากที่สด

ก. เศรษฐกิจ
ข. การศึกษา
ค. การเมือง
ง. การต่างประเทศ
2. ทหาร จัดเป็ นอาชีพประเภทใด
ก. หัตถกรรม
ข. ค้าขาย
ค. บริการ
ง. อุตสาหกรรม
3. ข้อใด เป็ นอาชีพกสิกรรม
ก. ทำาอาหารกระป๋ อง
ข. เลีย
้ งปลา
ค. ขายอาหาร
ง.

ปล้กลำาไย

4. คุณสมบัติข้อใด สำาคัญที่สุดสำาหรับทุกอาชีพ
ก.
2. อดทน

ขยัน

3. ซื่อสัตย์
4. เมตตา

5.

อาชีพใด ที่จะต้องค้นคว้าหาความร้้อย่้เสมอ
ก. คร้
ข. ชาวนา
ค. ทหาร
ง. คนขับรถประจำาทาง

6. ผ้้ประกอบอาชีพบริการจะทำางานในลักษณะใด
ก. สร้างความรักให้กับคนในประเทศ
ข. แก้ปัญหาให้กับสังคม
ค. อำานวยความสะดวกให้กับทุกคน
ง. สร้างความมัน
่ คงให้กับชุมชน
7. คำาว่า อาชีพสุจริต หมายถึงอาชีพใด
ก. ได้เงินมาโดยไม่ผด
ิ กฎหมาย
ข. ได้เงินมาจากการหารายได้พิเศษ
ค. เป็ นอาชีพที่ทำารายได้สมำ่าเสมอ
ง. ต้องใช้ความร้้ความชำานาญช่วย
8. ถ้าประชาชนในประเทศประกอบอาชีพสุจริต ประเทศชาติจะเป็ นอย่างไร
ก. มีสภาพเศรษฐกิจดี
ข. ไม่มีโจรผ้้ร้ายรบกวน
ค. พลเมืองมีคุณภาพ
ง. ติดต่อกับต่างประเทศได้ดี
9.

ข้อใด เป็ นอาชีพที่ผิดกฎหมาย
ก. ช่างเสริมสวย

ข. นั กล้วงกระเป๋ า
ค. นั กบิน
ง. ไกด์นำาเที่ยว
10. สิ่งใดในการทำาอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมมากที่สุด
ก. วัตถุดิบที่ใช้
ข. ผ้้รบ
ั ซื้อผลผลิต
ค. วิธีกำาจัดของเสีย
ง. อัตราค่าแรงงาน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
11. ก
12. ค
13. ง

14. ค
15. ก
16. ค

17. ก
18. ค

แบบบันทึกทดสอบกุอนเรียน-หลังเรียน
เรื่อง อาชีพที่ส่จริต

เลข
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-สกุล
เด็กชายอภิสิทธิ ์
จิต
ถาวร
เด็กหญิงสุดารัตน์
จง
จิตร
เด็กหญิงศิริลักษณ์
สุ
วรรณ์
เด็กหญิงสุนิสา
ช้
พักตร์
เด็กชายอภิสิทธิ ์
กฐิน
หอม
เด็กชายอภิเดช
เกตุ
วิชิตร
เด็กหญิงดาราวดี
บำาเพ็ญ
เด็กหญิงเสาวรส
สิทธิ
ดำารงค์
เด็กชายภานุกร
จัน
ทวงศ์
เด็กหญิงณั ฐการณ์
รัตน์
แก้ว
เด็กชายพัลลภ
อ่อน
จงไกล
เด็กชายศุภฤกษ์
ไพฑ้รย์
เด็กชายเกรียงไกร
ธร
ฤทธิ ์
เด็กชายณรงค์ชัย
เกิด
ขาว
เด็กชายปรัชญา
จำา
ศิลป์
เด็กหญิงสุพรรษา
สิน
ธ้
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์
พุทธกาล
เด็กหญิงสุดารัตน์
ขุน
ละเอียด

คะแนนก่อน
เรียน
10 คะแนน

คะแนนหลัง
เรียน
10 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

3

8

80

3

8

80

4

9

90

2

9

90

3

9

90

3

8

80

4

9

90

4

8

80

2

9

90

5

10

100

2

8

80

3

8

80

3

8

80

3

9

90

3

9

90

2

10

100

3

8

80

2

10

100

19
20
21
22
23
24

เด็กหญิงอนุสรา
ลาศ
เด็กหญิงวนิ ดา
พรม
เด็กหญิงกนกวรรณ
วงษ์
เด็กหญิงปวีณา
คมเขต
เด็กชายศุภชัย
วัฒน์
เด็กชายวิทยา
แก้ว
รวม
เฉลี่ย
เฉลี่ยร้อยละ

เลา

1

9

90

ก๋า

2

10

100

รัก

2

10

100

ขำา

2

9

90

นิ ล

3

10

100

อ่น

3

9

90

67

214

2140

2.79

8.91

89.16

27.91

89.16

89.16

ลงชื่อ…………………………ผ้้บันทึก
(นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย)